Na temelju članka 98. Poslovnika Gradskog vijeća Široki Brijeg („Službeni glasnik Grada Širokog Brijega“, broj: 5/10 i 1/15), Gradsko vijeće Široki Brijeg na 7. sjednici održanoj 31.5.2017. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

I

Usvaja se Nacrt Strategije razvitka Širokog Brijega za period 2017. – 2026. godine, te se isti upućuje na javnu raspravu i daljnju proceduru utvrđivanja prijedloga.

II

Javna rasprava će trajati od 1.6.2017. godine do 20.6.2017. godine.

Za provođenje javne rasprave određuje se Povjerenstvo za izradu Strategije razvitka Širokog Brijega.

III

Nacrt Strategije razvitka Širokog Brijega za period 2017 – 2026. godine bit će objavljen na Internet stranici Grada: –> Dokumenti

IV

U tijeku trajanja javne rasprave svi zainteresirani građani, predstavnici javnih poduzeća i ustanova, predstavnici mjesnih zajednica, predstavnici nevladinih organizacija, predstavnici političkih stranaka i svi drugi koji žele sudjelovati mogu podnijeti svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Nacrt Strategije razvitka Širokog Brijega za period 2017 – 2026. godine Povjerenstvu za izradu Strategije razvitka Širokog Brijega u Ured Gradonačelnika neposredno ili putem e-maila: ured.gradonacelnika@sirokibrijeg.ba.

V

Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom glasniku Grada Širokog Brijega“.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD ŠIROKI BRIJEG

– GRADSKO VIJEĆE –

Broj: 01-02-157/17-2
Široki Brijeg, 31.5.2017. godine

P R E D S J E D N I K ,
Vinko Topić dipl. ing. agr.