Osiguranici će putem interneta moći imati uvid u stanje uplaćenih doprinosa

Smanjenje rada na crno, jačanje discipline u oblasti doprinosa i podnošenja prijava u Jedinstveni sustav registracije, kontrole i naplate doprinosa, temeljni su razlozi zbog kojih je Vlada FBiH odlučila da danas utvrđeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa uputi u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku.

Jednom od izmijenjenih odredaba ovog zakona propisano je da obveznik uplate doprinosa prijavu za upis u Jedinstveni sustav za svakog novog zaposlenika podnosi Poreznoj upravi najkasnije dan prije otpočinjanja rada osiguranika. Promjena u osiguranju zaposlenika podnosi se danom nastanka promjene, a odjava najkasnije s danom prestanka rada osiguranika.

Porezna uprava će svakom osiguraniku putem interneta omogućiti pristup podacima o iznosu uplaćenih doprinosa, a na temelju zahtjeva osiguranika izdati uvjerenje iz Jedinstvenog sustava koje sadrži podatke o iznosu uplaćenih doprinosa.

Prema obrazloženju izmjena i dopuna Zakona, obrazac prijave uplate doprinosa za dobrovoljno mirovinsko i zdravstveno osiguranje osobnim sredstvima nije do sada bio propisan, što je prilikom ostvarivanja prava dobrovoljnih osiguranika stvaralo određene probleme, koje predložena nova rješenja eliminiraju.

Prilikom inspekcijskog nadzora, kontrole prijavljenih radnika i rada nacrno uočeno je da poslodavci za neprijavljene zaposlenike prezentiraju ugovor o radu s datumom od prije jednog ili dva dana, koristeći zakonski rok za prijavu osiguranja od sedam dana. Zapažanja inspektora su da poslodavci imaju pripremljene ugovore o radu s nepopunjenim datumom sklapanja, koji unose prije prezentiranja inspektorima.

Radi suzbijanja ovakvih pojava, predložene izmjene Zakona skraćuju rok za podnošenje prijave, što ne predstavlja opterećenje za poslodavce, jer obrazac za prijavu mogu dostaviti Poreznoj upravi elektroničkim putem.

Predložene izmjene u svezi uvida u stanje uplaćenih doprinosa temelji se na činjenici da je Porezna uprava Federacije BiH, u suradnji sa FAR projektom USAID-a, pripremila online web portal za osiguranike, koji će putem interneta moći imati uvid u stanje uplaćenih doprinosa.

Večernji list BiH