Odlična vijest za kriminalce: U kućni pritvor sa elektronskim nadzorom umjesto u zatvor!

U Službenim novinama FBiH, 16. listopada 2020. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku F BiH. S obzirom da se radi o iznimno bitnim izmjenama, jedna od najzanimljivijih je odredba o kućnom pritvoru sa elektronskim nadzorom.

Pritvor u kući uz elektronski nadzor

Pojašnjavajući nove zakonske odredbe, odvjetnica Nada Dalipagić za Dnevni list je kazala: „Naime, kućni pritvor sa elektronskim nadzorom može se, na obrazloženi prijedlog Tužitelja, odrediti prema osumnjičenom, odnosno optuženom ako postoji osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo uz razloge o određivanju pritvora, a ako se svrha koja se želi postići određivanjem, odnosno produženjem pritvora može ostvariti primjenom kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom. Kućni je pritvor sa elektronskim nadzorom može se odrediti nakon što Sud prethodno sasluša osumnjičenog, odnosno optuženog na okolnosti razloga zbog kojih se predlaže ova mjera“.

Također, kućni pritvor s elektronskim nadzorom sastoji se u zabrani osumnjičenog, odnosno optuženog da bez odobrenja napusti prostorije u kojima boravi i kad je to potrebno u određivanju uvjeta pod kojima će boraviti u prostorijama kao što su zabrana kontakta sa određenim osobama. Prilikom određivanja kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom, osumnjičeni odnosno optuženi će se upozoriti da mu se u slučaju kršenja određenih obveza, može odrediti pritvor.

-Iznimno, osumnjičeni odnosno optuženi može i bez odobrenja napustiti prostorije ako je to neophodno radi hitne medicinske intervencije u odnosu na njega ili osoba sa kojima živi u prostoriji, odnosno radi izbjegavanja ili sprječavanja ozbiljne opasnosti po život i zdravlje ljudi odnosno imovinu većih razmjera. Osumnjičeni, odnosno optuženi je dužan da o napuštanju prostorije u kojoj boravi, razlozima za to, kao i mjestu na kojem se trenutno nalazi odmah izvijesti Sud ili Tužitelja, pojašnjava Dalipagić.

Kućnog pritvora nema za obiteljske nasilnike

Prema zakonskim odredbama, kućni pritvor sa elektronskim nadzorom ne može se odrediti osumnjičenom, odnosno optuženom za kojeg postoji osnovana sumnja da je počinio kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži, te prema osobama koje žive s njim u istom kućanstvu.

Trajanje kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom mora biti svedeno na najkraće nužno vrijeme, a protiv rješenja kojim se određuje, produžava ili ukida mjera kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom stranke i branitelj mogu izjaviti žalbu, a Tužitelj može izjaviti žalbu i protiv rješenja kojim je odbijen prijedlog za određivanje mjere.

Federalni ministar pravde će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti Pravilnik o načinu provedbe kućnog pritvora s elektronskim nadzorom.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od objave u Službenim novinama FBiH, a odredbe koje se odnose na kućni pritvor sa elektronskim nadzorom počet će se primjenjivati protekom 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Tužitelji i rokovi za podizanje optužnice

Ono što je također bitno se odnosi na odredbe o okončanju istrage pa se u izmjenama određuje da će Tužitelj okončati istragu kad nađe da je stanje stvari dovoljno razjašnjeno da se može podignuti optužnica.

-Ako se istraga ne završi u roku od 6 mjeseci od donošenja naredbe o provedbi istrage, Tužitelj će obavijestiti Glavnog tužitelja o razlozima neokončanja istrage. Glavni tužitelj će odrediti novi rok za okončanje istrage koji ne može biti duži od 6 mjeseci, odnosno koji ne može biti duži od jedne godine za kaznena djela za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od 10 godina ili teža kazna, te naložiti poduzimanje potrebnih mjera da se istraga okonča. Ukoliko istraga nije završena ni u ovom roku, Tužitelj će o razlozima zbog kojih istraga nije završena, u roku od 8 dana izvijestiti Glavnog tužitelja, osumnjičenog i oštećenog, kaže Dalipagić.

Naime, kad u tijeku istrage Tužitelj nađe da postoji dovoljno dokaza iz kojih proizlazi osnovana sumnja da je osumnjičeni učinio kazneno djelo, pripremit će i uputiti optužnicu sucu za prethodno saslušanje u roku od 30 dana od dana kada je okončanje istrage zabilježeno u spisu.

Ukoliko tužitelj ne uputi optužnicu u ovom roku, dužan je da u roku od 8 dana o razlozima ne podizanja optužnice izvijesti Glavnog tužitelja koji će poduzeti mjere da tužitelj u roku, koji ne može biti duži od 30 dana, podigne optužnicu.

Dnevni.ba