POSUŠJE – Na temelju članka 8. Odluke o načinu i uvjetima prodaje građevinskog zemljišta(„Službeni glasnik općine Posušje“, broj 2/16), Općinski načelnik općine Posušje, raspisuje:

JAVNI OGLAS za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu

I. NAZIV I SJEDIŠTE VLASNIKA NEKRETNINE

Općina Posušje, fra Grge Martića 30, 88240 Posušje

II. PODACI O NEKRETNINAMA s početnom prodajnom cijenom

LOT 1.

pozer 12203201 6 3

Na lokalitetu: MELJAKUŠA, k.o. Bešlići, za izgradnju stambenih i stambeno – poslovnih objekata, u skladu s izmjenama i dopunama Regulacijskog plana „PROCIP“ Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 8/03) i urbanističko – tehničkim uvjetima broj: 04-23-159/16 od 15.02.2016. godine, određenim od strane Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje, a koji susastavni dio natječajne dokumentacije:

1.k.č. 1850/5, naziv parcele Meljakuša, kultura gradilište, površine 526 m². Početna prodajna cijena iznosi: 13.150,00 KM, jamčevina iznosi: 1.315,00 KM;

2.k.č. 1850/6, naziv parcele Meljakuša, kultura gradilište, površine 588 m². Početna prodajna cijena iznosi: 14.700,00 KM, jamčevina iznosi: 1.470,00 KM;

3.k.č. 1850/7, naziv parcele Meljakuša, kultura gradilište, površine 589 m². Početna prodajna cijena iznosi: 14.725,00 KM, jamčevina iznosi: 1.472,50 KM.

LOT 2.

pozer 12203201 6 4

Na lokalitetu: k.o. Landeke, za izgradnju stambenih objekata, u skladu s Regulacijskim planom „RASTOVAČA – Pavine vrtline“ („Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 7/12) i urbanističko – tehničkim uvjetima broj: 04-23-159/16 od 15.02.2016. godine, određenim od strane Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje, a koji susastavni dio natječajne dokumentacije:

1. k.č. 2829/1, naziv parcele PAVINE VRTLINE, kultura gradilište, površine 720 m². Početna prodajna cijena iznosi: 8.280,00 KM, jamčevina iznosi: 1.000,00 KM;

2. k.č. 2829/4, naziv parcele PAVINE VRTLINE, kultura gradilište, površine 823 m². Početna prodajna cijena iznosi: 9.464,50 KM, jamčevina iznosi: 1.000,00 KM;

3. k.č.2829/5, naziv parcele PAVINE VRTLINE, kultura gradilište, površine 752 m². Početna prodajna cijena iznosi: 8.648,00 KM, jamčevina iznosi: 1.000,00 KM.

LOT 3.

pozer 12203201 6 2

Na lokalitetu: VINJANSKI DOM, k.o. Vinjani, za mješovitu izgradnju, u skladu s izmjenom i dopunom Regulacijskog plana „VINJANSKI DOM“ („Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 11/15) i urbanističko – tehničkim uvjetima broj: 04-23-159/16 od 15.02.2016. godine, određenim od strane Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje, a koji susastavni dio natječajne dokumentacije:

1. k.č. 3964, naziv parcele „ZADRUŽNI DOM“, kultura kuća i zgrada površine 771 m² i kultura dvorište površine 549 m², ukupna površina: 1320 m². Početna prodajna cijena iznosi: 15.116,00 KM, jamčevina iznosi: 1.511,60 KM.

LOT 4.

pozer 12203201 6 1

Na lokalitetu: GORNJI JUKIĆI, k.o. Posušje, za izgradnju stambenih i stambeno poslovnih objekata, u skladu s Regulacijskim planom „GORNJI JUKIĆI“ („Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 5/08) i urbanističko – tehničkim uvjetima broj: 04-23-159/16 od 15.02.2016. godine, određenim od strane Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje, a koji susastavni dio natječajne dokumentacije:

1. k.č. 1658/34, naziv parcele „ISPOD RADOVNJA“, površine 779 m², kultura gradilište. Početna prodajna cijena iznosi: 5.453,00 KM, jamčevina iznosi: 1.000,00 KM;

