Objavljen JAVNI POZIV za dodjelu jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog

Na temelju članka 132. Statuta Grada Ljubuškog („Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 6/19) i članka 4. stavak 1. Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog („Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 6/20), v.d. Gradonačelnika Grada Ljubuškog raspisuje

J A V N I P O Z I V
za dodjelu jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratnih financijskih potpora (u daljnjem tekstu: Potpora) brucošima, odnosno studentima koji prvi put upisuju prvu godinu studija državnih sveučilišta sa područja Grada Ljubuškog u iznosu od 500,00 KM (slovima: petstotina konvertibilnih maraka).

II UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTPORU

Kako bi ostvarili pravo na Potporu, studenti su dužni kumulativno ispunjavati sljedeće uvjete:

a) imati prebivalište na području Grada Ljubuškog,

b) prvi put upisati prvu godinu preddiplomskog ili integriranog studija državnih sveučilišta,

c) imati status redovitog studenta.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na Javni poziv, studenti trebaju priložiti originale ili ovjerene preslike sljedeće dokumentacije:

-Popunjen Prijavni obrazac (Prijavni obrazac preuzmite OVDJE),

-Preslika osobne iskaznice,

-Potvrda o prebivalištu,

-Potvrda fakulteta da je student upisao prvi put prvu godinu preddiplomskog ili integriranog studija državnog sveučilišta, koja sadrži naziv studija, smjer ili odsjek, s naznakom da ima status redovitog studenta,

-Ovjerena izjava studenta da je prvi put upisao prvu godinu preddiplomskog ili integriranog studija državnog sveučilišta.

IV OSTALE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 039-835-546.

Dokumentacija iz točke III ovog Poziva dostavlja se:

-osobno ili preporučeno putem pošte na adresu: Grad Ljubuški, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 88320 Ljubuški, s naznakom ”ZA JAVNI POZIV – DODJELA FINANCIJSKIH POTPORA BRUCOŠIMA” i ”NE OTVARAJ”.

Javni poziv ostaje otvoren 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na službenoj web stranici Grada Ljubuškog www.ljubuski.ba.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Popis studenata koji ostvare pravo na financijsku potporu biti će objavljen na oglasnoj ploči Gradske uprave te na službenoj web stranici Grada Ljubuškog.

Broj: 02-38-2050/20
Ljubuški, 23. rujna 2020. godine

V.D. GRADONAČELNIKA
Vedran Markotić, v.r.