Na temelju članka 37. stavak (2) Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj (²Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke², broj: 16/08 i 14/13) i članka 8. stavak (1) Odluke o programu zapošljavanja vježbenika u 2018. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-227-4/18-101 od 12. travnja 2018. godine, Vlada Županije Zapadnohercegovačke objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijem vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke

1. VJEŽBENIK-SSS-ekonomska škola-smjer ekonomist- (jedan) izvršitelj

2. VJEŽBENIK-SSS-ekonomska škola-smjer komercijalist-(jedan) izvršitelj

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 24. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj (²Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke², broj: 16/08 i 14/13), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 7. Odluke o programu zapošljavanja vježbenika u 2018. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-227-4/18-101 od 12. travnja 2018. godine.

Napomena: Radni odnos sa vježbenikom zasniva se na razdoblje od 6 (šest) mjeseci.

Opći uvjeti predviđeni čl. 24. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj (²Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke², broj: 16/08 i 14/13):

• da je državljanin BiH

• da je punoljetan

• da ima opću zdravstvenu sposobnost potrebnu za obavljanje poslova vježbenika

• da ima vrstu i stupanj stručne spreme koji se traži ovim natječajem

• da nije obuhvaćen odredbom članka IX. točka1 . Ustava Bosne i Hercegovine.

Posebni uvjeti predviđeni člankom 7. Odluke o programu zapošljavanja vježbenika u 2018. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-227-4/18-101 od 12. travnja 2018. godine:

• da je bez radnog iskustva u struci za koju se školovao

• da je prijavljen na evidenciji Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke prije dana podnošenja prijave Vlade Županije Zapadnohercegovačke na Javni poziv Federalnog zavoda za zapošljavanje

• da ima završenu SSS/IV stupanj stručne spreme-ekonomska škola-smjer ekonomist, odnosno SSS/IV stupanj stručne spreme-ekonomska škola-smjer komercijalist

• da je nezaposlena osoba dobi do 30 godina.

Uz Prijavu na Javni natječaj, koja treba sadržavati kraći životopis, adresu i kontakt telefon, kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta traženih natječajem, kandidat je dužan priložiti sljedeće dokumente:

• Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena preslika CIPS-ove iskaznice,

• Izvadak iz matične knjige rođenih,

• Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,

• Svjedodžba o završenoj stručnoj spremi (nostrificirana svjedodžba, ukoliko škola nije završena u BiH ili je svjedodžaba stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ-a, a nakon 6.4.1992. godine),

• Izjavu kandidata na nije obuhvaćen odredbom čl. IX 1. Ustava BiH,

• Uvjerenje Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke o duljini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja stručne spreme, iz koje je vidljivo da je kandidat prijavljen na evidenciju Službe prije 27.2.2018. godine, kao dana podnošenja prijave Vlade Županije Zapadnohercegovačke na Javni poziv Federalnog Zavoda za zapošljavanje (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Službe),

• Izjava kandidata ovjerena kod nadležnog tijela da nema radnog iskustva/staža u struci.

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana posljednje objave ovog natječaja u dnevnom tisku.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (original ili ovjerena kopija ne starije od tri mjeseca od dana posljednje objave ovog natječaja u dnevnom tisku).

Sve prijave i tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednje objave ovog natječaja u dnevnom tisku na adresu:

Vlada Županije Zapadnohercegovačke
Stjepana Radića 37b
88220 Široki Brijeg
sa naznakom:

„JAVNI NATJEČAJ
za prijem vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke
VJEŽBENIK-SSS-ekonomska škola-smjer ekonomist“

ili

„JAVNI NATJEČAJ
za prijem vježbenika u Vladi Županije Zapadnohercegovačke
VJEŽBENIK-SSS-ekonomska škola-smjer komercijalist“

ovisno na koju poziciju se kandidati prijavljuju.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik Vlade
Zdenko Ćosić