2. k.č. 1658/35, naziv parcele „ISPOD RADOVNJA“, površine 774 m², kultura gradilište. Početna prodajna cijena iznosi: 5.418,00 KM, jamčevina iznosi: 1.000,00 KM;

3. k.č. 1658/36, naziv parcele „ISPOD RADOVNJA“, površine 772 m², kultura gradilište. Početna prodajna cijena iznosi: 5.404,00 KM, jamčevina iznosi: 1.000,00 KM;

4. k.č. 1658/37, naziv parcele „ISPOD RADOVNJA“, površine 763 m², kultura gradilište. Početna prodajna cijena iznosi: 5.341,00 KM, jamčevina iznosi: 1.000,00 KM;

5. k.č. 1658/38, naziv parcele „ISPOD RADOVNJA“, površine 746 m², kultura gradilište. Početna prodajna cijena iznosi: 5.222,00 KM, jamčevina iznosi: 1.000,00 KM;

6. k.č. 1658/41, naziv parcele „ISPOD RADOVNJA“, površine 756 m², kultura gradilište. Početna prodajna cijena iznosi: 5.292,00 KM, jamčevina iznosi: 1.000,00 KM;

7. k.č. 1658/42, naziv parcele „ISPOD RADOVNJA“, površine 765 m², kultura gradilište. Početna prodajna cijena iznosi: 5.355,00 KM, jamčevina iznosi: 1.000,00 KM;

8. k.č. 1658/43, naziv parcele „ISPOD RADOVNJA“, površine 774 m², kultura gradilište. Početna prodajna cijena iznosi: 5.418,00 KM, jamčevina iznosi: 1.000,00 KM;

9. k.č. 1658/44, naziv parcele „ISPOD RADOVNJA“, površine 777 m², kultura gradilište. Početna prodajna cijena iznosi: 5.439,00 KM, jamčevina iznosi: 1.000,00 KM;

10. k.č. 1658/49, naziv parcele „ISPOD RADOVNJA“, površine 802 m², kultura gradilište. Početna prodajna cijena iznosi: 5.614,00 KM, jamčevina iznosi: 1.000,00 KM;

11. k.č. 1658/50, naziv parcele „ISPOD RADOVNJA“, površine 798 m², kultura gradilište. Početna prodajna cijena iznosi: 5.586,00 KM, jamčevina iznosi: 1.000,00 KM;

12. k.č. 1658/51, naziv parcele „ISPOD RADOVNJA“, površine 777 m², kultura gradilište. Početna prodajna cijena iznosi: 5.439,00 KM, jamčevina iznosi: 1.000,00 KM;

13. k.č. 1658/52, naziv parcele „ISPOD RADOVNJA“, površine 760 m², kultura gradilište. Početna prodajna cijena iznosi: 5.320,00 KM, jamčevina iznosi: 1.000,00 KM.

Naknadu po osnovu prirodne pogodnosti građevinskog zemljišta (renta) i naknadu za uređenje građevinskog zemljišta kupac plaća u postupku izdavanju lokacijske odnosno građevinske dozvole prema važećim propisima na dan donošenja rješenja o naknadama.

Zainteresirani ponuđači imaju pravo podnijeti prijavu za jednu ili više lokacija u skladu s uvjetima Oglasa.

III. PODACI O JAMČEVINI

Za sudjelovanje u postupku licitacije sudionici su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu iz točke II. oglasa prije početka licitacijskog postupka, o čemu će Povjerenstvu za provedbu javnog oglasa podnijeti dokaz o izvršenoj uplati.

Jamčevina se uplaćuje na račun općine Posušje, broj: 3382002261584848 kod UniCredit bank d.d. Mostar, Podružnica Posušje, uz naznaku: uplata jamčevine za prodaju građevinskog zemljišta za k.č. _________; vrsta prihoda 722 431, poziv na broj: 0000000000.

Ukoliko sudionik licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, odustane iz bilo kog razloga od ponude i od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Sudioniku licitacije koji ne bude izabran kao najpovoljniji izvršit će se povrat uplaćene jamčevine, najkasnije u roku od 8 dana od zaključenja javnog nadmetanja.

Pravne i fizičke osobe koje nisu položile određenu jamčevinu ne sudjeluju u licitaciji.

