Gradonačelnik Grada Širokog Brijega raspisuje JAVNI OGLAS za imenovanje članova Gradskog izbornog povjerenstva

Na temelju članka 2.12 točka 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“,broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08,32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju i obuci članova Izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u BiH ( pročišćeni tekst) („Službene novine Federacije BiH“, broj: 11/16 i 20/16) i Zaključka o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje članova Gradskog izbornog povjerenstva, broj:01-02-157/17-8 od 31.5.2017. godine,Gradonačelnik Grada Širokog Brijega raspisuje:

JAVNI OGLAS za imenovanje članova Gradskog izbornog povjerenstva Široki Brijeg

I

Raspisuje se javni oglas za imenovanje dva (2) člana Gradskog izbornog povjerenstva Grada Širokog Brijega.

Članove Gradskog izbornog povjerenstva imenuje Gradsko vijeće, uz saglasnost Centralnog izbornog povjerenstva BiH, na vrijeme od sedam (7) godina.

II

Svaki kandidat za člana Gradskog izbornog povjerenstva mora ispunjavati sljedeće opće uvjete:

1. da je osoba s pravom glasa,

2. članom Gradskog izbornog povjerenstva ne može biti imenovana osoba (članak 2.3. Izbornog zakona):

a) koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članaka 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;

b) koja je član najvišeg izvršno – političkog tijela političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik generalni tajnik ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

c) koja je nositelj izabranog mandata ili je član izvršnog tijela vlasti, osim u slučajevima predviđenim člankom 2.12 stavak (4) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;

d) koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;

e) kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je osobno odgovorna, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravomoćnosti odluke.

Pored općih uvjeta kandidat za člana Gradskog izbornog povjerenstva mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

3. da ima završen fakultet, VII/1 stupanj stručne spreme ili završenu fakultet Bolonjskog sustava studiranja s najmanje 180 ECTS ili završenu višu školu odnosno VI/1 stupanj stručne spreme društvenog smjera;

4. da posjeduje iskustvo u provedbi izbora, pod kojim se podrazumijeva: članstvo u izbornom povjerenstvu, članstvo u biračkom odboru, rad u stručnim tijelima koja su pružala pomoć u provođenju izbora i objavljivanje stručnih i znanstvenih radova iz oblasti izbora. (Iznimno od ovog uvjeta, član izbornog povjerenstva može biti osoba koja ima završen pravni fakultet ili završenn pravni fakultet Bolonjskog sustava studiranja s najmanje 180 ECTS).

III

U sastavu Gradskog izbornog povjerenstva nastojat će se osigurati zastupljenost spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnost spolova u BiH.

Prilikom izbora članova Gradskog izbornog povjerenstva osigurat će se multietničnost tako da se održava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući ostale, u izbornoj jedinici za koju se članovi imenuju, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva.

Članovi Gradskog izbornog povjerenstva dužni su se obučavati sukladno planu i programu edukacije koji donosi Središnje izborno povjerenstvo BiH, u suprotnom bit će razrješeni dužnosti.

IV

Uz prijavu kandidati su dužni proložiti:

Kratak životopis, adresu i kontakt telefon.
Kopiju osobne iskaznice.
Dokaz o stručnoj spremi.

Vlastoručno potpisana i od nadležnog tijela ovjerena izjava kandidata o nepostojenju smetnji iz članka 2.3. Izbornog zakona BiH, to jeste na okolnosti navedena pod „ II“ točka 2. općih uvjeta ovoga oglasa.

Dokaz o posjedovanju iskustva u provođenju izbora (uvjerenje GIP-a, rješenje o imenovanju ili drugi dokaz na okolnosti navedene pod „II“ točka 4. posebnih uvjeta), osim kandidata na koje se odnosi iznimka navedena pod „II“ točka 4. posebnih uvjeta.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete javnog oglasa obavit će se intervju, nakon čega će biti sačinjena rang lista s redoslijedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervjuu.

Gradonačelnik će nakon provedene procedure podnijeti Gradskom vijeću prijedlog rješenja o imenovanju.

V

Prijavu s traženom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana, računajući od dana posljednje objave oglasa.

Oglas će biti objavljen u dnevnom tisku i web- stranici Grada Širokog Brijega.

Prijavu s traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

GRAD ŠIROKI BRIJEG
GRADONAČELNIK
Ul. fra Didaka Buntića 11.
88 220 – ŠIROKI BRIJEG

S naznakom:

« PRIJAVA NA OGLAS ZA IMENOVANJE ČLANOVA GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ŠIROKI BRIJEG- NE OTVARAJ»

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

GRADONAČELNIK,
Miro Kraljević