Home Vijesti Ekonomija & Gospodarstvo VIDEO: Predrag Naletilić pojašnjava stanje infrastrukture u Širokom Brijegu

VIDEO: Predrag Naletilić pojašnjava stanje infrastrukture u Širokom Brijegu

0
VIDEO: Predrag Naletilić pojašnjava stanje infrastrukture u Širokom Brijegu

ŠIROKI BRIJEG – Na 11. sjednici Gradskog vijeća vijećnici su primili informacije o stanju prometne infrastrukture, o izgradnji kolektora za kanalizacije i pročistača otpadnih voda, o realizaciji projekata vodoopskrbe i o aktivnostima vezanim za gradsko područje Duhanska stanice i aktivnostima vezanim za uređenje zone oko groblja “Sajmište”, gornjeg toka rijeke Lištice i vrela Borak.

Programom rada Gradskog vijeća Široki Brijeg za 2017. godinu predviđena je izrada informacije o stanju prometne infrastrukture, o izgradnji kolektora za kanalizacije i pročistača otpadnih voda, o realizaciji projekata vodoopskrbe i o aktivnostima vezanim za gradsko područje Duhanska stanica i aktivnostima vezanim za uređenje zone oko groblja “Sajmište”, gornjeg toka rijeke Lištice i vrela Borak.

O navedenim pitanjima je Gradsko vijeće redovito informirano kroz izvješća Gradonačelnika, nadležnih službi, javnih ustanova i poduzeća, a ovom prigodom se ukratko daju informacije o stanju u navedenim oblastima u proteklih godinu dana.

Stanje prometne infrastrukture

Na određenim gradskim područjima u okviru izgradnje kolektora za kanalizaciju usputno je vršena i rekonstrukcija ulica kroz koje se gradila kanalizacija . Na području MZ Desna Obala asfaltirana je Dubravska ulica u cijeloj svojoj dužini sa spojevima s ul. S. Radića s jedne strane i spojevima s ulicama N. Š. Zrinskog i Kralja Tvrtka s druge strane. Na spoju navedene ulice s ulicom S. Radića (kod Male škole) urađeno je proširenje ulice, pa su tako stvoreni preduvjeti za izgradnju nogostupa. U istoj ulici položeni su dalekovodni elektro opskrbni kablovi. Na području MZ Lijeva Obala urađena je rekonstrukcija ulice Fra D. Buntića na dionici od Druge osnovne škole do spoja sa ulicom Pobijenih franjevaca, postavljena je nova asfaltna podloga i položen kabel za javnu rasvjetu. Na dijelu prometnice kod “Sjemenarne” urađeno je i proširenje usjeka kroz koji prolazi cesta u dužini od približno 120 m.

Asfaltirana je Varaždinska ulica u industrijskoj zoni “Pecara”, kao i ulica fra Dominika Mandića od kanala do spoja sa ulicom Pobijenih franjevaca. U sjevernom dijelu naselja Lise asfaltirana je Kvaternikova ulica, a u južnom dijelu naselja asfaltirane su ulice Mostarska, Orlovačka, Ivana Zajca i Čvrsnička ulica. Izgrađen je nogostup i položeni kablovi za rasvjetu uz magistralu cestu kroz Knešpolje do ceste prema Blatu. U tijeku je izrada Glavnog projekta za nogostup na preostalom dijelu magistralne ceste kroz Knešpolje. Izgrađen je nogostup i položeni kablovi za rasvjetu na dijelu uz magistralnu cestu u ulici Pobijenih franjevaca.

U okviru projekta izgradnje kolektora “B” urađeni su kolektori je fekalnu i oborinsku kanalizaciju u Dubravskoj ulici. Osim toga u istoj ulici urađena je i rekonstrukcija sekundarne vodoopskrbne mreže, rekonstruiran je i sekundarni vodonatapni kanal koji prolazi dijelom iste ulice.

Informacija o aktivnostima rješavanja kanalizacije i pročistača otpadnih voda

U okviru izgradnje kolektora “C” (MZ Lijeva Obala) urađeni su priključci i šahtovi za kolektore oborinske i fekalne kanalizacije u ulici fra Didaka Buntića i Varaždinskoj, a u Kvaternikovoj ulici urađeni su kućni priključci.

U ulicama: Mostarska, Orlovačka i Ivana Zajca urađeni su kolektori za fekalnu kanalizaciju a u dijelu Orlovačke urađena je i oborinska kanalizacija.

