Natječaj za dodjelu novčanih potpora redovitim studentima s područja općine Ljubuški

Temeljem članka 112. Statuta općine Ljubuški (“Službeni glasnik općine Ljubuški” broj: 4/06, 2/08, 4/09 i 4/12) i članka 6. Odluke Općinskog vijeća Općine Ljubuški broj: 01-02-1493/17 od 11. rujna 2017. godine o novčanoj potpori studentima s područja Općine Ljubuški, Općinski načelnik r a s p i s u j e

NATJEČAJ za dodjelu novčanih potpora redovitim studentima s područja općine Ljubuški

Potporu za akademsku 2017./2018. godinu mogu ostvariti redoviti studenti općine Ljubuški:

Uvjeti za dobivanje potpore:

Opći uvjeti:

a) redoviti studenti državnih sveučilišta,
b) studenti sa stalnim prebivalištem na području općine Ljubuški,
c) studenti do 26 godina starosti.

Posebni uvjeti:

– po izravnom kriteriju:

d) dijete, student invalida Domovinskog rata sa 100% invaliditetom,
e) dijete, student iz obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata.

– po socijalnom kriteriju:

f) dijete, student iz obitelji koji su korisnici stalne socijalne pomoći,
g) dijete, student iz obitelji slabijeg imovinskog stanja.

Uz zahtjev priložiti (originale ili ovjerene preslike):

1. ovjerena preslika svih stranica indeksa ili identifikacijke kartice studenta (za sve godine studiranja),
2. ovjerenu presliku osobne iskaznice (obje strane),
3. potvrda o prebivalištu (CIPS),
4. Isprave kojima dokazuje obiteljski status (uvjeti 1.d) i e)):
a) potvrda iz Odsjeka za branitelje iz Domovinskog rata i opću upravu.
5. Isprave kojima dokazuje svoj socijalni položaj (uvjet 1.f)):
c) potvrda Centra za socijalni rad o ostvarivanju prava na stalnu socijalnu pomoć.
6. Isprave kojima dokazuje svoj materijalni i socijalni položaj (uvjet 1.g)):
d) potvrda Porezne uprave o primanjima za oba roditelja,
e) potvrda iz Mirovinskog osiguranja o visini isplaćene mirovine za oba roditelja.
7. Potvrda iz banke s brojem tekućeg računa studenta.

Natječaj traje 30 dana od dana objave na oglasnoj ploči Općine Ljubuški, a zahtjeve dostaviti na adresu:

Općina Ljubuški
Povjerenstvu za dodjelu studentskih novčanih potpora
Trg dr. Franje Tuđmana 1
88320 Ljubuški

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči u zgradi Općine Ljubuški.

Broj: 02-38-1539-1/17

OPĆINSKI NAČELNIK