Javni oglas za imenovanje Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Trnoružica” – Široki Brijeg

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim i vladinim imenovanjima Županije Zapadnohercegovačke («Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke», broj: 21/12) i članka 6. Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirana tijela Grada/Općine Široki Brijeg («Službeni glasnik grada/općine Široki Brijeg», broj: 4/14), predsjednik Gradskog vijeća Široki Brijeg objavljuje:

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆ „TRNORUŽICA“ ŠIROKI BRIJEG

I

Objavljuje se javni oglas za imenovanje članova Upravnog vijeća jave ustanove Dječji vrtića «TRNORUŽICA» Široki Brijeg, kojeg čine:
– dva (2) člana – predstavnici osnivatelja,
– jedan (1) član – predstavnik roditelja djece korisnika usluga,
– dva (2) člana – biraju se tajnim glasovanjem iz reda odgajatelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića „Trnoružica“.

II

OPIS POZICIJE – Upravno vijeće ustanove:

Donosi: Statut uz suglasnost Osnivatelja, donosi druge opće akte Vrtića, donosi program rada i razvoja Vrtića, nadzire njihovo izvršenje, financijski plan i godišnji obračun, plan i program mjera zaštite na radu, Odluke u drugom stupnju u svezi s predmetima u kojim se odlučuje o pojedinim pravima djelatnika. Odlučuje o: nabavci i prodaji osnovnih sredstava, o investicijskim ulaganjima u prostorne kapacitete, korištenju zajmova i kredita za investicijska ulaganja, uvjetima i načinu ulaganja sredstava fizičkih i pravnih osoba iz zemlje i inozemstva u razvoj Vrtića, izvješćima ravnatelja o poslovanju, raspodjeli dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti, zasnivanju i prestanku radnog odnosa s odgajateljima i stručnim suradnicima na prijedlog ravnatelja Vrtića, sukladno zakonu, drugim pitanjima predviđenim općim aktima. Odlučuje uz suglasnost osnivatelja: zaključivanje ugovora o stjecanju, opterećenju i otuđivanju nekretnina Vrtića, upisu djece i mjerilima upisa, investicijska ulaganja u prostor čija vrijednost prelazi 50.000,00 KM.

Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća traje četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja sukladno zakonu.

III

Kandidati treba ispunjavati slijedeće uvjete:

OPĆI UVJETI :

(1) da je državljanin BiH,
(2) da je stariji od 18 godina,
(3) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjene pozicije,
(4) da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX.1. Ustava BiH),
(5) da nije osuđivan za kazneno djelo,
(6) da nije na položaju u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačko,
(7) da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koji se kandidira u smislu članka 2. točke 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

POSEBNI UVJETI:

(1) visoka ili viša stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja.
(2) najmanje 1 godina radnog iskustva nakon stjecanja stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja.

IV

Za kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uvjete, u postupku izbora uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji:
(1) rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,
(2) prilagodljivost timskom radu,
(3) komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
(3) poznavanje organizacije i djelatnosti javnog poduzeća ili ustanove.

V

Ista osoba može biti imenovana:

(1) najviše u jedan Nadzorni odbor javnog poduzeća i jedno Upravno vijeće, odnosno Školski odbor javne ustanove
ili
(2) najviše u dva Upravna vijeća odnosno Školska odbora javnih ustanova.

VI

Uz prijavu potrebno je dostaviti:

– kraći životopis, adresu i kontakt telefon,
– presliku CIPS-ove osobne iskaznice,
– uvjerenje o nekažnjavanju (Policijska uprava)
– dokaz o stručnoj spremi i radnom iskustvu,
– potpisanu izjavu na okolnosti iz točke III- pod (3),(4),(6),(7),

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene preslike, ne stariji od šest mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja oglasa.

Javni oglas će biti objavljen u «Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke», «Večernjem listu» i na web stranici: www.sirokibrijeg.ba

Prijave s traženom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti osobno ili poštom preporučeno, s naznakom: „Prijava na javni oglas za Upravno vijeće Dječjeg vrtića «TRNORUŽICA» Široki Brijeg,“- NE OTVARAJ, na adresu:

Grad Široki Brijeg
Ured predsjednika Gradskog vijeća
Fra Didaka Buntića 11
88220 Široki Brijeg

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

PREDSJEDNIK GV
Vinko Topić