DONOSIMO: Ugovor RH i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH koji su bili pripadnici HVO-a

Donosimo vam kompletan “Ugovor RH i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH koji su bili pripadnici HVO-a i članova njihovih obitelji”, a koji je stigao na urednički e-mail portala SirokiBrijeg.info.

RADNA VERZIJA
17. studenog 2016.

UGOVOR IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE O SURADNJI NA PODRUČJU PRAVA STRADALNIKA RATA U BOSNI I HERCEGOVINI KOJI SU BILI PRIPADNICI HRVATSKOG VIJEĆA OBRANE I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina (u daljnjem tekstu: države ugovornice) radi suradnje na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici postrojbi Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji sklapaju sljedeći Ugovor :

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1)U ovom Ugovoru izrazi znače:

1– teritorij –

u odnosu na Republiku Hrvatsku, hrvatski državni teritorij,
u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, bosansko-hercegovački državni teritorij,

2– državljanin –

u odnosu na Republiku Hrvatsku, hrvatskog državljanina,
u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, državljanina Bosne i Hercegovine,

3– pravni propisi –

postojeće ili buduće zakone i druge propise država ugovornica koji se odnose na prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja iz članka 2. ovog Ugovora,

4– nadležno tijelo –

u odnosu na Republiku Hrvatsku:
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Ministarstvo hrvatskih branitelja u odnosu na Bosnu i Hercegovinu:(odredit će B i H),

5– nositelj –

ustanova nadležna za provedbu pravnih propisa iz čl.2 st.1 ovog Ugovora,

6– tijelo za vezu –

tijelo zaduženo od nadležnih tijela za održavanje izravne, međusobne veze i posredovanja između nositelja država ugovornica radi provedbe ovog Ugovora,

7– osobe –

pripadnik HVO – a – hrvatski branitelj iz Domovinskog rata pripadnik borbenih postrojbi HVO – a,
pripadnik borbenih postrojbi HVO –a stradao na teritoriju BiH koji je ostvario status RVI – a, maloljetnog branitelja u BiH, po osnovi ranjavanja ili zatočeništva ukoliko je državljanin Republike Hrvatske.

8– članovi obitelji –

bračni drug, djeca rođena u braku ili izvan braka, posvojena djeca i pastorčad (članovi uže obitelji), roditelji, očuh, maćeha i posvojitelj smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog pripadnika HVO – a ukoliko su državljani Republike Hrvatske.

članom uže obitelji smatra se i izvanbračni drug poginulog, zatočenog ili nestalog pripadnika HVO – a, koji s pripadnikom HVO – a ima dijete i koji je do njegove pogibije, smrti,zatočenja ili nestanka živio s njim u zajedničkom kućanstvu najmanje tri godine ili kraće ako je u izvanbračnoj zajednici rođeno zajedničko dijete, ukoliko je državljanin RH, a status izvanbračne zajednice je utvrđen u izvanparničnom sudskom postupku, članom uže obitelji smatra se i izvanbračni drug poginulog, zatočenog ili nestalog pripadnika HVO – a koji je s pripadnikom HVO – a ima dijete i koji je do njegove pogibije, smrti, zatočenja ili nestanka živio s njim u zajedničkom kućanstvu najmanje tri godine ili kraće ako je u izvanbračnoj zajednici rođeno zajedničko dijete, ukoliko je državljanin RH, a status izvanbračne zajednice je utvrđen u izvanparničnom sudskom postupku,

9– smrtno stradali pripadnik HVO – a –

hrvatski branitelj iz Domovinskog rata pripadnik HVO –a poginuo u obrani suvereniteta u razdoblju utvrđenom točkom 13. ovog stavka,
pripadnik HVO –a ubijen prilikom zatočenja ili u neprijateljskom logoru,
pripadnik HVO –a umro od posljedica rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta, a najkasnije do 23. prosinca 1996. godine,
pripadnik HVO – a umro od posljedica bolesti, pogoršanja bolesti ili pojave bolesti u obrani suvereniteta najkasnije do 23. prosinca 1996. godine,
pripadnik HVO –a koji je izvršio samoubojstvo kao posljedicu psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani suvereniteta.

