JAVNI OGLAS za imenovanje člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bajka“ Posušje

POSUŠJE – Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 21/12) i članka 6. stavak 1. Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirana tijela općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 7/13), predsjednik Općinskog vijeća općine Posušje, raspisuje JAVNI OGLAS za imenovanje člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bajka“ Posušje

I.

Objavljuje se javni oglas za imenovanje 1 člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bajka“ Posušje iz reda odgojitelja i stručnih suradnika u Vrtiću.

II.

Opis pozicije:

Upravno vijeće donosi statut ustanove, program rada i razvoja ustanove, nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, predlaže osnivaču promjenu djelatnosti, daje osnivaču i ravnatelju ustanove prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, te donosi odluke i obavlja i druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i statutom ustanove.

Mandat člana Upravnog vijeća iz točke I. traje do isteka mandata ostalih članova.

Imenovana osoba ima pravo na naknadu sukladno Odluci Općinskog vijeća.

III.

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) Opći uvjeti

– da je državljanin BiH,
– da je stariji od 18 godina,
– da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjene pozicije,
– da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX.1. Ustava BiH),
– da nije osuđivan za kazneno djelo,
– da nije na položaju u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 21/12),

– da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koji se kandidira u smislu članka 2. točke 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj

b) Posebni uvjeti

– visoka ili viša stručna sprema,
– najmanje 1 godina radnog iskustva

c) Za kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uvjete, u postupku izbora uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji:

– rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,
– prilagodljivost timskom radu,
– komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
– poznavanje organizacije i djelatnosti ustanove

IV.

Ista osoba može biti imenovana:

– najviše u jedan Nadzorni odbor javnog poduzeća i jedno Upravno vijeće odnosno Školski odbor javne ustanove ili najviše u dva Upravna vijeća odnosno Školska odbora javnih ustanova

V.

U prijavi na javni oglas svaki kandidat dužan je navesti adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti:

– kopiju osobne iskaznice CIPS
– uvjerenje o nekažnjavanju
– dokaz o stručnoj spremi i radnom iskustvu

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene fotokopije (ne starije od šest mjeseci).

Javni oglas će biti objavljen u Večernjem listu, Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke, oglasnoj ploči zgrade Općine i web stranici Općine Posušje www.opcina-posusje.ba.

Krajnji rok za podnošenje prijave je 14 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.

Prijavu s potrebnim dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

Općina Posušje
Općinsko vijeće
Fra Grge Martića 30
88240 Posušje

„Prijava na javni oglas za imenovanje člana Upravnog vijeća“ Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Lončar