Sporazumom koji su danas potpisali predsjednici SDA, SNSD i HDZ, u točki 3, predviđen je okvir za nastavak NATO puta Bosne i Hercegovine.

Po prvi put, nakon listopadskih izbora, svi lideri su se obavezali da će NATO put biti nastavljen, te da će se poštovati dosadašnje odluke Predsjedništva BiH i Parlamentarne skupštine, odnosno važeći zakoni.

Sve rasprave oko formiranja Vijeća ministara bile su u znaku toga da li će se poštovati vladavina zakona ili neće. Današnji sporazum stavlja točku na takve rasprave: zakoni se moraju poštovati, odluke se moraju poštovati, prenosi Slobodna.

U nastavku teksta pročitajte potpisane principe.

Principi na temelju kojih će funkcionirati državna vlast u predstojećem mandatu su slijedeći:

 1. Poštivati i provoditi Opći okvirni sporazum za mir i njegovih 11 aneksa, uključujući i Europsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.
 2. Poštivati suverenitet i teritorijalni integritet BiH kao elementa njenog međunarodnog subjektiviteta, što je najbolja garancija održivosti mira i stabilnosti uz poštivanje dejtonske ustavne strukture.
 3. Nastaviti integracijske procese u skladu sa Ustavom i zakonima, usklađujući stavove i interese svih nivoa vlasti u BiH. Potvrditi opredjeljenje za unapređenje odnosa sa NATO-om, ne prejudicirajući buduće odluke u vezi sa članstvom BiH. Sve aktivnosti u ovom smislu provode se u skladu sa svim relevantnim odlukama Predsjedništva BiH, Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH, a imajući u vidu ustavnu nadležnost Predsjedništva za provođenje vanjske politike. Komisija za NATO integracije BiH će surađivati sa svim relevantnim institucijama s ciljem realizacije odnosa sa NATO-om, uključujući izradu nacrta i planova, na bazi odluka Predsjendištva BiH i Vijeća ministara BiH.
 4. Implementirati sve presude domaćih i europskih sudova koje se odnose na Izborni zakon BiH, kako bi se osigurala ustavna i institucionalna ravnopravnost konstitutivnih naroda i građana te njihovo legitimno predstavljanje na teritoriju cijele BiH, a u skladu sa Ustavom BiH.
 5. U institucijama na svim nivoima osigurati zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih u skladu sa ustavima, a izbor i imenovanje vršiti prema kriteriju dokazane kompetentnosti kandidata. Usvojiti zakone i provesti mjere potrebne za sprječavanje i eliminaciju diskriminacije na osnovu etničke, vjerske, ideološke ili druge pripadnosti i za osiguravanje ravnopravnosti u ostvarivanju prava na zapošljavanje, školovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu.
 6. Kroz mehanizam koordinacije procesa europskih integracija u BiH intezivno raditi na usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU u cilju ispunjavanja potrebnih uvjeta za pristupanje BiH EU, kroz izradu akcijskog plana za ispunjavanje prioriteta iz preporuka Mišljenja Europske komisije. U procesu napretka BiH ka članstvu u EU postepeno stvoriti uvjete da institucije BiH preuzmu puni suverenitet i da se završi mandat OHR-a u BiH.
 7. Dogovoriti i provesti novi set socioekonomskih reformi kao nastavak prethodne Reformske agende, koji će biti u skladu sa Programom ekonomskih reformi BiH. Ubrzati izgradnju transportne, energetske i digitalne infrastrukture od strateškog interesa za BiH i regiju.
 8. Intezivno provoditi mjere koje će osigurati održivi povratak prognanih i raseljenih osoba.
 9. Unaprijediti institucionalni i zakonodavni okvir te provedbene kapacitete kako bi se ojačala prevencija i borba protiv korupcije, organiziranog kriminala, uključujući pranje novca i terorizam.
 10. Nastaviti izgradnju dobrosusjedskih odnosa sa Republikom Hrvatskom, Republikom Srbijom i Republikom Crnom Gorom, uz rješavanje otvorenih pitanja na principima reciprociteta, međusobnog uvažavanja i poštivanja međunarodnog prava.
 11. Pozivamo Parlamentarnu skupštinu BiH na formiranje Komisije za imenovanje Vijeća ministara BiH te ostalih radnih tijela u skladu sa Ustavom i poslovnikom.
 12. U slučaju neimenovanja Vijeća ministara BiH u roku od 30 dana od potpisivanja, ovaj Sporazum ne vrijedi.

SB.ba