Održana 11. sjednica Gradskog vijeća Široki Brijeg

ŠIROKI BRIJEG – Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Vinka Topića održana je 11. sjednica Gradskog vijeća.

Prije početka radnog dijela sjednice održana je minuta šutnje za preminulog generala Slobodana Praljka i sve poginule branitelje.

Na sjednici su bili nazočna 24 vijećnika, koji su jednoglasno usvojili zapisnik s prethodne sjednice.

Usvojen je prijedlog Odluke o izmjenama Proračuna Grada Širokog Brijega za 2017. godinu u iznosu od 11.003.600,00 KM. Vidljivo je povećanje u odnosu na planirani proračun u iznosu od 9.977.300,00 KM.

Prijedlog je obrazložio pomoćnik gradonačelnika za financije Mate Zadro. Razlozi za predlaganje izmjena i dopuna proračuna za 2017. godinu su prihodna strana bilansa Proračuna Grada Širokog Brijega tijekom 2017. godine koja je veća u odnosu na planirana sredstva. Prihodi od poreza ovom Odlukom o izmjenama i dopunama uvećani su za 14,9%. Naime, planirana stavka poreza na imovinu uvećana je za 35,59%, planirana stavka poreza na dohodak veća je za 26,54% u odnosu na raniji plan Proračuna. Planirani prihodi rebalansom za 2017.godinu na poziciji “prihodi od neizravnih poreza” veći su za 0,75% u odnosu na raniji plan. Ukupni strukturni, izvorni prihodi predviđeni rebalansom plana Proračuna Grada Širokog Brijega za 2017.godinu veći su za 9,02 % u odnosu na raniji plan. Na kraju, zajedno sa primicima i izvornim prihodima plan je uvećan za 10,29%.
Adekvatno uvećanim iznosima naplate ukupnih prihoda, raspoređena su sredstva po pojedinim pozicijama rashodovne strane Proračuna za 2017.godinu. Među tim rashodima si i namjenske stavke, koje nije potrebno obrazlagati i koje su determinirane samim ugovorima o donacijama, kao što je projekt “Adriatic Canyoning”, namjenski grantovi sa viših nivoa vlasti Federacije za projekte vodovodne mreže i vodosprema (100.000,00 KM), za učešće u sanacijama šteta od elementarnih nepogoda (40.000,00 KM), sa županijskog nivoa za projekte realizacije kanalizacijskog sustava, preko ministarstva gospodarstva (65.100 KM), vodovodnog sustava (45.000,00 KM ), prostornog uređenje (25.000 KM), za saniranje šteta od elementarnih nepogoda (39.515,00 KM). Sve ove novonastale promjene ugrađene su u rebalans Proračuna. Ukupna proračunska potrošnja, na kraju, planirana ovim rebalansom Proračuna iznosi 9,95% više u odnosu na raniji plan.

Jednoglasno je usvojen zaključak o nacrtu proračuna Grada Širokog Brijega za 2018. godinu. Prema nacrtu proračun iznosi 11.245.900,00 KM. Proračun za 2018. godinu temelji se na rebalansu ovogodišnjeg proračuna na osnovu kojeg je se pripremio nacrt. U nacrtu proračuna za sljedeću godinu vrijedi istaknuti financiranje kapitalnih projekata koji se već započeti ili koji će se pokrenuti. Također, u obrazloženju nacrta proračuna navedena je i stavka kupovine vatrogasnog vozila čime se želi podići spremnost vatrogasne postrojbe. Između ostalog nacrtom je planirana, a ta rashodovna stavka će se naći i u proračunu za 2018. godinu, novčana potpora za novorođeno dijete. Prijedlog ukupnog iznosa za 2018. godinu iznosi 150.000,00 KM.

Prihvaćanjem zaključka o nacrtu proračuna isti se stavlja na javnu raspravu koja će trajati od 5. 12. 2017. do 14. 12. 2017. godine. Nacrt će biti objavljen na službenoj web stranici Grada. Svi zainteresirani građani, predstavnici javnih poduzeća, ustanova, mjesnih zajednica, NVO, političkih stranaka mogu podnijeti svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe.

Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje JKP „Čistoća“ u iznosu od 400.000,00 KM na rok otplate sedam godina.

Odluka o naknadama iz osnovnih materijalnih prava uposlenih kod korisnika proračuna u gradskoj upravi Grada Širokog Brijega usvojena je većinom glasova. Izradi ove Odluke se pristupilo iz razloga jer je došlo do izmjena određenih zakona i podzakonskih akata kojima se uređuju navedena prava državnih službenika i namještenika.

Jednoglasno je usvojena Odluka o usvajanju Urbanističke osnove Detaljnog plana uređenja gradskog područja „Duhanska stanica Široki Brijeg“. Odluku je obrazložio pomoćnik gradonačelnika za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Borislav Zovko. Nositelj pripreme plana je Služba za prostorno uređenje i zaštiti okoliša koja je uradila obvezujuće dokumente za početak izrade plana. Zbog složenosti ovog vrlo vrijednog prostora, Grad Široki Brijeg je 2016. godine sklopio ugovor s poduzećem „ECOPLAN“ Mostar o izradi ovog Plana. Sukladno Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja obveza je izrada plana putem dvije faze: i to izrada Urbanističke osnove i izrada Plana. Urađena je prva faza koja prikazuje postojeće stanje na temelju čega će se procijeniti mogućnosti izgradnje i uređenja prostorne cjeline.

Jednoglasno je usvojena odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2017./18. godini. Odluku je obrazložio Dalibor Markić, pomoćnik gradonačelnika za opću upravu i društvene djelatnosti. Osim starih stipendista(40) koji su nastavili redovno školovanje, Grad Široki Brijeg dodjeljuje 25 stipendija u akademskoj 2017./18. godini i to za sljedeća deficitarna zanimanja: po dvije stipendije za studije Fizike, Medicine, Matematike, Logopedije, Geodezije, Veterinarstva, Glazbe i gitare, Arhitekture, Šumarstva, Građevinarstva, Strojarstva i Njemačkog jezika, a jedna stipendija za studij Elektrotehnike. Tako da će za akademsku godinu 2017./2018. stipendije primati 65 studenata. Natječaj za dodjelu stipendija bit će objavljen na službenoj web-stranici Grada Širokog Brijega (www.sirokibrijeg.ba), Radio postaji Široki Brijeg i oglasnoj ploči Grada Širokog Brijega.

Također, usvojen je Plan zaštite od požara Grada Širokog Brijega.

Nakon završene natječajne procedure na današnjem dnevnom redu Gradskog vijeća našlo se imenovanje članova Gradskog izbornog povjerenstva. Većinom glasova imenovani su Kristijan Zovko i Julijana Zovko.

Vijećnicima su pružene informacije o stanju prometne infrastrukture, o izgradnji kolektora za kanalizacije i pročistača otpadnih voda, o realizaciji projekata vodoopskrbe i o aktivnostima vezanim za gradsko područje Duhanska stanice i aktivnostima vezanim za uređenje zone oko groblja “Sajmište”, gornjeg toka rijeke Lištice i vrela Borak. O navedenim pitanjima je Gradsko vijeće redovito informirano kroz izvješća Gradonačelnika, nadležnih službi, javnih ustanova i poduzeća, a ovom prigodom se ukratko daju informacije o stanju u navedenim oblastima u proteklih godinu dana.

Grad Široki Brijeg