10– umrli pripadnik HVO –a –

pripadnik borbenih postrojbi HVO –a koji je umro bez obzira na uzrok smrti.

11– prebivalište –

mjesto u kojem osoba prebiva i u kojem je prijavljen u skladu s odgovarajućim pravnim propisima.

12– boravak –

boravak na teritoriju jedne države ugovornice osobe koja ima prebivalište na teritoriju druge države ugovornice.

13– razdoblje stradavanja –

vrijeme od 18.09.1991. do 23.12.1996. godine koje se priznaje kao osnova za davanje u novcu.

14– davanje u novcu –

novčana davanja koja uključuju sve njihove dijelove, te sve povišice i dodatke prema pravnim propisima iz članaka 2. ovog Ugovora.

15- potvrđivanje statusa –

(2)priznavanje postotka tjelesnog oštećenja osobama iz točke 7. ovog stavka,
priznavanje statusa člana obitelji osobama iz točke 8. ovog stavka.

U ovom Ugovoru ostali izrazi imaju značenje koje im pripada prema pravnim propisima obiju država ugovornica.

Članak 2.

Ovaj se Ugovor odnosi na pravne propise u Republici Hrvatskoj o:

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i njihovim pravima,
zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
mirovinskom osiguranju,
u Bosni i Hercegovini o :
pravima branitelja i članova njihovih obitelji u F BiH,
zaštiti vojnih invalida rata u F BiH,
mirovinskom i invalidskom osiguranju u F BiH,

Ovaj se Ugovor odnosi i na sve pravne propise koji obuhvaćaju, mijenjaju ili dopunjuju pravne propise navedene u stavku 1. ovog članka.

Članak 3.

Ovaj se Ugovor primjenjuje na stradalnike rata iz članka 1. stavka 1. točke 7. i 8. ovoga Ugovora, a za koji vrijede ili su vrijedili pravni propisi jedne ili obiju država ugovornica.

ODJELJAK II.

POSEBNE ODREDBE

Članak 4.

(1)Države ugovornice su suglasne da stradalnici rata iz članka 1. stavka 1. točke 7. kao i osobe iz točke 8. ovoga Ugovora koji su ostvarili prava prema pravnim propisima RH, od dana stupanja na snagu ovoga Ugovora, ostvaruju prava i prema pravnim propisima BiH iz članka 2. ovoga Ugovora, ukoliko isto nije drugačije predviđeno ovim Ugovorom.

(2)RH obvezna je od dana stupanja na snagu ovoga Ugovora ili od dana priznavanja prava, osobama iz stavka 1. ovoga članaka isplaćivati novčana prava i izvršavati druge obveze predviđene ovim Ugovorom i pravnim propisima RH iz članka 2. ovog Ugovora, ukoliko isto nije drugačije predviđeno ovim Ugovorom.

Članak 5.

(1)BiH obvezna je potvrditi status osoba utvrđen pravomoćnim rješenjem RH na način da osobama iz članka 1. stavak 1. točke 7. i 8. ovog Ugovora prizna pravo prema svojim pravnim propisima, ukoliko nije drugačije predviđeno ovim Ugovorom.

(2)BiH obvezna je dostaviti RH pravomoćna rješenja o priznatom pravu prema svojim propisima za osobe iz članka 1. stavak 1. točke 7. i 8. Ovoga Ugovora po zahtjevu RH, a za potrebe upravnih postupaka koje vode nadležna tijela u RH.

Članak 6.

RH obvezna je osobama iz članka 1. stavka 1. točka 7. alineja 2. ovoga Ugovora koji su ostvarili pravo na osobnu invalidninu temeljem ranjavanja ili zatočeništva u BiH, a nisu u ostavljenom roku predviđenim Ugovorom između RH i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH koji su bili pripadnici HVO – a i članova njihovih obitelji ( Narodne Novine – Međunarodni Ugovori – broj 2/06 u daljem tekstu : Ugovor iz 2006. godine ) podnijeli zahtjev za mirovinska prava u RH isplaćivati razliku između invalidske mirovine koju bi ista osoba ostvarila po pravnim propisima u RH i visine mjesečnog iznosa osobne invalidnine ostvarene po pravomoćnom rješenju nadležnog tijela BiH.

