Predsjednik Gradskog vijeća Široki Brijeg raspisuje Javni natječaj za imenovanje ravnatelja JU Narodna knjižnica Široki Brijeg.

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim i vladinim imenovanjima Županije Zapadnohercegovačke («Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke», broj: 21/12) i članka 26. Zakona o knjižnicama («Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke », broj: 6/99), Predsjednik Gradskog vijeća Široki Brijeg r a s p i s u j e:

JAVNI NATJEČAJ

ZA IMENOVANJE RAVNATELJA JAVNE USTANOVE NARODNA KNJIŽNICA ŠIROKI BRIJEG

I- Predmet javnog natječaja

Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Javne ustanove Narodna knjižnica Široki Brijeg.

Mandat ravnatelja traje četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja sukladno zakonu.

II – Opis pozicije

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje JU Narodna knjižnica (Knjižnica), predstavlja i zastupa Knjižnicu u pravnom prometu s trećim osobama bez ograničenja, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Knjižnice, zastupa Knjižnicu pred sudovima, upravnim i drugim nadležnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima, predlaže osnivatelju promjenu djelatnosti, donosi statut Knjižnice uz prethodnu suglasnost osnivatelja, donosi program rada i razvitka Knjižnice i nadzire njihovo izvršenje, utvrđuje način i uvjete korištenja knjižnične građe, odlučuje o promjenama i organiziranju rada Knjižnice, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu kao i primjeni financijskih propisa u poslovanju, pokreće postupak usuglašavanja općih akata Knjižnice, organizira stručni rad Knjižnice, odlučuje o nabavi i prodaji osnovnih sredstava o investicijskim ulaganjima, radovima održavanja prostorija u okviru ovlaštenja iz statuta, stara se o izvršavanju odluka osnivatelja, bira i razrješava djelatnike Knjižnice, raspoređuje djelatnike na radna mjesta, donosi odluke o stegovnoj odgovornosti, izdaje naloge djelatnicima o izvršavanju zadaća, obavlja i druge poslove određene zakonom, aktom o osnivanju i statutu.

III – Opći uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:

(1) da je državljanin BiH,
(2) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objave upražnjene pozicije,
(3) da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX.1. Ustava BiH),
(4) da nije osuđivan za kazneno djelo i za gospodarski prijestup nespojive s dužnošću ravnatelja.

IV- Posebni uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:

(1) visoka stručna sprema, diplomirani knjižničar ili profesor humanističkih ili srodnih znanosti,
(2) položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara, ukoliko ne ispunjava uvjete iz članka 51. Zakona o knjižnicama («Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke », broj: 6/99).

V – Potrebna dokumentacija

Uz prijavu potrebno je dostaviti:

  • kraći životopis, adresu i kontakt telefon,
  • kopiju osobne iskaznice CIPS,
  • uvjerenje o nekažnjavanju (Policijska uprava)
  • dokaz o stručnoj spremi,
  • potpisanu izjavu na okolnosti iz točke III – podtočke (2) i (3),
  • dokaz o položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara, ukoliko kandidat ne ispunjava uvjete iz članka 51. Zakona o knjižnicama («Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke », broj: 6/99).

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju, a u postupku izbora uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji:

(1) rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,
(2) komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
(3) poznavanje organizacije i djelatnosti Knjižnice.

VI – Ostale napomene

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja javnog natječaja.

Kandidat koji bude izabran naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla.

Javni natječaj će biti objavljen u «Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke», «Večernjem listu» i web stranici Grada Širokog Brijega.

Prijave s traženom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti osobno ili poštom preporučeno, s naznakom: „Prijava na javni natječaj za ravnatelja JU Narodna knjižnica“- NE OTVARAJ, na adresu:

Grad Široki Brijeg
Ured Predsjednika Gradskog vijeća
Fra Didaka Buntića br. 11
88220 Široki Brijeg

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

PREDSJEDNIK,
Vinko Topić, dipl.ing.agr