Održano javno izlaganje Nacrta Prostornog plana Širokog Brijega

ŠIROKI BRIJEG – Dana 9.3.2018. godine u 10,00 sati održano je javno izlaganje Nacrta Prostornog plana Širokog Brijega u Vijećnici Grada Širokog Brijega. Javni uvid Nacrta Plana je trajao od 19.2.2018. do 6. 3.2018. godine.

Prostorni plan, kao razvojni plan, je stručna podloga za donošenje ispravnih i koordiniranih odluka za korištenje i uređenje prostora, ima osjetljiv zadatak da riješi osnovne probleme prostora za koji se donosi, te je potrebno da se donesu ispravne i mjerodavne odluke koje se tiču odnosa u prostoru tj. odnos čovjeka prema prostoru.

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, u suradnji s Gradonačelnikom i službama Grada, donijela je odluku da se pristigli prijedlozi, nakon javne rasprave 2016. godine, dostave Izrađivaču Plana, da ih isti razmotri i utvrdi da li se ti prijedlozi mogu ugraditi u Plan, te da se ponovno provede procedura uključivanja javnosti, kako bi se svi građani Širokog Brijega mogli očitovati na te prijedloge, a što je omogućeno kroz ponovni Javni uvid u Nacrt Plana.

Prezentaciju Plana je vodio Mr.sc. Krešimir Šaravanja, predstavnik Izrađivača plana, a uvodno izlaganje je dao Borislav Zovko, Pomoćnik Gradonačelnika za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega, koji je upoznao nazočne o dosadašnjem tijeku izrade Plana, kao i o važnosti tog dokumenta za Široki Brijeg, te naglasio da je jako bitno da se u donošenju, kako ovog tako i drugih prostorno-planskih dokumenta, omogući sudjelovanje javnosti. Ovaj Plan svojim odredbama treba dati smjernice kako i na koji način postupiti sa određenim prostorom, a u daljnjem postupku izrade i donošenja planova nižeg reda, kao što su urbanistički planovi, provedbeni planovi (detaljni planovi), te određenih studija bi se preciznije utvrdila namjena i korištenje prostora.

Mr.sc. Krešimir Šaravanja je obrazložio nove prijedloga za uvrštavanje u Plan, kao što su: zaštitne zona vrela Žvatić, točkaste izmjene proširenja građevinskih zona na lokalitetu Crnač, Oklaji, Zavoznik, Mokro, Turčinovići, Buhovo i Knešpolje, proširenje industrijske zone Visoka Glavica, formiranje gospodarske zone „Kraljica“, planiranje mješovite zone „Osoje“, korištenje rijeke Lištica i rijeke Ugrovače za eneregetske svrhe i navodnjavanje, korekcije u pogledu šumskog i poljoprivrednog zemljišta i dr.

Javnim uvidom i javnim izlaganjem je omogućeno sudjelovanje javnosti.

Na kraju ove prezentacije održan je sastanak Savjeta za izradu Prostornog plana, koji će u vrlo kratkom roku dati očitovanje na Nacrt Prostornog plana Širokog Brijega, a koje je potrebno prije utvrđivanja konačnog Prijedloga Plana, radi upućivanja istog na usvajanje od strane Gradskog vijeća.

Grad Široki Brijeg