Realizacija programa postinvesticijske potpore u Općini Grude

U sklopu realizacije projekata privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okružja na lokalnoj razini u BiH „LIFE“, koji provodi Grupacija Svjetske banke u suradnji s Veleposlanstvom Velike Britanije, Općina Grude je nastavila svoje aktivnosti u sklopu Programa postinvesticijske potpore u okviru Suradničke mreže.

Naime, polazeći od činjenice da uspješno realizirane investicije pomažu održivi ekonomski razvitak lokalne zajednice, a ulaganjem kapitala investitori biraju konkretne lokacije za svoje poslovanje i tim izborom postaju dio lokalne zajednice, Općina Grude se priključila i postala aktivni član Suradničke mreže, mreže institucija na svim razinama vlasti uspostavljene u cilju pružanja potpore investitorima u prevazilaženju administrativnih barijera u realizaciji njihovih poduzetničkih ideja.

U okviru Programa postinvesticijske potpore općinske službe će aktivno komunicirati i obilaziti gospodarske subjekte u Grudama, čineći napore da podrže dolazak investitora, realizaciju investicija, a u cilju njihovog zadržavanja i olakšavanja poslovanja. U tom smislu, posjećene su grudanske kompanije „Auto Ana“ i „Bilton“, a njihovi su predstavnici razgovarali s nadležnim općinskim službenicima o svome poslovanju, planiranim novim investicijama te načinu na koji Općina Grude može konkretno pomoći u realizaciji njihovih razvojnih planova.

Potpora poduzetnicima nakon inicijalnog ulaganja ključna je komponenta promocije investicija i jedan od načina kapitalizacije nastojanja svih razina vlasti da privuku nove, a postojeće investicije učine održivim. Program postinvesticijske potpore ima za cilj produbiti komunikaciju između investitora i nadležnih općinskih službi radi ostvarivanja rasta i razvitka ovih kompanija. Stoga je od ključnog značaja da sve razine vlasti, a posebice lokalna zajednica podrže dolazak investitora i realizaciju investicija, jer samo uspješne investicije mogu podići razinu zaposlenosti, a time i ukupan gospodarski potencijal te lokalne zajednice.

Grupacija Svjetske banke u suradnji s Veleposlanstvom Velike Britanije u okviru projekata privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okružja na lokalnoj razini u BiH „LIFE“, pruža tehničku pomoć Suradničkoj mreži i Programu postinvesticijske potpore u Općini Grude.

Općina Grude