Vlast u ŽZH specifična je u bh. okvirima, obzirom da su to jedina skupština u kojoj većinu ima samo jedna stranka i jedina vlada u kojoj su svi članovi vlade iz jedne stranke. Sukladno tomu, ta stranka preuzima zasluge za sve pozitivne pomakekoji se, eventualno, naprave, ali i odgovornost za sve loše stvari. Građani ŽZH, svakako, najbolje znaju čega je više, a statistički podatci neumoljivo govore o niskom intenzitetu rada i produktivnosti i jedne i druge institucije.

VLADA ŽZH, U PRVOJ JE POLOVICI 2016. GODINE, IMALA UVJERLJIVO NAJNIŽU PRODUKTIVNOST, OD SVIH ŽUPANIJSKIH VLADA.

Svega 112 razmotrenih mjera, za 6 mjeseci rada, dvostruko je lošiji rezultat čak i od onog Vlade PŽ, 4 puta lošiji od Vlade USŽ, 7 puta lošiji od Vlade SBŽ i 9 puta lošiji od Vlade ŽS, koja je za tih šest mjeseci razmotrila čak 1000 mjera.

STATISTIČKI PODATCI DAJU I ODGOVOR NA PITANJE KAKO JE DOŠLO DO OVAKO LOŠIH REZULTATA VLADE ŽZH – NISKIM INTENZITETOM RADA, UZ ISTOVREMENU KRAJNJE SLABU UČINKOVITOST

Vlada ŽZH, naime, u prvoj je polovici 2016. Godine održala vega 15 sjednica, što je za 10 sjednica manje od jednotjednog tempa, karakterističnog za rad vlada i predviđenog Poslovikom o radu Vlade ŽZH. Samo je Vlada PŽ, u promatranom razdoblju održala manje sjednica (13), ali je pri tomu njena učinkovitost bila dva i pol puta veća, od Vlade ŽZH, pa joj je i krajnji rezultat bio mnogo bolji. Sa tek 7 mjera po sjednici, u prosjeku, Vlada ŽZH je jedina čija je učinkovitost ispod dvoznamenkastog broja. Usporedbe radi, Vlada SBŽ, sasvega tri održane sjednice više od Vlade ŽZH, do rezultata od 750 razmotrenih mjera, došla je zahvaljujući 6 puta većoj učinkovitosti od Vlade ŽZH – Vlada SBŽ, naime, razmatrala je čak 42 mjere po sjednici, u prosjeku.

NAŽALOST, NE RADI SE O PRIVREMENOM PADU, NEGO O KONTINUITETU LOŠIH REZULTATA

15 sjednica za pola godine, naime, prosjek je aktualnog mandata, a prethodni je čak imao i nešto niži (14,5). A 112 razmotrenih mjera je tek neznatno manje od 115, što je, opet, prosjek polugodišnjih rezultata i aktualnog i prethodnog mandata.

cci4820162

SA ZAKONIMA STOJI JOŠ LOŠIJE

Sa 5 utvrđenih zakona u prvoj polovici 2016. godine (3 u prijedlogu i 2 u nacrtu), Vlada je ostvarila najlošiji polugodišnji rezultat u aktualnom mandatu. Pri tomu je prosjek utvrđenih zakona u jednom polugodištu, u aktualnom mandatu (6,7) za 4 zakona manji od prosjeka u prethodnom mandatu. U suštini – Vlada ŽZH je, u prvih 6 mjeseci 2016. godine, utvrdila duplo manje zakona, od prosječne polugodišnje realizacije u prethodnom mandatu (koja iznosi 10,5 zakona). Od županijskih lada, u promatranom razdoblju, jedino Vlada PŽ ima manje utvrđenihz akona – i to samo za 1 nacrt manje.

