Preuzmite i pročitajte treće izdanje Vodiča kroz lokalnu i mjesnu samoupravu Grada Širokog Brijega

ŠIROKI BEIJEG – Vodič može se preuzeti i pročitati na sljedećoj (link stranici u PDF-u) od Grada Širokog Brijega – “Vodič kroz lokalnu i mjesnu samoupravu“, a tiskani primjerak koji je besplatan može se preuzeti na info pultu na ulazu u Gradsku upravu.

Lokalna i mjesna samouprava su najniže razine vlasti u političkom sustavu jedne države, pa i u Bosni i Hercegovini. Činjenica našeg političkog i društvenog uređenje je da se većina potreba i interesa građana ostvaruje na lokalnoj razini. Stoga je ona kao takva najbliža građanima. Prema Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi njezina važnost se vidi u principu supsidijarnosti, načelu prema kojemu odlučivanje o zajedničkim pitanjima mora biti preneseno na najniži mogući stupanj društvene i političke organizacije.

Gradsko vijeće Široki Brijeg na 35. sjednici održanoj 10.2.2016. godine, donijelo je Statut Grada Širokog Brijega koji je temeljni normativno-pravni akt. Statutom Grada Širokog Brijega uređuju se: statusna obilježja grada, ostvarivanje i zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda, samoupravni djelokrug grada, gradska tijela vlasti, sudbena vlast, međusobni odnosi tijela vlasti, mjesna samouprava, izravno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnoj samoupravi, javne službe, suradnja sa drugim jedinicama lokalne samouprave, financiranje i imovina, propisi i drugi akti, upravni nadzor, javnost rada, postupak donošenja i promjene statuta, prijelazne i završne odredbe, kao i druga pitanja važna za ustrojstvo i rad grada Širokog Brijega.

U ovom vodiču su iz Statuta preuzeti pojedini dijelovi koji se tiču nadležnosti Gradskog vijeća, gradskih službi za upravu, kao i prava i dužnosti gradskih vijećnika i gradonačelnika. Također, predstavljeni su vijećnici, predsjednik Gradskog vijeća, gradonačelnik, pomoćnici gradonačelnika, kao i javna poduzeća i ustanove. Poseban naglasak stavljen je na mjesnu samoupravu. Kao oblik mjesne samouprave osnivaju se mjesne zajednice putem kojih građani sudjeluju u odlučivanju o poslovima iz samoupravnog djelokruga i lokalnim poslovima koji izravno i svakodnevno utječu na njihov život i rad.

Kako bi se poboljšala uključenost građana i njihovo sudjelovanje u procesima odlučivanja, ovaj vodič predstavlja jednu vrstu informiranja i upoznavanja građana s nadležnostima lokalne i mjesne samouprave. Također, preko službene web stranice, Facebooka, Twittera, informativnog biltena „Široki info“ kao i drugi tiskanih i elektroničkih mediji želimo postići što veću informiranost, čime bi stvorili preduvjete za uključivanje građana u kreiranje lokalne politike kao temelja svih javnih politika.

Grad Široki Brijeg