U utorak 12. svibnja 2020. godine u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, održana 53. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je donijela Odluku o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za zaštitu okoliša“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada broj: 05-06-26-3106-14/14 od 27. 7. 2015. godine;

Odluku o donošenju Plana utroška sredstava „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu.;

Odluku o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticanje razvoja gospodarstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu.

Također, Vlada je donijela Rješenje o razrješenju Nadzornog odbora „Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke“ d. o. o. Posušje u sastavu: Jelena Primorac, Ivica Čolak i Elvis Šoše;

Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora „Šumsko-gospodarskog društva Županije Zapadnohercegovačke“ d. o. o. Posušje u istom sastavu;

Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke u sastavu: Predrag Čović, Ivan Bešlić, Marko Vukoja, Anton Vukojević i Branko Boras;

Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke u sastavu: Predrag Čović, Ivan Bešlić, Josip Tomić, Anton Vukojević i Branko Boras;

Rješenje o razrješenju privremenog Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj u sastavu: Dobroslav Galić, Ivo Zovko, Josip Širić, Matej Širić i Marija Kvesić;

Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj u sastavu: Dobroslav Galić, Ivo Zovko, Jadranka Bošnjak, Ante Bošnjak i Matej Širić.

Vlada ŽZH