OSIM SA ZAKONIMA, LOŠE JE STANJE I SA DRUGIM VAŽNIM DOKUMENTIMA, KOJIMA SE DUGOROČNO I SISTEMSKI RJEŠAVAJU PROBLEMI

Ne samo u promatranom razdoblju, nego uopće od početka aktualnog mandata Vlada nije realizirala niti jednu strategiju, za koje ističemo da nisu niti planirane programima rada Vlade ŽZH ni za 2015. ni za 2016. godinu, što smatramo posebno indikativnim.

NAJLOŠIJE ŽUPANIJSKE REZULTATE VLADA ŽZH POTVRĐUJE I NEODGOVORNIM ODNOSOM PREMA PLANIRANJU VLASTITOG RADA

Vlada ŽZH je jedina Vlada koja je kraj prve polovice 2016. Godine dočekala sa neusvojenim programom rada. Program, koji je trebao po Poslovniku Vlade biti donesen do kraja 2015. godine, utvrđen je na Vladi 16.6.2016. a postao je operativan usvajanjem na Skupštini 14.7.2016 – nakon što je prošlo 6 i pol mjeseci godine na koju je trebao da se odnosi.

ŽZH JE IMALA NAJVEĆE KAŠNJENJE PRI USVAJANJU PRORAČUNA

Proračun ŽZH za 2016. g, utvrđen je na Vladi 23.3.2016, iako Zakon o proračunima u F BiH propisuje da „Nakon razmatranja od strane vlade, premijer podnosi prijedlog proračuna za sljedeću godinu Parlamentu, najkasnije do 1. Studenog tekuće godine za sljedeću fiskalnu godinu.“ Dakle, radi se o kašnjenju od 5 mjeseci. Ovim je i Skupština ZH spriječena da izvrši svoju obvezu, koju joj nalaže isti zakon, u kome stoji: „Parlament usvaja predloženi proračundo 31.prosinca tekuće godine.“Proračun je kao i prethodne godine usvojen neposredno prije isteka Odluke o privremenom financiranju (30.3.). Najveći dio proračuna otpada na oblast “Plaće i naknade troškova uposlenih” – čak 60%.

VLADA ŽZH NASTAVLJA KRŠITI I ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

Vlada ŽZH u svom sastavu ima dvije žene, što je, s jednestrane, mnogo bolje odvlada ZDŽ, HNŽ i USŽ, koji nemaju niti jednu, ali je, s druge strane, to duplo manje od broja koji propisuje Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH, koji jasno definira kako je najmanja zastupljenost manje zastupljenog spola 40% i kako se sve drugo smatra diskriminacijom, čije se otklanjanje istim Zakonom nalaže.

VLADA PRESUDNO UTJEČE I NA REZULTATE RADA SKUPŠTINE

Kako je Vlada, po pravilu, priređivač najvećeg broja mjera koje dolaze na dnevni red Skupštine, a Skupština, prema raspoloživim podatcima, relativno brzo reagira na materijale koji joj se dostavljaju iz Vlade na razmatranje, Vlada snosi dobar dio odgovornosti i za loše rezultate Skupštine, u promatranom razdoblju.

SKUPŠTINA ŽZH, U AKTUALNOM MANDATU, BILJEŽI PAD PO GOTOVO SVIM PARAMETRIMA.

Prosjek održanih sjednica je, u odnosu na prethodni mandat, manji za 29%, prosjek razmotrenih mjera za 23%, a prosjek usvojenih akona za 33%.

NEODRŽAVANJEM SJEDNICE U LIPNJU, SKUPŠTINA ŽZHSE PRIDRUŽILA SKUPINI ŽUPANIJSKIH SKUPŠTINA KOJE SU, U PRVOJ POLOVICI 2016. GODINE, IMALE INTENZITET RADA U PROSJEKU ISPOD JEDNE SJEDNICE MJESEČNO

Skupština ŽZH održala je, u promatranom razdoblju, 5 sjednica, što je više od skupština PŽ, K10, HNŽ i SBŽ, ali je dvostruko manje od broja zasjedanja Skupštine BPŽ, u istom razdoblju.

cci4820163

GLAVNI PROBLEM U RADU SKUPŠTINE ŽZH NIJE NIZAK INTENZITET RADA, NEGO KRAJNJE NISKA PRODUKTIVNOST

Razmatrajući, prosječno, manje od tri i pol mjere, po sjednici, Skupština ŽZH je prvu polovicu 2016. Godine završila sa tek 17 razmotrenih mjera. Skupština TŽ je toliko mjera, a Skupština ŽS i duplo više, realizirala samo na jednoj sjednici, u jednom danu.

