Temeljem članka 29. stavak 1. točka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća («Službene novine Federacije BiH», broj: 39/09, 22/06 i 43/10) i članka 32. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH„ broj: 77/06 i 5/07), a na prijedlog Stožera civilne zaštite Grada Ljubuškog, Gradonačelnik donosi

ODLUKU o proglašenju stanja prirodne nepogode

Članak 1.

Dana 18.03.2020. godine proglašava se stanje prirodne nepogode prouzrokovane neposrednom opasnošću od korona virusa (COVID 19) na cijelom području Grada Ljubuškog.

Članak 2.

Nalaže se Stožeru civilne zaštite Grada Ljubuškog da po potrebi poduzme sve relevantne mjere u postupku provođenja preventivnih i ostalih mjera uslijed proglašene prirodne nepogode.

Članak 3.

Obvezuju se djelatnici svih gradskih službi za upravu Grada Ljubuškog kao i djelatnici javnih poduzeća, institucije i ustanove s područja Grada da osiguraju provođenje svih zapovjedi Gradskog stožera civilne zaštite.

Članak 4.

Ove odredbe vrijede do proglašenja prestanka stanja prirodne nepogode.

Članak 5.

Nadzor nad provođenjem ovih odredbi vršiti će Gradski Stožer civilne zaštite, koji će u okviru svojih nadležnosti poduzimati potrebne mjere.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada Ljubuškog.

GRADONAČELNIK
Nevenko Barbarić