Home Vijesti Ekonomija & Gospodarstvo ABC Petrol iz Širokog Brijega kao jedini ponuditelj opskrbiljivat će gorivom ekipu iz Skupštine ŽZH

ABC Petrol iz Širokog Brijega kao jedini ponuditelj opskrbiljivat će gorivom ekipu iz Skupštine ŽZH

0
ABC Petrol iz Širokog Brijega kao jedini ponuditelj opskrbiljivat će gorivom ekipu iz Skupštine ŽZH

Na temelju članka 64. stavak (1), točka a),i članka 70. stavak (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 39/14), u vezi sa člankom 4. Odluke tajnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-14-7-1119/17 od 07. studenog 2017. i Preporukom Povjerenstva za javne nabave broj: 01-14-7-IV-1121/17-10 od 22. studenog 2017. godine, u postupku javne nabave motornog goriva za potrebe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-14-7-I-1121/17-1 od 08. studenog 2017. godine, tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke donosi

RJEŠENJE

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

I.

Prihvaća se Preporuka Povjerenstva za javne nabave broj: 01-14-7-IV-1121/17-10 od 22. studenog 2017. godine i ugovor za javnu nabavu roba – motorno gorivo za potrebe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke dodjeljuje se ponuditelju, ABC Petrol d.o.o. iz Širokog Brijega, ponuda broj: 01-14-7-1121/17-6, od 21. studenog 2017. godine, za ponuđenu cijenu od 8.731,80 KM bez PDV-a s uračunatim popustom, odnosno 10.216,21 KM s uračunatim popustom i PDV-om, kao najbolje ocijenjenom.

Obrazloženje

Rješenjem broj: 01-14-7-1120/17 od 07. studenog 2017. godine tajnik Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, pokrenuo je postupak javne nabave robe-motorno gorivo za službena vozila Skupštine Županije Zapadnohercegovačke sukladno Odluci tajnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-14-7-1119/17 od 07. studenog 2017. godine.

Predmetna javna nabava provedena je putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabave motornog goriva za službena vozila Skupštine Županije Zapadnohercegovačke bez PDV-a iznosi 11.000,00 KM a sredstva za nabavu robe – motorno gorivo osigurana su u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu na poziciji 613500 „Izdaci za usluge prijevoza i goriva“.

Obavijest o nabavi broj:1054-7-1-1-3-1/17 objavljena je na Portalu javnih nabava dana 08. studenog 2017. godine, istovremeno uputivši dopis u vidu Informacije o objavi tenderske dokumentacije za nabavu motornog goriva za službena vozila Skupštine Županije Zapadnohercegovačke na tri adrese.

Povjerenstvo je dana 22. studenog 2017. godine dostavilo zapisnik o radu povjerenstva broj: 01-14-7-IV-1121/17-7 od 22. studenog 2017. godine čiji je sastavni dio i zapisnik o otvaranju ponuda, zapisnik o ocjeni ponuda broj: 01-14-7-1121/17-9 od 22. studenog 2017. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj: 01-14-7-1121/17-10 od 22. studenog 2017. godine u postupku javne nabave motornog goriva za službena vozila Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

U postupku po izvješću o radu je utvrđeno da je Povjerenstvo za javnu nabavu blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje i ocjenu prispjele ponude o čemu je sačinilo odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 1;

– da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda;

– da je ponuda ponuditelja ABC Petrol d.o.o. Široki Brijeg prihvatljiva.

U postupku donošenja ovoga rješenja posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo ispravno i potpuno izvršilo ocjenu kvalifikacije ponuditelja te pregled i ocjenu prispjele ponude sukladno kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, ugovorno tijelo nije našlo razloge nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili razlog neprihvaćanja preporuke Povjerenstva za javnu nabavu.

Naime, u postupku je ocjenjeno da je Povjerenstvo u svemu ispravno postupilo te da je izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen sukladno Zakonu o javnim nabavama podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju vidljivo je da je izabrani ponuditelj, kao jedini pristigli ponuditelj, najbolje ocijenjen zbog ekonomski najpovoljnije ponude, odnosno broja bodova izračunatih na osnovu kriterija utvrđenih u obavijesti o nabavi i tenderskoj dokumentaciji kako slijedi:

KRITERIJ ZA OCJENJIVANJE PONUDE JE EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA:

1. Podkriterij: Cijena 90%

2. Podkriterij: Operativni troškovi 10%

Izabrani ponuditelj a ujedno i jedini pristigli ponuditelj, ocijenjen je sa 100 bodova.

Iz navedenih razloga, primjenom članka 64. stavak (1) točka (a) i članaka 70. Zakona o javnim nabavama, te članka 4. Odluke tajnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-14-7-1119/17 od 07. studenog 2017. godine., odlučeno je kao u izreci Rješenja.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja dozvoljena je Žalba sukladno članku 99. i 101. Zakona o javnoj nabavi („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 39/14).

Tajnik Skupštine
Julijana Šimović