Članak 7.

Svaka ocjena radne sposobnosti na temelju koje se stječe pravo na invalidsku mirovinu, a koju donosi nadležno tijelo za medicinsko vještačenje u RH, podliježe reviziji koju obavlja Povjerenstvo za reviziju ocjene radne sposobnosti sukladno pravnim propisima iz članka 2. ovog Ugovora.

Članak 8.

Ako pravni propisi jedne države ugovornice uvjetuju ostvarivanje prava na davanje u novcu time da osobe moraju podlijegati njezinim pravnim propisima u trenutku primjene ovoga Ugovora, ovaj se uvjet smatra ispunjenim ako je osoba u tom trenutku podlijegala pravnim propisima druge države ugovornice.

Članak 9.

RH obvezna je osobama iz članka 1. stavak 1. točka 7. alineja 1. ovog Ugovora, osobama iz članka 1. stavak 1. točka 8. ovog Ugovora te članovima obitelji smrtno stradalih osoba iz članka 1. stavak 1. točka 9. ovog Ugovora priznati pravo na jednokratnu novčanu pomoć i to u upravnom postupku kojeg će voditi nadležna tijela RH.

Članak 10.

RH obvezna je članu obitelji osobe iz članka 1. stavak 1. točka 7. alineja 11. ovog Ugovora, priznati pravo na naknadu troškova ukopa i to u upravnom postupku kojeg će voditi nadležna tijela RH.

Članak 11.

Države ugovornice su suglasne da RH na teritoriju obadvije države organizira i financira pružanje psiho – socijalne pomoći osobama iz članka 1. stavka 7. kao i članovima njihovih obitelji, članovima obitelji smrtno stradalih osoba iz članaka 1. stavak 1. točka 9. ovog Ugovora, te članovima obitelji osoba iz članaka 1. stavak 1. točka 10. ovog Ugovora.

Članak 12.

Ministar hrvatskih branitelja RH će provedbenim propisom regulirati uvjete i postupak ostvarivanja prava iz članka 9. , 10. i 11. Ovog Ugovora.

RAZNE ODREDBE

Članak 13.

Nadležna tijela odredit će tijela za vezu radi lakše provedbe ovoga Ugovora, a osobito zbog uspostave jednostavnog i brzog povezivanja nositelja.

Članak 14.

(1)Nadležna tijela će se međusobno izvješćivati putem tijela za vezu o:

svim poduzetim mjerama radi primjene ovoga Ugovora,
svim praktičnim teškoćama u primjeni odredaba ovoga Ugovora,
svim izmjenama pravnih propisa koje se odnose na primjenu ovoga Ugovora,
uzajamnoj pravnoj pomoći i suradnji kod primjene ovoga Ugovora ( dokazna sredstva iz druge države mogu koristiti i posredovanjem diplomatskih i konzularnih tijela te države ).

(2)Nadležna tijela, nositelji i tijela za vezu jedne države ugovornice mogu se izravno obraćati nadležnim tijelima, nositeljima i tijelima za vezu druge države ugovornice radi pribavljanja korisnih obavijesti i pravne zaštite svojih državljana i mogu ih zastupati uz oslobađanje od poreza i pristojbi predviđenih pravnim propisima druge države ugovornice radi primjene ovoga Ugovora.

(3)Isprave, dokumente i pisane podneske bilo koje vrste koje je potrebno priložiti radi primjene ovoga Ugovora nije potrebno ovjeravati.

(4)Potvrde koje izdaju nadležna tijela, nositelji i tijela za vezu jedne države ugovornice smatraju se važećim za nadležna tijela, nositelje i tijela za vezu druge države ugovornice.

Članak 15.

