POSUŠJE – Na temelju Odluke o upisu učenika u prvi razred srednjih škola u školskoj 2016./2017. godini, koju je donijela ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA POSUŠJE u Posušju raspisuje

NATJEČAJ

za upis učenika u prve (I) razrede Srednje strukovne škole Posušje u školskoj 2016./2017. kako slijedi:

1. ekonomist, 4 god., ( 60 učenika)
2. računalni tehničar u strojarstvu, 4 god., ( 30 učenika )
3. medicinska sestra/tehničar, 4 god.,(30 učenika)
4. tehničar telekomunikacijskog prometa, 4 god., ( 30 učenika )
5. instalater grijanja i klimatizacije, 3 god., ( 30 učenika )
6. kuhar, 3 god., (15 učenika)
7. konobar, 3 god., (15 učenika)
8. vozač motornog vozila ,3 god., (30 učenika)

I. LJETNI UPISNI ROK

PRVI UPISNI KRUG

– Prijave za upis učenika primat će se 22. i 23. lipnja 2016. godine u vremenu od 8 -14 sati.

– Objava rezultata (rang liste) na školskoj oglasnoj ploči, najkasnije 27. lipnja 2016. godine do 8 sati

– Upis učenika 28. lipnja 2016. godine od 8 – 12 sati.

DRUGI UPISNI KRUG

– Prijave učenika za nepopunjena mjesta vršit će se 29. lipnja 2016. godine od 8 – 12 sati;

– Rezultati nakon drugog upisnog kruga objavit će se najkasnije 1. srpnja 2016. godine do 8 sati.

– Upis učenika nakon drugog upisnog kruga obavit će se 2. srpnja 2016. godine od 8 – 12 sati.

II . JESENSKI UPISNI ROK

TREĆI UPISNI KRUG

– Objava nepopunjenih upisnih mjesta najkasnije do 12. kolovoza 2016. godine;

– Prijava učenika za nepopunjena mjesta 24. kolovoza 2016. godine od 8 – 12 sati;

– Objava rezultata primljenih učenika najkasnije 25. kolovoza 2016. do 12 sati;

– upis učenika je 26. kolovoza 2016. godine od 8 – 12 sati.

U Srednju strukovnu školu u četverogodišnjem trajanju mogu se upisati učenici koji imaju najmanje 42 boda.

Djeca poginulih ili nestalih branitelja Domovinskog rata te djeca invalida Domovinskog rata invaliditeta preko 70% mogu se izravno upisati u određeno zanimanje uz uvjet da imaju barem minimalan broj propisanih bodova za to zanimanje.

Učenik se u svakom upisnom roku može natjecati samo u jednoj školi,odnosno vrsti programa gdje prilaže originalne svjedodžbe

Na natječaj za upis – učenik prilaže:

1. prijavu na natječaj (koja se dobije u tajništvu Škole);

2. izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list ( da ima matični broj );

3. svjedodžbu o završenom šestom (VI.), sedmom (VII.) i osmom (VIII.) razredu osnovne škole;

4. rješenje ovlaštenog općinskog ureda društvenih djelatnosti kojim je učenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi ili rješenje o razvrstavanju te mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju (za učenike s teškoćama u razvoju);

5. mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje (za učenike s zdravstvenim teškoćama – invalide učenike);

6. potvrda od Ministarstva branitelja za djecu poginulih i nestalih branitelja te invalida Domovinskog rata (invaliditeta preko 70%);

7. priznanja po osnovi natjecanja.

Izbor učenika za upis obavlja se na temelju uspjeha iz osnovne škole i pokazanih sklonosti i sposobnosti kad to zahtjeva priroda programa.

-Uspjeh iz osnovne škole obuhvaća:

-opći uspjeh u VII. i VIII. razredu osnovne škole,

-uspjeh iz relevantnih predmeta u VII. i VIII. razredu osnovne škole

Rang lista učenika dobiva se zbrajanjem školskih ocjena .

Najveći mogući broj bodova u trogodišnjim programima je 50(odličan opći uspjeh i ocjena odličan iz četiri relevantna predmeta u VII.iVIII.razredu) a najmanji 20 bodova( svih deset ocjena dovoljan).

-Najveći broj bodova u četverogodišnjim programima je 60( odličan opći uspjeh i ocjena odličan iz relevantnih predmeta VII. i VIII.razreda), a najmanji 24 boda( svih 12 ocjena dovoljan).

