VIDEO: CCI predstavio istraživanje o “Zadovoljstvu građana kvalitetom života u Širokom Brijegu“

Centri Civilnih Inicijativa (CCI) su danas u Širokom Brijegu putem održanog uličnog štanda predstavili istraživanje o “Zadovoljstvu građana kvalitetom života u Širokom Brijegu“ koje je urađeno tijekom 2020. godine u okviru projekta „Veća odgovornost lokalne vlasti za kvalitetu života građana/ki”.

Ulični štand je imao za cilj kroz direktnu komunikaciju sa građanima predstaviti rezultate istraživanja o kvaliteti života koje su Centri Civilnih Inicijativa po europskoj metodologiji sproveli u Širokom Brijegu u tekućoj godini.

„Provođenjem studije o kvaliteti života građana dat je presjek trenutne situacije u okviru različitih oblasti života kao i načinu na koji se ljudi ophode prema istima. Ovakav pristup omogućava značajan doprinos društvenoj politici, identificirajući potrebe i manjkavosti brojnih područja kvalitete života, i otkrivajući u kom pravcu treba da bude usmjeren rad lokalnih institucija vlasti.“- izjavio je Zoran Pajćin, ispred CCI-a

Provedeno istraživanje je pokazalo kako najveći utjecaj na objektivnu kvalitet života koji za Grad Široki Brijeg iznosi 7,2 od maskimalnih 10, imaju: infrastruktura, lokalna uprava, aktivnosti lokalne uprave na zaštiti životne sredine, kultura, šport i tehnologija.

Medju dominantnim indikatorima, najlošije su ocjenjeni lokalna uprava sa 4,8 , gdje je ppromatrana kvaliteta usluga općinskih funkcija, postojanje neformalnih oblika plaćanja, te osiguravali li lokalna uprava u dovoljnoj mjeri temeljne potrebe i prava građana. Zatim aktivnost lokalne uprave na zaštiti životne sredine sa 5,9 i kultura sa 5,9 i tu je promatrano zadovoljstvo sa ponuđenim kulturnim sadržajem i posjete institucijama kulture. To su jedine obasti čije se vrijednosti indeksa kreću oko 5, od maksimalnih 10.

S druge strane, indeks sreće i indeks zadovoljstva valstitim životom, one oblasti na koje građani najviše sami utječu ocjenjeni su sa visokih 8,6 odnosno 7,9.

Dodatno, prema mišljenju građana, najvažnija tri pitanja kojima bi Grad Široki Brijeg trebalo da dâ prioritet su: obrazovanje, poticabnje gospodarskog razvoja i zdravstvena zaštita.

Nalazi provedenog istraživanja biće predstavljeni i putem „Foruma kandidata“, na kojem se očekuje sudjelovanje svih kandidata za gradonačelnika Širokog Brijega, nakon čega će kandidatati imati prigodu odgovoriti kako bi unaprijedili stanje u oblastima koje su kroz navedeno istraživanje, ali i od strane građana identificirane kao prioritetne.

SirokiBrijeg.info