(1)Zahtjevi, izjave i žalbe podneseni radi primjene ovoga Ugovora nadležnim tijelima, nositeljima i tijelima za vezu jedne države ugovornice smatraju se kao zahtjevi, izjave ili žalbe podnesene odgovarajućim državnim tijelima, nositeljima ili tijelima za vezu druge države ugovornice.

(2)Žalbe koje treba podnijeti u određenom roku nadležnim tijelima ili nositeljima jedne države ugovornice smatraju se podnesenim u roku ako su u istom roku podnesene odgovarajućem nadležnom tijelu ili nositelju druge države ugovornice. U tom slučaju nadležno tijelo ili nositelj kojem je žalba podnesena, bez odgađanja prosljeđuje je nadležnom tijelu ili nositelju druge države ugovornice.

(3)Radi primjene ovoga Ugovora, nadležna tijela, nositelji i tijela za vezu dviju država ugovornica uspostavljaju izravno međusobne odnose kao i odnose s osobama koje sudjeluju u postupku ili s njihovim opunomoćenicima na hrvatskom jeziku ili na službenim jezicima druge države ugovornice.

Članak 16.

(1)Davanje u novcu prema odredbama ovoga Ugovora nositelja utvrđuje i isplaćuje u valuti koja vrijedi u toj državi ugovornici.

(2)Isplata davanja iz stavka 1. ovoga članka osobama iz članka 6. , 9. i 10. ovog Ugovora koje imaju prebivalište u drugoj državi ugovornici, obavlja se u međunarodno priznatoj konvertibilnoj valuti.

Nositelj nadležan za pružanje davanja u novcu prema pravnim propisima jedne države ugovornice isplaćuju ta davanja na osobni račun osobe iz članka 6. , 9. I 10. Ovoga Ugovora.

(3)Ako se primjenom ovoga Ugovora ustanovi da neka pitanja nisu uređena ovim Ugovorom, na odgovarajući način primjenjivat će se odredbe Ugovora o socijalnom osiguranju između RH i BiH od 4. Listopada 2000. godine.

Članak 17.

(1)Nadležno tijelo za vođenje evidencije hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata pripadnika domobranskih pukovnija HVO – a, pripadnike gardijskih brigada HVO – a, za pripadnike vojne policije HVO – a, za pripadnike policije HVO – a i pripadnike specijalne policije HVO – a u RH je Ministarstvo hrvatskih branitelja.

(2)BiH obvezna je nadležnom tijelu iz stavka 1. ovog članka putem federalnog ministarstva nadležnog za branitelje ( alternativa : putem ministarstva, odnosno uprava, u županijama ) dostavljati sljedeće podatke o pripadnicima Hvo – a:

ime, prezime, ime jednog roditelja,
datum, mjesto i država rođenja,
spol,
mjesto prebivališta i adresa stanovanja,
ukupan broj dana sudjelovanja u obrani suvereniteta država ugovornica,
pripadnost ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove ili ministarstvu nadležnom za obranu,
pripadnost borbenom i/ili neborbenom sektoru po broju dana.

Članak 18.

(1)Države ugovornice obvezuju se da pripadnicima HVO – a i članovima obitelji smrtno stradalog pripadnika HVO – a neće omogućiti ostvarivati prava po istoj osnovi i istom stradavanju u obje države ugovornice.

(2)Države ugovornice obvezuju se da će sukladno pravnim propisima iz članka 2. ovog Ugovora jedna od država ugovornica ukinuti prava osobama iz stavka 1. ovoga članka u slučaju ostvarivanja prava po istoj osnovi i istom stradavanju u obje države ugovornice, te će na snazi ostati ona prava iz jedne države ugovornice koja su povoljnija za osobu iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 19.

(1)Države ugovornice obvezuju se na međusobnu razmjenu podataka o ostvarenim pravima i statusima pripadnika HVO – a za potrebe upravnih postupaka.

(2)Razmjenu podataka obavljaju nadležna tijela država ugovornica elektronskim putem, osim rješenja iz članka 5. i 6. ovog Ugovora koje BiH dostavlja putem pošte bez primjene pravila o dostavi pošte diplomatskim putem.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ovaj Ugovor ne utvrđuje pravo na davanje u novcu za razdoblje prije njegovog stupanja na snagu.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ovoga Ugovora stavlja se izvan snage Ugovor iz 2006.godine.