IV. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE

Sudionik licitacije koji je proglašen najuspješnijim, s kojim će se zaključiti ugovor o kupoprodaji, obvezan je uplatiti prodajnu cijenu predmetne nekretnine u roku 15 dana od dana potpisivanja ugovora na račun Općine Posušje.

V. VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINE U POSJED KUPCU

Predaja nekretnine u posjed kupcu izvršit će se nakon isplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene.

VI. DAN, SAT I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija će se održati u zgradi Općine Posušje, u Sali Općinskog načelnika, dana 30.03.2016. godine:

– za LOT 1 u 12:00 sati

– za LOT 2 u 12:30 sati

– za LOT 3 u 13:00 sati

– za LOT 4 u 13:30 sati

VII. VRIJEME I NAČIN RAZGLEDANJA NEKRETNINA I UVID U DOKUMENTACIJU

Nekretnine koje su predmet javnog oglasa mogu se razgledati u periodu trajanja javnog oglasa u okviru radnog vremena tijela uprave. Zainteresirana osoba može najaviti razgledanje nekretnina službenoj osobi na kontakt telefon: 039 685 712.

Uvid u dokumentaciju o nekretninama koje su predmet oglasa može se izvršiti svakim radnim danom u okviru radnog vremena službi za upravu kod Povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine.

VIII. PRAVO SUDJELOVANJA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu steći pravo vlasništva na nekretninama koje su predmet oglasa.

IX. PRIJAVA ZA JAVNO NADMETANJE

Sve prijave moraju stići na adresu općine Posušje najkasnije do 30.03.2016. godine do 12:00, sati bez obzira na način dostave.

Prijava mora sadržavati sljedeće:

– za fizičke osobe: ime i prezime, adresa stanovanja i broj telefona,

– za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i pravne osobe: naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat.

Uz prijavu na javni oglas potrebno je priložiti sljedeće:

– dokaz o uplaćenoj jamčevini (primjerak uplatnice),

– ovjerenu fotokopiju rješenja / izvod iz sudskog registra za pravne osobe,

– ovjerenu fotokopiju rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti / obrta, ako je sudionik fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost / obrt,

– ovjerenu kopiju osobne iskaznice za fizičke osobe.

Prijava s naprijed navedenim dokazima podnosi se na protokol Općinskog načelnika ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj kuverti na adresu: Općina Posušje, fra Grge Martića broj 30, 88240 Posušje, s naznakom: Općina Posušje, Općinski načelnik, Povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine – “ne otvarati”. Prijava za LOT __________.

Na poleđini kuverte obvezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, kontakt telefon. Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz točke IXovog oglasa, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom. Podnositelji neblagovremene ili nepotpune prijave neće moći sudjelovati u postupku javnog nadmetanja. U slučaju podnošenja neblagovremene ili nepotpune prijave, a ukoliko se uvidom u istu utvrdi da je uplaćena jamčevina za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja, ista će se podnositelju vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja. Općina Posušje ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima postupka javnog nadmetanja.

X. POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA

Javni oglas će provoditi Povjerenstvo koje je imenovalo Općinsko vijeće općine Posušje.

Na Javnom nadmetanju dužan je sudjelovati podnositelj prijave ili osoba koja posjeduje punomoć za zastupanje podnositelja prijave za postupak javnog nadmetanja (punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave). Naznačena punomoć mora biti predana Povjerenstvu najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja. Fizičke osobe koje sudjeluju osobno ili kao zastupnici / punomoćnici podnositelja prijave dužni su povjerenstvu koje provodi javno nadmetanje, najkasnije do početka javnog nadmetanja, predočiti važeći identifikacijski dokument.

Postupak javnog nadmetanja provodi Povjerenstvo u skladu s odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“, broj 17/14).

Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.

Općinski načelnik po okončanju licitacijskog postupka s najpovoljnijim ponuđačem zaključuje notarski obrađen ugovor o kupoprodaji nekretnine po prethodno pribavljenom mišljenju Općinskog pravobraniteljstva.

Ako najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat položene jamčevine.

Troškove izrade notarske obrade ugovora o kupoprodaji, porez na promet nekretnine, pristojbe za uknjižbu i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac.

Općinski načelnik
Branko Bago