Javni poziv na usmenu raspravu u postupku izdavanja lokacijske dozvole za firmu Hering

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega, rješavajući po zahtjevu gospodarskog društva „Hering“ d.d. Široki Brijeg u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju poslovnog objekta u Širokom Brijegu, temeljem članka 69. stavak 1. Zakona o upravnom postupku (“Sl. novine Federacije BiH”, br. 2/98 i 48/99) vrši:

POZIV NA USMENU RASPRAVU

Pozivaju se svi zainteresirani građani da dana 1.10.2020.godine (četvrtak) u 9;00 sati, dođu u prostorije Grada Širokog Brijega, prvi kat, Gradska vijećnica, radi sudjelovanja na usmenoj raspravi u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju poslovnog objekta (poluotvorenog skladišta) u Širokom Brijegu, na parcelama označenim kao k.č. 3724, 3725, 3726 i 3728 sve k.o. Gradac, po zahtjevu gospodarskog društva „Hering“ d.d. Široki Brijeg.

Također Vas obavještavamo da možete izvršiti uvid u spis dotičnog predmeta, svakim radnim danom u vremenskom periodu od 8,00 do 9,30 sati, u prostorijama Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega.

Grad Široki Brijeg