Članak 22.

RH će novčane obveze po izdanim upravnim rješenjima dospjele po Ugovoru iz 2006. godine,a koje nisu izvršene do dana stupanja na snagu ovog Ugovora, izvršiti u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.

Članak 23.

Osobe koje su ostvarile prava temeljem Ugovora iz 2006. Godine, nastavljaju s ostvarivanjem prava dok postoje ispunjeni pravni uvjeti.

Članak 24.

(1)RH obvezna je osobama iz članka 1. stavak 1. točke 7. Ugovora iz 2006. godine. Koje su do dana stupanja na snagu ovog Ugovora podnijele zahtjev za priznavanje prava iz mirovinskog osiguranja na temelju djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti odnosno kod kojih je već ranije proveden postupak medicinskog vještačenja u vezi s ocjenom njihove radne sposobnosti prema ranijim pravnim propisima o pravima hrvatskih branitelja, okončati postupak priznavanja prava na mirovinu sukladno odredbama Ugovora iz 2006. godine.

(2)RH obvezna je osobama iz članka 1. stavka 1. točka 7. alineja 2. ovog Ugovora koje su ostvarili pravo na osobnu invalidninu temeljem ranjavanja ili zatočeništva u BiH, a nisu u ostavljenom roku predviđenim Ugovorom iz 2006. godine. podnijeli zahtjev za mirovinska prava u RH, isplaćivati razliku između invalidske mirovine koju bi ista osoba ostvarila po pravnim propisima u RH i visine mjesečnog iznosa osobne invalidnine ostvarene po pravomoćnom rješenju nadležnog tijela BiH.

(3)RH obvezna je osobama iz članka 1. stavak 1. točke 8. ovoga Ugovora iz 2006.godine. okončati postupak priznavanja prava na obiteljsku mirovinu iza poginulih ili ekshumiranih pripadnika HVO – a stradalih u pružanju neposrednog oružanog otpora temeljem odredbi Ugovora iz 2006. godine.

(4)RH obvezna je osobama iz stavka 3. Ovoga članka isplaćivati razliku između visine obiteljske mirovine koju bi ista osoba ostvarila po pravnim propisima u RH i mjesečnog iznosa obiteljske invalidnine ostvarene po pravomoćnom rješenju nadležnog tijela BiH.

Članak 25.

RH obvezuje se da će pripadnicima HVO – a i članovima njihovih obitelji, kao i članovima obitelji smrtno stradali pripadnika HVO – a, kojima je do dana stupanja na snagu ovog Ugovora priznala prava i statuse u upravnom postupku i koji se na dan stupanja na snagu ovog Ugovora nalaze na redovnoj mjesečnoj isplati novčanih prava ili su korisnici drugih nenovčanih prava prema propisima RH iz članka 2. ovog Ugovora, omogućiti nastavak isplate, odnosno korištenje priznatih prava bez pravnih smetnji u vezi pripadnosti OS RH odnosno HVO – a.

Članak 26.

(1)Države ugovornice obavijestiti će jedna drugu u pisanom obliku, diplomatskim putem o provedbi odgovarajućih postupaka, propisanim unutarnjim pravnim propisima obiju država ugovornica, potrebnih za stupanje na snagu ovoga Ugovora.

(2)Ovaj Ugovor stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi mjesec u kojem je primljena posljednja obavijest iz stavka 1. ovoga članka.

(3)Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme. Svaka država ugovornica može ovaj Ugovor otkazati u pisanom obliku, diplomatskim putem, najkasnije šest mjeseci prije isteka tekuće kalendarske godine. Ugovor prestaje istekom tekuće godine kalendarske godine.

(4)U slučaju prestanka ovoga Ugovora za stečena prava i dalje vrijede odredbe ovoga Ugovora, a započeti postupci za ostvarivanje prava završit će se prema odredbama ovoga Ugovora.