O KOLIČINI POSLA KOJI JE SKUPŠTINA OBAVILA U PRVOJ POLOVICI 2016. GODINE MOŽDA, IPAK, NAJBOLJE GOVORI PODATAK O VREMENU UTROŠENOM NA TAJ RAD

Sve sjednice, u prvih 6 mjeseci 2016. godine, zajedno, trajale su – 4 sata i 25 minuta.

JEDINA UTJEHA U KONTEKSTU MALOG BROJA RAZMOTRENIH MJERA U PRVOJ POLOVICI 2016. GODINE, JE U ČINJENICI KAKO SE VEĆINA NJIH ODNOSI NA ZAKONE

Od 17 razmotrenih mjera, 9 su zakoni. Skupština ŽZH usvojila je, finalno, 5 zakona, a još 4 prihvatila u nacrtu i poslala u daljnju proceduru. Zahvaljujući činjenici da većina županijskih skupština ima problem sa nedovoljnom realizacijom zakona, rezultati Skupštine ŽZH, u ovom kontekstu, su negdje na sredini županijske ljestvice.

U PRVOJ POLOVICI 2016. GODINE, U SKUPŠTINI ŽZH, NIJE USVOJENA NITI JEDNA STRATEGIJA

Jedina koja je bila planirana, još programom rada za 2015, pa sada i u aktualnoj godini – Strategija proizvodnje hrane i mogućnost proizvodnje zdrave hrane u ŽZH – još uvijek se nije našla na dnevnom redu.

SKUPŠTINA ŽZH, I PORED VIŠESTRUKIH PREPORUKA, I PORED OČIGLEDNE POTREBE, NE ODRŽAVA TEMATSKE SJEDNICE

U tom kontekstu, podsjetit ćemo kako CCI već duževrijeme inicira da županijske skupštine bar jednom kvartalno održavaju tematske sjednice, posvećene ključnim problemima građana. Skupština ŽZH bi, uz pomoć Vlade, mogla pripremiti i održati jednu posvećenu poljoprivrednim potencijalima ŽZH, uključujućitu, naravno, i raspravu o proizvodnji zdrave hrane, i o uzgoju smilja itd. Nažalost, u aktualnom mandate nije održana još niti jedna tematska sjednica Skupštine ŽZH.

OSIM STALNIH OGROMNIH KAŠNJENJA, PROGRAME RADA PRATI I KONTINUITET KRAJNJE NISKE REALIZACIJE PLANIRANIH OBVEZA

Čak 78% programa rada Skupštine ŽZH za prošlu godinu ostalo je nerealizirano,a zajedno sa realizacijom u prvoj polovici 2016. realizacija tog programa (za 2015.) ne prelazi 30%. Sa tako niskom produktivnošću koju demonstrira Skupština ŽZH, naprosto je i nemoguće postići neki bolji rezultat. Sa pokazanom učinkovitošću I produktivnošću Skupština ŽZH ni za kompletan mandat ne bi mogla realizirati niti svoj vrlo skromni plan za prvu godinu svog rada.

CCI ZA VLAST U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ, UMJESTO UOBIČAJENOG NIZA INICIJATIVA, TRENUTNO, IMA SAMO JEDNU PREPORUKU:

U interesu građana Županije Zapadnohercegovačke, počnite konačno ozbiljno raditi svoj posao.

SirokiBrijeg.info