Ovo će izgleda potrajati duže od očekivanog, pooštravaju se nadležnosti i kontrole!

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je 18 zaključaka na sjednici održanoj 16. ožujka 2020. godine, gdje je jedina točka dnevnog reda bio koronavirus.

U nastavku donosimo zaključke sa 56. sjednice Predsjedništva BiH:

1.Razmatrajući aktivnosti institucija u Bosni i Hercegovini u vezi sa pandemijom COVID-19, Predsjedništvo BiH ocjenjuje da institucije u Bosni i Hercegovini pravovremeno reagiraju i poduzimaju niz mjera kojima se spriječava širenje epidemije. Predsjedništvo BiH podržava napore nadležnih institucija u vezi sa krizom.

2.Predsjedništvo BiH traži od svih institucija da nastave sa aktivnostima i da urgentno poduzimaju potrebne mjere, u skladu sa stupnjom opasnosti.

3.Predsjedništvo BiH očekuje od Vijeća ministara BiH da proglasi stanje prirodne ili druge nesreće izazvane pandemijom korona virusa, u skladu sa Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini te da se u skladu sa ovim zakonom popuni i aktivira Koordinaciono tijelo BiH za zaštitu i spašavanje.

4.Predsjedništvo BiH će biti u kontinuiranom kontaktu, te smatra da i druge institucije moraju ostati u kontinuiranoj komunikaciji kako bi osigurali blagovremeno donošenje odluka i reagirale na krizu.

5.Predsjedništvo BiH smatra da je donesena odluka Vijeća ministara BiH o ulasku stranih državljana iz zemalja zahvaćenih pandemijom adekvatna i da je treba na dnevnom nivou analizirati i u skladu sa potrebom i preporukama nadležnih zdravstvenih institucija dopunjavati.

6.Predsjedništvo BiH podržava inicijativu za uvođenje karantena na graničnim prelazima, uz spremnost da odobri vojnu opremu na osnovu zahtjeva nadležnih zdravstvenih institucija.

7.Promet roba treba regulirati olakšanim režimom, uz pridržavanje sanitarnih standarda za borbu protiv COVID-19.

8.Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara BiH da se broj graničnih prelaza svede na minimalan broj neophodan za povratak državljana BiH i nesmetan promet roba a sve u dogovoru sa susjednim zemljama.

9.Predsjedništvo BiH naređuje Oružanim snagama BiH da stave na raspolaganje sve svoje resurse za potrebe zaštite od pandemije. Upotreba resursa OS BiH će se definirati posebnim odlukama Predsjedništva BiH a na zahtjev nadležnih institucija.

10.Predsjedništvo BiH traži od svih građana i pravnih osba da se strogo pridržavaju uputa nadležnih institucija o ponašanju u ovoj situaciji.

11.Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara BiH, entitetskih vlada, županijskih vlada, Vlade Brčko Distrikta i lokalnih zajednica da hitno poduzmu mjere iz vlastite nadležnosti kako bi se ublažile posljedice krize na poslovanje privrednih subjekata u BiH i zaposlenih u tim subjektima.

12.Predsjedništvo BiH zahtijeva od Vijeća ministara BiH da intenzivira komunikaciju sa svim međunarodnim organizacijama i institucijama koje mogu pružiti pomoć BiH u ovoj situaciji.

13.Predsjedništvo BiH i druge nadležne institucije će razmotriti mogućnost upotrebe rezervnih sredstava Centralne banke BiH u svrhu amortiziranja efekata ove krize.

14.Predsjedništvo BiH od nadležnih nivoa vlasti očekuje da u skladu sa svojom nadležnošću donose odluke o radu javnih službi, te kretanju i okupljanju ljudi.

15.Predsjedništvo BiH poziva državljane BiH, koji borave u inozemstvu da odgode svoje dolaske i posjete BiH u periodu intenzivnih mjera na suzbijanju širenja COVID-19.

16.Predsjedništvo BiH poziva Vijeće ministara BiH da pripremi prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o javnim nabavkama i uputi u hitnu parlamentarnu proceduru kako bi se otklonile prepreke za hitnu nabavku opreme i drugih stvari potrebnih za suzbijanje širenja COVIDA-19.

17.Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara BiH da, na osnovu iskazanih potreba entitetskih, županijskih i vlade Brčko Distrikta, sačini listu urgentnih potreba za sredstvima neophodnim za borbu protiv COVID-19.

18.Predsjedništvo BiH zadužuje sve nadležne institucije da na tjednom nivou dostavljaju informaciju o realizaciji zaključaka i definiranih operativnih mjera.

SirokiBrijeg.info