JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje članova Upravnih vijeća CZSR Ljubuški i Dječjeg vrtića Ljubuški

LJUBUŠKI – Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj 21/12) i odobrenih kriterija za imenovanje Odlukom o uvjetima, kriterijima, raspisivanju i provedbi javnog oglasa za izbor i imenovanje Upravnih vijeća (“Sl.glasnik općine Ljubuški”, broj 7/15), predsjednik Općinskog vijeća Ljubuški, objavljuje JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje članova Upravnih vijeća Centra za socijalni rad Ljubuški i Dječjeg vrtića Ljubuški

I. Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnih vijeća Centra za socijalni rad Ljubuški i Dječjeg vrtića Ljubuški.

A. U Upravno vijeće Centra za socijalni rad Ljubuški imenuju se kandidati na pozicije:

tri člana (predsjednik i dva člana) na mandat od četiri godine, ista osoba nakon isteka mandata može se imenovati za predsjednika i članove Upravnog vijeća još jednom na period od četiri godine.

B. U Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ljubuški imenuju se kandidati na pozicije: pet članova (predsjednik i četiri člana) na mandat od četiri godine, ista osoba može biti imenovana u Upravno vijeće više puta uzastopno.

Najmanje polovicu članova Upravnog vijeća imenuje Osnivač iz vlastitih redova i redova roditelja djece korisnika usluga, ostali članovi biraju se iz reda odgajatelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića.

II. OPIS POZICIJE

(I. A) Upravno vijeće Centra za socijalni rad Ljubuški obavlja slijedeće poslove:

– donosi Program rada i razvoja Centra uz suglasnost Osnivača,
– utvrđuje prijedlog financijskog plana i godišnjeg obračuna na prijedlog ravnatelja,
– donosi Izvješće o radu,
– donosi Statut Centra uz suglasnost Osnivača,
– imenuje ravnatelja na temelju Javnog natječaja uz suglasnost Osnivača,
– razrješava ravnatelja pod uvjetima utvrđenim Zakonom,
– donosi Odluku o promjeni i proširenju djelatnosti uz prethodnu suglasnost Osnivača,
– donosi Odluku o potrebi ulaganja i nabavci opreme na prijedlog ravnatelja,
– osniva stručna, nadzorna i savjetodavna tijela Centra,
– podnosi izvješća o radu Osnivaču i Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi Ž ZH,
– odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je Centar osnovan,
– donosi odluke o prigovorima djelatnika na rješenja vezana za radni odnos,
– daje prijedlog Osnivaču za proširenje i promjenu djelatnosti kao i za statusne promjene u Centru,
– donosi pravilnike i druge opće akte u skladu sa Zakonom,
– obavlja i druge poslove propisane Zakonom, drugim propisima i Statutom.

(I. B.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ljubuški, kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama obavlja slijedeće poslove:

– odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina Dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i uz suglasnost Osnivača Dječjeg vrtića,
– predlaže Osnivaču statusne promjene Dječjeg vrtića,
– predlaže Osnivaču promjenu naziva Dječjeg vrtića,
– odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost Osnivača,
– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s odgajateljima i stručnim suradnicima na prijedlog ravnatelja Dječjeg vrtića, sukladno Zakonu,
– obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i Stzatutom.

III. UVJETI ZA POZICIJU
(I. A. i B.)

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

1. Za predsjednika i članove Upravnog vijeća može biti izabran i imenovan kandidat koji ispunjava slijedeće opće uvjete:

a) da je stariji od 18 godina
b) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od tri (3) godine prije dana objave upražnjene pozicije,
c) da se na njega ne odnosi članak IX.1 Ustava BiH, (da nije pod optužnicom od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju).

2. Pored ispunjavanja općih uvjeta iz točke 1. kandidati koji se biraju i imenuju za predsjednika i članove Upravnog vijeća trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

a) da je državljanin BiH,
b) da nije osuđivan za kaznena djela za gospodarski prijestup nespojiv s dužnošću u Upravnom vijeću pet godina od pravomoćnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne,
c) da nije na položaju u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u Ž ZH,
d) da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koji se kandidira u smislu članka 2. točke 1.2. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u Ž ZH,
e) da ima visoku stručnu spremu VII stupanj, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ili višu stručnu spremu i najmanje jedna godina radnog iskustva nakon stjecanja stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja,
f) da ne obnaša dužnost više od jednog Nadzornog odbora i jednog Upravnog vijeća odnosno Školska odbora ili najviše u dva Upravna vijeća odnosno Školska odbora,
g) da nije izabrani dužnosnik, nositelj izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti u F BiH („Sl.novine F BiH“, broj 70/08)

3. Za kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uvjete, u postupku izbora uzet će se u obzir i slijedeći kriteriji:

a) rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,
b) prilagodljivost timskom radu,
c) komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
d) poznavanje organizacije i djelatnosti javne ustanove,

Kriteriji iz stavka 1. točke a do d bodovat će se ocjenama od 1 do 5.

IV. U PRIJAVI NA JAVNI OGLAS (I.A. i B.) POTREBNO JE DOSTAVITI:

Kandidati su dužni navesti na koju poziciju se kandidiraju i ispred koga (Osnivač ili drugih redova), adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (originali ili ovjerena preslika):

– preslika osobne iskaznice i uvjerenje o prebivalištu izdano od strane CIPS-a (ne starije od 6 mjeseca),
– izjava da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od tri (3) godine prije objave upražnjene pozicije,
– izjava kandidata da ne podliježe članku IX 1. Ustava BiH, (da nije pod optužnicom od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju),
– uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci,
– uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo za gospodarski prijestup nespojiv s dužnošću u Upravnom vijeću pet godina od pravomoćnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne (izdato od MUP-a, ne starije od 6 mjeseca),
– izjava kandidata da nije na položaju u političkoj stranci u smislu članaka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u ŽZH,
– izjava kandidata da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u kojem se kandidira u smislu članka 2. točka 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u ŽZH,
– preslika diplome o završenom stupnju i vrsti stručne spreme,
– dokaz o radnom iskustvu,
– izjava kandidata da nije izabrani dužnosnik, nositelj izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti u FBiH („Sl. novine FBiH“, broj 70/08).

Javi oglas će biti objavljen u Večernjem listu, Narodnim novinama ŽZH, oglasnoj ploči općine i web stranici Općine Ljubuški /www. ljubuski.ba/.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.
Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti osobno ili poštom preporučeno na adresu:

OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI

POVJERENSTVO ZA IZBOR
S naznakom „PRIJAVA NA OGLAS” – Ne otvaraj
Ul. Z.Frankopanska 71.
88320 LJUBUŠKI
Nepotpune i nepravodobne prijave ne će se uzeti u razmatranje.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić