Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja JU Dječji vrtić „Trnoružica“ Široki Brijeg

Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Javne ustanove Dječji vrtić „Trnoružica“ Široki Brijeg.

JU Dječji vrtić „TRNORUŽICA“
ŠIROKI BRIJEG
– UPRAVNO VIJEĆE –
Broj:29-1/17
Široki Brijeg, 13 .10.2017. godine

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim i vladinim imenovanjima Županije Zapadnohercegovačke («Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke», broj: 21/12) i članka 34. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke », broj: 7/98), Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja br.5/17 od 20.09 2017.godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „TRNORUŽICA“ Široki Brijeg, raspsuje:

JAVNI NATJEČAJ

I- Predmet javnog natječaja

Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Javne ustanove Dječji vrtić „Trnoružica“ Široki Brijeg.

Mandat ravnatelja traje četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja sukladno zakonu.

II – Opis pozicije

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje JU Dječji vrtić „TRNORUŽICA“ Široki Brijeg (dalje: Dječji vrtić), predstavlja i zastupa u pravnom prometu s trećim osobama bez ograničenja, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Dječjeg vrtića, zastupa Dječji vrtić pred sudovima, upravnim i drugim nadležnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima, odgovara za zakonitost Dječje ustanove, predlaže godišnji plan i program rada, brine se o provođenju odluka Upravnog vijeća, Odgajateljskog vijeća i drugih tijela i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom Dječjeg vrtića.

III – Opći uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:

(1) da je državljanin BiH,

(2) da je stariji od 18 godina

(3) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjene pozicije,

(4) da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX.1. Ustava BiH),

(5) da nije osuđivan za kazneno djelo,

(6) da nije na položaju u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj,

(7) da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koji se kandidira u smislu članka 2. točke 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj

IV- Posebni uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:

(1) da ima visoku stručnu (ili višu stručnu spremu pod uvjetom da je na dan stupanja na snagu Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke », broj: 7/98) zatečen u radnom odnosu odgajatelja ili stručnog suradnika na neodređeno vrijeme u Dječjem vrtiću) iz područja predškolskog odgoja, pedagogije ili defektologije.

(2) najmanje 5 godina radnog staža u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.

(3) položen stručni ispit za odgajatelje ili posjedovanje rješenje o oslobađanju polaganja istog.

(4) da ima zdravstvenu sposobnost.

V – Potrebna dokumentacija

Uz prijavu potrebno je dostaviti:

(1) kraći životopis, adresu i kontakt telefon,

(2) kopiju osobne iskaznice CIPS,

(3) uvjerenje o nekažnjavanju (Policijska uprava),

(4) dokaz o stručnoj spremi,

(5) potpisanu izjavu na okolnosti iz točke III – podtočke (3), (4) i (6),

(6) dokaz o položen stručni ispit za odgajatelje ili rješenje o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za odgajatelje.

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju, a u postupku izbora uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji:

(1) rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,

(2) komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

(3) poznavanje organizacije i djelatnosti Dječjeg vrtića.

VI – Ostale napomene

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja javnog natječaja.

Kandidat koji bude izabran naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla.

Javni natječaj će biti objavljen u «Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke», «Večernjem listu» i web stranici Grada Širokog Brijega.

Prijave s traženom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti osobno ili poštom preporučeno, s naznakom: „Prijava na javni natječaj za ravnatelja JU Dječji vrtić „TRNORUŽICA“ Široki Brijeg – NE OTVARAJ, na adresu:

JU Dječji vrtić „TRNORUŽICA“
Ul. fra Zdenka Galića br. 1.
88220 Široki Brijeg

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

PREDSJEDNIK UV
Marko Ćavar