Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora studentima grada Ljubuškog za akademsku 2020./21. godinu

Na temelju članka 132. Statuta Grada Ljubuškog („Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 6/19) i članka 4. stavak 1. Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora studentima Grada Ljubuškog za akademsku 2020./21. godinu („Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 7/20), v.d. Gradonačelnika Grada Ljubuškog raspisuje

JAVNI POZIV

za dodjelu jednokratnih financijskih potpora studentima Grada Ljubuškog za akademsku 2020./21. godinu

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratnih financijskih potpora za akademsku 2020./21. godinu (u daljnjem tekstu: Potpora) studentima viših godina državnih sveučilišta sa područja Grada Ljubuškog u iznosu od 500,00 KM (slovima: petstotina konvertibilnih maraka).

II UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTPORU

Kako bi ostvarili pravo na Potporu, studenti su dužni kumulativno ispunjavati sljedeće uvjete:

a)da imaju prebivalište na području Grada Ljubuškog,
b)da su studenti državnog sveučilišta,
c)da imaju status redovitog studenta,
d)da nisu studenti prve godine preddiplomskog ili integriranog studija,
e)da nisu ponavljali nijednu godinu od početka studija,
f)da nisu u statusu apsolventa diplomskog ili integriranog studija,
g)da nisu stariji od 26 godina.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na Javni poziv, studenti trebaju priložiti originale ili ovjerene preslike sljedeće dokumentacije:

-Popunjen Prijavni obrazac (Prijavni obrazac preuzmite OVDJE),
-Preslika CIPS-ove osobne iskaznice,
-Potvrda o prebivalištu,
-Potvrda fakulteta da je koja sadrži naziv studija, smjer ili odsjek, s naznakom da je redovit student i da nije ponavljao nijednu godinu od početka studija.

IV OSTALE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 039-835-545.

Dokumentacija iz točke III ovog Poziva dostavlja se:

-osobno ili preporučeno putem pošte na adresu: Grad Ljubuški, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 88320 Ljubuški, s naznakom ”ZA JAVNI POZIV – DODJELA FINANCIJSKIH POTPORA STUDENTIMA” i ”NE OTVARAJ”.

Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na službenoj web stranici Grada Ljubuškog www.ljubuski.ba.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Popis studenata koji ostvare pravo na financijsku potporu biti će objavljen na oglasnoj ploči Gradske uprave te na službenoj web stranici Grada Ljubuškog.

Broj: 02-38-2259/20

V.D. GRADONAČELNIKA
Vedran Markotić, v.r.