“FEDERALNI MOZGOVI” pojasnili zabranu kretanja nakon 23 sata, koja u ŽZH ne vrijedi!

Povodom nove Naredbe kojom se, između ostalog, “ograničava kretanje stanovništva na cijelom teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine u vremenu od 23 sata uvečer do 5 sati ujutru narednog dana”, iz Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva uputili su Instrukciju upravama policija i ministarstvima unutrašnjih poslova županija, dodajmo kako ova Naredba na vrijedi na području Županije Zapadnohercegovačke.

Kako je priopćeno iz Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, iz stavka (1) ove točke, stoji dalje u Naredbi, “izuzimaju se svi uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID-19 na području Federacije BiH, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, međugradski i međunarodni prijevoz putnika, taxi služba, kao i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu.”

”Za kontrolu spomenutog, stoji u Instrukciji, Naredbom su zadužene županijske uprave policija nadležnih županijskih ministarstava unutarnjih poslova sukladno županijskim propisima o javnom redu i miru, uz napomenu kako se Naredba u dijelu ograničenja kretanja primjenjuje od 11.11.2020. godine u 23 sata.

S ciljem davanja bliže instrukcije za rad mjerodavnim upravama policija, iz Kriznog stožera FMZ navode sljedeće:

  • Uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID-19 na području Federacije BH, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, moraju imati odobrenje poslodavca za kretanje u razdoblju od 23 sata uvečer do 5 sati ujutru narednog dana ili službenu legitimaciju da pripadaju službama koje su neposredno uključene u mjere i aktivnosti na sprječavanju epidemije. Navedeno se odnosi i na članove biračkih odbora i sve one koji sudjeluju u organizaciji i provođenju lokalnih izbora u BiH u 2020. godini, a zašto trebaju imati odobrenje CIK-a. Članovi političkih stranaka koji neposredno sudjeluju u lokalnim izborima 2020. također trebaju imati potvrdu političke stranke za eventualno kretanje u vremenu od 23.00 do 5 ujutro.
  • Za putnike u međugradskom i međunarodnom prijevozu, potrebno je nadležnim policijskim službenicima prilikom kontrole, predočiti voznu kartu ili ako ulaze u zemlju iz inozemstva na graničnom prijelazu, u vrijeme važenja mjere ograničenja kretanja, predočiti putovnicu iz koje je vidljivo da je putnik ušao u zemlju u satu kada je ograničeno kretanje, te im se treba omogućiti nesmetano prolaz do mjesta odredišta,
  • U slučaju da po putnike u međunarodnom prijevozu dolazi pratnja npr. iz drugog grada i sl. potrebno je istu najaviti nadležnoj upravi policije, kako bi se omogućio nesmetano prolaz,
  • Za putnike, koji u ranim jutarnjim satima, znači prije 5 sati ujutru, putuju iz mjesta prebivališta odnosno boravišta, prema međunarodnim aerodromima, radi obavljanja leta u ranim jutarnjim satima, potrebno je prilikom kontrole predočiti avionsku kartu.
  • Mjera ograničenja kretanja ne odnosi se na vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i međunarodnih organizacija”, pojasnili su Naredbu iz Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva kojom se, između ostalog, “ograničava kretanje stanovništva na cijelom teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

Na području Županije Zapadnohercegovačke ova Naredba ne vrijedi

Naredba Kriznog stožera Ministarstva zdravstva FBiH kojom se ograničava kretanje građana u vremenu od 23 do 5 sati ujutro narednog dana ne vrijedi za područje Županije Zapadnohercegovačke.

Naime, nakon proglašenja stanja nesreće u Županiji Zapadnohercegovačkoj upravljanje akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preuzeo je Županijski stožer civilne zaštite.

Podsjećamo da je na prijedlog Županijskog stožera civilne zaštite, na 64. sjednici održanoj 27. kolovoza 2020. godine, Vlada Županije Zapadnohercegovačke, donijela je Odluku o proglašenju stanja nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke prouzrokovane širenjem zarazne bolesti koronavirusa COVID-19. Na temelju članka 103. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Narodne novine ŽZH“, broj: 23/20) ulogu upravljanja akcijama zaštite i spašavanja preuzeo je Županijski stožer civilne zaštite. Županija Zapadnohercegovačka jedina je u Federaciji BiH proglasila stanje nesreće.

Na temelju članka 6. Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva („Sl. novine FBiH“, broj: 10/12), a na temelju kojega je donesena navedena Naredba između ostalog stoji: „Krizni stožer, u većim incidentnim situacijama koje predstavljaju ozbiljnu prijetnju zdravlju ljudi u određenoj zajednici, upravlja i koordinira radom zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika. Navedene aktivnosti Krizni stožer provodi do momenta kada nadležna tijela Federacije i županija proglase stanje prirodne ili druge nesreće na teritoriju Federacije, odnosno području županije, a kada ulogu upravljanja akcijama zaštite i spašavanja preuzimaju Federalni, odnosno županijski stožeri civilne zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Sl. novine Federacije BiH”, broj: 39/03, 22/06 i 43/10)“, priopćeno je iz Stožera civilne zaštite ŽZH.

SirokiBrijeg.info