Javni poziv za imenovanje članova Zdravstvenog vijeća općine Ljubuški

Na temelju članka 65. i članka 66. stavka 4. Zakona o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 40/10), članka 14. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine “, broj: 46/10), članka 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine ŽZH, broj 3/13) i članka 6. Odluke o osnivanju Zdravstvenog vijeća općine Ljubuški broj:01-02-1110/17, od 2.6.2017. godine, Općinski načelnik Ljubuški raspisuje

JAVNI POZIV

za imenovanje članova Zdravstvenog vijeća općine Ljubuški

I.
Raspisuje se Javni poziv za imenovanje članova Zdravstvenog vijeća općine Ljubuški, u cilju ostvarivanje i unaprjeđenje prava pacijenata na razini općine Ljubuški.

II.
Zdravstveno vijeće broji 9 (devet) članova, a čine ga:

a) 2 (dva) član ispred Općine Ljubuški,

b) 2 (dva) člana ispred pacijenata ili udruženja za zaštitu prava pacijenata,

c) 1 (jedan) član ispred udruge mladih,

d) 1 (jedan) član ispred zdravstvene ustanove,

e) 1 (jedan) član ispred zdravstvenog udruženja,

f) 1 (jedan) član ispred zdravstvenog sindikata,

g) 1 (jedan) član ispred Crvenog križa.

Članovi Zdravstvenog vijeća ne ostvaruju pravo na naknadu za svoj rad.

III.
Mandat članova Zdravstvenog vijeća traje 4 (četiri) godine.
Sastav Zdravstvenog vijeća u pravilu će odražavati ravnomjernu zastupljenost oba spola.

IV.
Nadležnosti Zdravstvenog vijeća su:

– planira, predlaže, prati i vrednuje provođenje zdravstvene zaštite na području Općine,

– daje mišljenje na planove i programe zdravstvene zaštite na području Općine, te predlaže mjere za poboljšanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite na području Općine,

– prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Općine,

– predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i unaprjeđenje prava pacijenata na području Općine,

– prati primjenu propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata,

– obavještava Zdravstveno vijeće u Županijskom Ministarstvu o slučajevima težih povreda prava koja mogu ugroziti živote i zdravlje pacijenata,
– obavještava javnost o povredama prava pacijenata,

– o svom radu informira Općinsko vijeće i županijsko Ministarstvo najmanje jednom godišnje,

– obavlja i druge poslove i zadatke sukladno Zakonu o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata, Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i provedbenim propisima.

V.
Zdravstveno vijeće donosi Poslovnik o svom radu kojim se pobliže propisuje ustrojstvo i način rada.

Članovi Zdravstvenog vijeća u svom radu obvezni su postupati tako da ne ugroze obvezu čuvanja službene tajne.

VI.
Općinski načelnik imenuje članove Zdravstvenog vijeća nakon provedenog postupka Javnog poziva za imenovanje članova Zdravstvenog vijeća.
Uvjeti koje kandidati za članove Zdravstvenog vijeća trebaju ispunjavati su slijedeći:

– da je punoljetna osoba s prebivalištem na području Općine Ljubuški,

– da ima minimalno tri godine iskustva u instituciji, ustanovi, udruženju, nevladinoj organizaciji ili zdravstvenom sindikatu ispred koje se kandidira,

– da ima minimalno IV0 SSS bilo koje struke,

– da uživa ugled i ima uspješno ostvarene rezultate u oblasti u kojoj djeluje.

VII.
Prijava kandidata treba sadržavati naznaku kandidata ispred koga se kandidira, kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, te dokaze o ispunjavanju uvjeta:

1. Uvjerenje o prebivalištu,

2. Dokaz o iskustvu u radu u instituciji, ustanovi, udruženju, nevladinoj organizaciji ili zdravstvenom sindikatu koji ga kandidiraju,

3. Dokaz o stupnju stručne spreme

4. Dokaz o rezultatima rada u oblasti u kojoj djeluje.

VIII.
Općinski načelnik će imenovati Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za imenovanje članova Zdravstvenog vijeća od tri člana, koja će na temelju pristiglih prijava predložiti Općinskom načelniku listu kandidata za imenovanje članova Zdravstvenog vijeća.

IX.
Javni poziv za imenovanje članova Zdravstvenog vijeća objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Ljubuški, službenoj stranici Općine Ljubuški (www.ljubuski.ba) i u programu Radija Ljubuški.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana objave na oglasnoj ploči Općine.

XI.
Pružanje stručne i tehničke pomoći u radu Zdravstvenog vijeća vršit će nadležna općinska Služba za praćenje stanja u oblasti zdravstva.

Prijavu s traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom na adresu:

Općina Ljubuški, Trg dr.Franje Tuđmana bb, 88320 Ljubuški, s naznakom: „Javni poziv za imenovanje članova Zdravstvenog vijeća općine Ljubuški“

OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-05-1126/17
Ljubuški, 23. lipnja 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Nevenko Barbarić