Home COVID-19 / POMOĆ - ZAPOVIJEDI Drugovi i drugarice naredna dva tjedna su bitna:”Korona štab” izadao 39 NAREBI i PREPORUKA za ŽZH!

Drugovi i drugarice naredna dva tjedna su bitna:”Korona štab” izadao 39 NAREBI i PREPORUKA za ŽZH!

0
Drugovi i drugarice naredna dva tjedna su bitna:”Korona štab” izadao 39 NAREBI i PREPORUKA za ŽZH!

U cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučajeva bolesti izazvane novootkrivenim virusom COVID-19, koji je Zaključkom Vlade F BiH broj: 164/2020 od 31. siječnja 2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, te nakon Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovanog pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH, kao i Županije Zapadnohercegovačke, Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke donosi

NAREDBU

1.Dozvoljeno je javno okupljanje ljudi na određenom prostoru, pod sljedećim uvjetima:

-za ne više od 100 ljudi u zatvorenom prostoru,
-za ne više od 300 ljudi na otvorenom prostoru.

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog kućanstva).

S ciljem smanjivanja rizika od infekcije COVID-19, kao i zaštite osobnog zdravlja za vrijeme okupljanja, potrebno je obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo (higijensko-epidemiološke mjere).

2.Dozvoljava se rad poslovnim subjektima, uz praćenje općih i specifičnih preporuka radi sigurnosti osoblja i klijenata u kontekstu COVID-19 bolesti, te obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo (higijensko-epidemiološke mjere).

3.U zdravstvenim ustanovama, bez obzira na oblik vlasništva, kao i privatnim praksama, obvezno je pridržavanje striktnih mjera za prevenciju i kontrolu infekcije i praćenje općih i specifičnih preporuka radi sigurnosti osoblja i klijenata u kontekstu COVID-19 bolesti.

4.Dozvoljava se pružanje usluga u ugostiteljskim objektima u otvorenom i zatvorenom prostoru, samo sjedeća mjesta, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo (higijensko-epidemiološke mjere).

5.Rad ugostiteljskih objekata ograničava se do 24:00 sata.

6.Dozvoljava se održavanje sportskih natjecanja, ali bez prisustva publike, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo (higijensko-epidemiološke mjere).

7.Dozvoljava se održavanje trenažnih procesa sportaša svih sportskih klubova, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo (higijensko-epidemiološke mjere).

8.Naređuje se obustava posjeta u ustanovama socijalne skrbi i izlazak štićenicima izvan ustanove.

9.Dozvoljen je prijem novih štićenika u ustanovama socijalne skrbi u situacijama kada je neophodan žuran smještaj uz obvezno testiranje novog korisnika na COVID-19 neposredno prije realizacije smještaja, te samoizolaciju novog korisnika u trajanju od 14 dana, te test na COVID-19 nakon isteka roka od 14 dana izolacije koji mora biti negativan. Navedeno se primjenjuje i kod premještaja štićenika iz jedne ustanove u drugu, odnosno u slučaju premještaja štićenika iz zdravstvene ustanove u ustanovu socijalne skrbi. Obveza ustanove je da ima osigurane sobe za samoizolaciju.

10.Obvezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenom javnom prostoru, kao i u otvorenom javnom prostoru, ukoliko na otvorenom prostoru nije moguće održavati fizički razmak od 2 metra između osoba.

11.Dozvoljava se rad gradskog, prigradskog i međugradskog prijevoza uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo (higijensko-epidemiološke mjere).

12.Zabranjuje se izvođenje nastave u osnovnim, srednjim školama i fakultetima, sa iznimkom on-line nastave. Dozvoljeno je održavanje vježbi i praktičnog rada na fakultetima, polaganje ispita, odbrane diplomskih i magistarskih radova, te doktorskih disertacija, održavanje prijemnih ispita i upisa novih učenika/studenata u osnovnim i srednjim školama i fakultetima, kao i praktičnog rada u srednjim strukovnim školama.