U ulici fra Dominika Mandića od kanala do spoja sa ulicom Pobijenih franjevaca urađeni su kolektori za fekalnu i oborinsku kanalizaciju kao i prijelaz iste na južnu stranu magistralne prometnice. U tijeku su radovi od Liškog kanala prema ulici fra Didaka Buntića, gdje se osim kolektora za fekalnu jednim dijelom ulice radi i kolektor za oborinsku kanalizaciju. Uz južnu stranu magistralne ceste prema istoku urađen je kolektor za fekalnu kanalizaciju do svadbenog salona „Jabuka“, a uz južnu stranu prema zapadu do poduzeća “Parts” izgrađen je kolektor za fekalnu kanalizaciju s odvojkom za oborinske vode i ugrađenim separatorom za masti i ulja.

Urađen su priključci na kolektor fekalne kanalizacije i prijelaz kanalizacije preko magistralne ceste u blizini poduzeća “Kamir”. Na potezu od “Sjemenarne” prema Buku urađen je kolektor za fekalnu i oborinsku kanalizaciju Ø600.

Zbog složene procedure međunarodnog natječaja i žalbi ponuđača koji nisu odabrani za izvođača, poništen je natječaj za izgradnju pročistača otpadnih voda. U tijeku je postupak ponovnog objavljivanja međunarodnog natječaja. Čeka se očitovanje Europske investicijske banke o pripremljenom tenderu, kako bi se nastavilo sa postupkom.

Informacija o realizaciji projekata vodoopskrbe

Što se tiče vodovoda Buhovo, nakon što je izrađen Glavni projekt i izvedeni radovi na izgradnji glavnog cjevovoda od Polugrine do Buhova, izrađena je projektna dokumentacija za crpnu stanicu, dovodni i tlačni vodovod, urađena je crpna stanica i dovodni cjevovod, izvode se radovi na vodospremi. U tijeku je odabir najpovoljnijeg izvođača za izgradnju tlačnog voda uz Polugrinu, čime bi se stvorili preduvjeti za izradu kućnih priključaka. U MZ Privalj nakon izgradnje glavnog cjevovoda do crkve u tijeku je izgradnja cjevovoda prema naselju Lovrići. U MZ Biograci u pripremi je bušenje druge bušotine za vodozahvat i nastavak proširenja vodoopskrbne mreže.

Informacija o aktivnostima vezanim za gradsko područje „Duhanska stanica“ i „Borak“

Prijenos prava korištenja na nekretninama u krugu Duhanske stanice u korist Grada nije moguć dok se ne izmire sve obveze Poduzeća za otkup i obradu duhana. Kako bi se omogućilo daljnje rješavanje preuzetih obveza Poduzeća za otkup i obradu duhana i nastavak aktivnosti vezanih za to gradsko područje u tijeku su rješavanja imovinsko-pravnih odnosa započetih sudskim postupcima. Istovremeno u tijeku je izrada Detaljnog plana uređenja gradskog područja Duhanske stanica kao ključnog dokumenta za buduću namjenu i uređenje gradskog područja Duhanska stanica. Detaljni plan radi „Ecoplan“ poduzeće za prostorno i urbanističko planiranje, projektiranje, studije i konzalting. Na 11. sjednici Gradskog vijeća predložena je odluka urbanističke osnove tog područja, čijim se usvajanjem omogućava izrada ostalih planskih dokumenata.

Projektom prekogranične suradnje „Adriatic canyoning” u okviru kojeg je vodeći partner Grad Široki Brijeg, izgradit će se prometna infrastruktura uz rijeku Lišticu prema Borku, kao i ostali sadržaji (park, pješačke staze, športski sadržaji). U lipnju mjesecu potpisan je ugovor s partnerima u ovom projektu i ugovor o bespovratnim sredstvima koji će biti osigurana iz predpristupnih fondovima EU. Radovi na realizaciji projekta počinju s proljeća 2018. god. i očekuje se da će biti okončani do kraja 2019. godine.

Športsko rekreacijska infrastruktura

Asfaltirano je školsko igralište u Izbičnu. Renovirane su i dograđene tribine na školskom igralištu u Klancu, urađena nova rasvjeta, a riješen je i problem vezan za zarobljene površinske vode na igralištu i oko njega.