JAVNI NATJEČAJ za prijem 4 vježbenika u Stručnoj službi Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Na temelju članka 41. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13) i članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:17/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za prijem vježbenika u Stručnoj službi Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

VJEŽBENIK – pravne struke – 1 (jedan) izvršitelj

VJEŽBENIK – politološke struke – 2 (dva) izvršitelja

VJEŽBENIK – geografske struke – smjer održivi razvoj turizma-1 (jedan) izvršitelj

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, završen pravni fakultet odnosno završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja pravne struke,

VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, završen studij politologije odnosno završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja politološke struke,

VSS/VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, završen fakultet geografije – smjer održivi razvoj turizma odnosno završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja geografske struke smjer održivi razvoj turizma.

Izbor i prijem vježbenika izvršit će se na temelju jedinstvenih kriterija utvrđenih u Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika s visokim obrazovanjem u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:17/13),

Napomena: radno odnos vježbenika zasniva se na razdoblje od 1 (jedne) godine.

POTREBNI DOKUMENTI (originali ili ovjerene preslike)

Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),

Uvjerenje Službe za zapošljavanje o duljini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome visoke stručne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Službe),

Potvrda fakulteta o prosjeku ocjena završenog studija,

Rješenje o utvrđenom stupnju invalidnosti (za kandidata kod kojeg postoji utvrđen stupanj invalidnosti 60% i više) i

Popunjen prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke za prijem vježbenika (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), izabrani kandidat ce biti dužan dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavijesti o rezultatima natječaja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za: „Javni natječaj za prijem vježbenika u Stručnoj službi Skupštine Županije Zapadnohercegovačke“

NE OTVARATI

Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Predsjednik
Marica Bošnjak dipl. iur.