Dozvoljeno je održavanje pripravničkog i specijalističkog, odnosno subspecijalističkog staža zdravstvenih djelatnika u zdravstvenim ustanovama, te drugim institucijama u kojima se staž obavlja, polaganje stručnih, specijalističkih i subspecijalističkih ispita zdravstvenih djelatnika, kao i obavljanje pripravničkog staža i polaganje stručnih ispita u drugim strukama, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u F BiH (higijensko-epidemioloških mjera)”

13.Preporučujemo stanovništvu Županije Zapadnohercegovačke da ne putuje u zemlje pogođene novim koronavirusom (COVID-19), odnosno u zemlje s visokom incidencom COVID-19, zbog povećanja rizika od unošenja novog koronavirusa (COVID-19) u Županiju Zapadnohercegovačku, a što bi moglo rezultirati pogoršanjem epidemiološke situacije u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

14.Preporučuje se stanovnicima Županije Zapadnohercegovačke, kao i stranim državljanima, koji dolaze u Županiju Zapadnohercegovačku iz zemalja u kojima je prisutna COVID-19 infekcija, pogotovu onih s visokom incidencom COVID-19, obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo (higijensko-epidemiološke mjere).

15.Obvezuju se krizni stožeri zdravstvenih ustanova u Županiji Zapadnohercegovačkoj da revidiraju krizne planove pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19), spram promjene COVID-19 epidemiološke situacije na području Županije.

16.Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području Županije Zapadnohercegovačke da nastave s kontinuiranom provedbom i primjenom Kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) Županije Zapadnohercegovačke, a naročito mjera koje se odnose na hospitalizaciju osoba za koje se testiranjem utvrdi da su pozitivne na koronavirus (SARS-CoV-2) i drugih mjera prema izvorima zaraze.

17.Zadužuje se Zavod za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke da pojača epidemiološki nadzor nad provedbom i primjenom Kriznog plana pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) Županije Zapadnohercegovačke.

18.Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području Županije Zapadnohercegovačke provođenje mjera aktivnog epidemiološkog nadzora sukladno preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke. Ispred zdravstvenih ustanova obvezna je trijaža pacijenata. Obvezna je uporaba zaštitne opreme za sve pacijente prilikom ulaska u prostorije zdravstvene ustanove.

19.Nalaže se svim pravnim i fizičkim osobama u Županiji Zapadnohercegovačkoj, koje zapošljavaju više od 20 djelatnika, a koje do sada nisu donijele krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) da što žurnije donesu navedeni plan kojim će biti usklađena organizacija rada navedenih subjekata s danim preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke.

20.Naređuje se striktno poštivanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo FBiH, za sve one na koje se preporuke odnose, a koje su dostupne na www.zzjz.fbih, i to:

-preporuke za državljane BiH i strane državljane koji ulaze u BiH;
-preporuke – javni prijevoz;
-preporuke za muzeje, galerije, kina i sl.;
-preporuke za ugostiteljske objekte;
-preporuke – vrtići;
-preporuke za stomatološke ordinacije;
-preporuke – trajni smještaj i zbrinjavanje;
-preporuke za sportsko-rekreativne aktivnosti-dopuna;
-preporuke za rad hotela;
-preporuke za trgovine, uslužne djelatnosti, tržne centre;
-preporuke- proslave;

21.Provođenje naredbi od 1.-12. kontroliraju organizatori javnih okupljanja, menadžment poslovnih subjekata i ustanova, te ovlašteni županijski, općinski i gradski inspektori, svaki u okviru svojih nadležnosti.

22.Zadužuje se MUP Županije Zapadnohercegovačke da poduzima mjere iz svojeg djelokruga kao potpora inspekcijskim službama, a u cilju provedbe naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19.

23.Zadužuju se Uprava za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke, odnosno mjerodavni gradski i općinski inspektori da pojačaju inspekcijski nadzor svih inspekcija, a u cilju provedbe naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje nadležnosti, te sukladno svojim ovlastima poduzimaju mjere u koje je uključeno podnošenje kaznenih prijava protiv počinitelja koji ne izvršavaju naredbe u uvjetima pandemije COVID-19 za kaznena djela kažnjiva po Kaznenom zakonu F BiH (točka 20. ove Naredbe).

