DONOSIMO: Kome je dodijeljena podršku proljetnoj sjetvi za vrijeme COVID-19 u Širokom Brijegu?

Kao što smo i najavili, a odgovore na naše upite upućene prema Službi za gospodarstvo, obnovu i razvitak grada Širokog Brijega (dipl. tehnolog Predrag Naletilić), -Službi za financije grada Širokog Brijega ( dipl. oecc. Dijana Sesar), -Višem stručnom suradniku za odnose s javnošću (Toni Galić) ispred gradonačelnika Širokog Brijega, još nismo dobili ni nakon 23 dana nakon što smo zatražili informacije, kome je dodijeljen novac poreznih obveznika kao podrška proljetnoj sjetvi za vrijeme COVID-19 u Širokom Brijegu.

Naravno, oni nemaju potrebe izgleda te podatke javnosti prezentirati, iako je to novac između ostaloga i njihovih sugrađana, ali izgleda kako je “nešto drugo po srijedi”!?

Naime, dana, 31.3.2020. god. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva informiralo je kako je Vlada Federacija BiH usvojila odluku o proglašenju stanja nesreće prouzrokovane pojavom COVIDA-19, te donijela mjere koje podrazumijevaju veću podršku proljetnoj sjetvi, a uvažavajući trenutnu situaciju i potrebu povećanja obima poljoprivredne proizvodnje i sigurnosti prehrane stanovništva u Federaciji BiH za što je osigurala 9 milijuna KM.

Dana 11.04.2020. godine ovo Ministarstvo je, u skladu sa članom 22. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški, raspisalo Javni poziv za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Dana, 6. travnja 2020. godine Sukladno odluci Vlade FBiH o podršci proljetnoj sjetvi, Grad Široki Brijeg je objavio javni poziv poljoprivrednim proizvođačima s prostora grada Širokog Brijega.

Dana 23.04.2020. godine (putem pošte preporučeno dana 21.04.2020. godine) Grad Široki Brijeg je na obrascu PSRP podnio prijavu uz koju je dostavio potpunu dokumentaciju propisanu navedenim Javnim pozivom, a što možete vidjeti u priloženoj dokumentaciji koja je u posjedu portala SirokiBrijeg.info.

Dana 19.06.2020. godine. Odobrava se za Široki Brijeg izdvajanje sredstava iz Budžeta Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2020. godinu za sufinanciranje programa poticanja proljetne sjetve u iznosu od 40.000,00 KM, dok će Grad Široki izdvojiti 10.000,00KM, a koje potpisuju Šemsudin Dedić, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i gradonačelnik Širokog Brijega Miro Kraljević, i šalje se ka daljnjoj realizaciju i uplati na transakcijski račun Grad Širokog Brijega.

Tek sredinom 8. mjeseca 2020. godine, poticajna sredstva dolaze na račun poljoprivrednika koji su zatražili poticaje. U međuvremenu smo doznali od osoba koje su dobile poticaje kako nitko od nadležnih službi nije izlazio na teren i utvrdio imaju li uopće poljoprivredno zemljište kako su prikazali kada su tražili poticaje, a kamoli jesu li sadili išta na njemu!

Kako smo mogli vidjeti u dokumentu iznad, uz prijavu klijent (tj. Grad Široki Brijeg) je dostavio preliminarnu listu krajnjih korisnika (ukupno 52 osobe) s podacima o površini i vrsti zasijanih kultura sa svog područja. Znači išlo se na povjerenje, a sve neke poštenjačine kod nas.

Ne sumnjamo kako na popisu koji donosimo ima radnika poljoprivrednika koji su zaslužili poticaje, a i ne sumnjamo kako ima i onih koji nisu zaslužili, a priliku su iskoristili!

U dokumentu kojeg su potpisali Šemsudin Dedić, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i gradonačelnik Širokog Brijega Miro Kraljević vidljivi su uvjeti koji trebaju biti ispunjeni za dobivanje potpore, a to su

-da je upisan u Registar klijenata (RK);

-da sufinancira program poticanja proljetne sjetve;

-da je izmirio obaveze za prethodnu godinu ill Sklopio sporazum o reprogramiranju duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH odnosno kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH;

-da su troškovi za svaku kupovinu roba ili plaćanje usluga u skladu s realnim tržišnim cijenama;

-da je izvršio uplatu federalne upravne takse prema tarifnom broju 33. točka 10. u iznosu od 20,00 KM, a u skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalińh upravnih taksi.

“Klijent je obavezan namjenski koristiti dobivena sredstva. U slučaju da su sredstva nenamjenski utrošena ili je korisnik novčanu podršku ostvario na osnovu netočnih podataka dužan je istu vratiti zajedno sa zakonskim kamatama u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja kojim federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ili nadležni poljoprivredni inspektor naređuje povrat dodijeljenih novčanih sredstava. Ako klijent nakon što dobije novčana sredstva za podršku, učini prekršaj iz člana 23. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, gubi pravo natječaja za bilo koju novčanu podršku za naredni period od tri godine računajući od dana dostave pravosnažnog rješenja nadleżnog organa za vođenje prekršajnog postupka” – stoji navedeno u potpisanoj dokumentaciji.

Mili Marušić / SirokiBrijeg.info