24.Traži se od mjerodavnih uprava policije i mjerodavnih tužilaštava promptno postupanje po podnijetim kaznenim prijavama iz točke 22. ove Naredbe, sukladno njihovim ovlastima.

25.Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH podnijet će zahtjev MUP-u Županije Zapadnohercegovačke za zabranu održavanja svakog onog skupa za kojeg procijeni da bi mogao ugroziti život i zdravlje ljudi.

26.Zadužuju se Uprava za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke, kao i nadležne gradske i općinske inspekcije, da Kriznom stožeru Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH dostave izvješća o pojačanom inspekcijskom nadzoru svih inspekcija, te da navedena izvješća nastave dostavljati svakih 14 dana.

27.Ova Naredba se donosi s rokom važenja od 14 dana.

28.Nakon isteka roka iz točke 27. ove Naredbe Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke će sagledati kompletnu epidemiološku situaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj i sačiniti procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene mjera utvrđenih ovom Naredbom, te nakon toga odlučiti novom Naredbom o mjerama koje se poduzimaju i u kojem roku.

29.Ovom Naredbom zamjenjuju se Naredba broj: 08-KS-22/20 od 3. lipnja 2020. godine i 08-KS-22-1/20 od 15. lipnja 2020. godine.

30.Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

U cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučajeva bolesti izazvane novootkrivenim virusom COVID-19, koji je Zaključkom Vlade F BiH broj: 164/2020 od 31. siječnja 2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, te nakon Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovanog pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH, kao i Županije Zapadnohercegovačke, Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke donosi

PREPORUKE

1.Preporučuje se organizatorima okupljanja reduciranje broja osoba, od maksimalno dozvoljenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru sukladno točki 1. Naredbe Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH, broj: 08-KS-22-2/20 od 28. lipnja 2020. godine, na javnim skupovima i drugim okupljanjima kao što su: vjenčanja, krizme, sprovodi i slični događaji, a u cilju sprječavanja širenja infekcije COVID-19 među pučanstvom, kao i zaštite osobnog zdravlja i javnog zdravlja pučanstva.

2.Preporučuje se osobama starije životne dobi izbjegavanje bespotrebnog kretanja i korištenja javnog prijevoza, te redovito korištenje zaštitne opreme pri izlasku iz stambenog prostora. Također, preporučuje se osobama starije životne dobi da ne idu na rutinske kontrole, te maksimalno reduciraju odlaske u ordinacije kod obiteljskog liječnika i u bolnice, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena skrb. Preporučuje se najprije kontaktirati telefonom obiteljskog liječnika, ukoliko je osobi ove dobi potreban recept ili liječnički savjet.

3.Svim pacijentima preporučuje se telefonsko naručivanje na potrebne preglede kako bi se izbjegle gužve na ulazima u zdravstvene ustanove i smanjio rizik od širenja infekcije koronavirusom (COVID-19).

4.Preporučuje se svim pacijentima koji boluju od kroničnih bolesti obratiti se telefonskim putem svom obiteljskom liječniku za propisivanje redovite terapije.

5.Preporučuje se zdravstvenim ustanovama da organiziraju pregled pacijenata kod kojih postoji sumnja na COVID-19 u zasebnim prostorijama predviđenim za tu namjenu (COVID-19 ambulante).

6.Preporučuje se pučanstvu na području Županije Zapadnohercegovačke, da zbog COVID-19 epidemiološke situacije u F BiH koja se usložnjava, izbjegavaju javna okupljanja i ograniče svoja kretanja.

7.Preporučuje se svim stanovnicima Županije Zapadnohercegovačke da bez prijeke potrebe ne putuju u zemlje u kojima je prisutna visoka transmisija COVID-19.

8.Preporučujemo svim osobama iz Županije Zapadnohercegovačke koje žive ili rade u zemljama u kojima je prisutna visoka transmisija COVID-19, da bez prijeke potrebe ne dolaze u Županiju, zbog povećanja rizika od unošenja COVID-19, a što bi dodatno moglo rezultirati daljnjem pogoršanju COVID-19 epidemiološke situacije u Županiji.

9.Ove preporuke stupaju na snagu danom donošenja.

Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.