Izbor učenika vršit će se po osnovu slijedećih kriterija:

a) EKONOMIST

Opći uspjeh u VII. i VIII. razredu osnovne škole

Relevantni predmeti:

1. hrvatski jezik
2. strani jezik
3. matematika
4. povijest
5. zemljopis

b) RAČUNALNI TEHNIČAR U STROJARSTVU

Opći uspjeh u VII. i VIII. razredu osnovne škole

Relevantni predmeti:

1. hrvatski jezik
2. matematika
3. fizika
4. strani jezik
5. tehnička kultura

c) TEHNIČAR TELEKOMUNIKACIJSKOG PROMETA

Opći uspjeh u VII. i VIII. razredu osnovne škole

Relevantni predmeti:

1. hrvatski jezik
2. matematika
3. fizika
4. strani jezik
5. tehnička kultura

d) INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE

Opći uspjeh u VII. i VIII. razredu osnovne škole

Relevantni predmeti:

1. hrvatski jezik
2. matematika
3. fizika
4. tehnička kultura

e) KUHAR /KONOBAR

Opći uspjeh u VII. i VIII. razredu osnovne škole

Relevantni predmeti:

1. hrvatski jezik
2. strani jezik
3. povijest
4. kemija

f) MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

Opći uspjeh u VII. i VIII. razredu osnovne škole

Relevantni predmeti:

1. hrvatski jezik
2. strani jezik
3. biologija
4. kemija
5. fizika

g) VOZAČ MOTORNOG VOZILA

Opći uspjeh u VII. i VIII. razreda osnovne škole

Relevantni predmeti :

1. hrvatski jezik
2. strani jezik
3. matematika
4. tehnička kultura

Navedeni se predmeti boduju pri izboru učenika, a podvučeni su predmeti presudni ukoliko dva ili više učenika imaju jednak broj bodova.

Planirani broj učenika za upis umanjit će se za broj učenika koji će eventualno ponavljati prvi razred.

Posebni uvjeti:

Učenik koji je osvojio prvo, drugo ili treće mjesto na međužupanijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju iz nastavnih predmeta posebno značajnih za izbor učenika u pojedine škole upisuje se izravno.

Ukoliko učenik ne koristi pravo izravnog upisa, sudjelovanje na gore navedenim natjecanjima iz znanja i vještina i relevantnih predmeta, povećava ukupan broj bodova za upis:

– za 5 bodova – ako je učenik na međužupanijskom natjecanju ili susretu ili na središnjem državnom natjecanju zauzeo od 1. do 5. mjesta, odnosno sudjelovao na međunarodnim natjecanjima znanja,

– za 3 boda – ako je učenik sudjelovao na međužupanijskom natjecanju ili susretu, ili na središnjem državnom natjecanju, odnosno dobio priznanje, ( bez obzira na postignuto mjesto).

Pod natjecanjem iz znanja i vještina koja se vrednuju za upis u srednje škole smatraju se sva natjecanja koja su ustrojena na postupku selekcije najboljih učenika, u pravilu završnih razreda osnovne škole i to pod nadzorom stručnih povjerenstava verificiranih od Ministarstva obrazovanja….

Učenik s teškoćama u razvoju ostvaruje pravo na izravan upis na temelju rješenja nadležnog općinskog odjela društvenih djelatnosti kojim je učenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi ili rješenja o razvrstavanju, te mišljenja službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje kojim se utvrđuje program primjeren njegovim sposobnostima i potrebama.

Učenik koji zbog zdravstvenog stanja (invaliditeta) ima sužene mogućnosti izbora škole, programa, može do prvog upisnog roka pribaviti mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje o programima, odnosno zanimanjima koja su primjerena njegovim sposobnostima.

Ukoliko takav učenik ne uspije ostvariti upis u redovitom postupku izbora učenika u prvom upisnom roku, a u skladu s mišljenjem službe za profesionalnu orijentaciju, učenika u odgovarajuću školu raspoređuje općinski odjel za društvene djelatnosti.

– Učenici koji su osnovnu školu završili u inozemstvu, upisuju se temeljem svjedodžbi i rješenja o nostrifikaciji, koje izdaje Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa.

– Ukoliko učenik ne može na vrijeme obaviti nostrifikaciju svjedodžbi stečenih u inozemstvu, može se natjecati za upis u školu na temelju svjedodžbi stečenih u inozemstvu bez rješenja o nostrifikaciji koje je dužan dostaviti školi naknadno, a najkasnije do kraja rujna 2016. godine.

Učenici strani državljani mogu se upisati u Srednju strukovnu školu Posušje uz posebnu suglasnost Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa , uz uvjet da u školi postoje slobodna upisna mjesta.

Za pojedine vrste škola i programa, odnosno zanimanja postoje zdravstvene kontraindikacije, ukoliko se učenik upisuje u program unatoč znanju o postojanju zdravstvene kontraindikacije ili ih nije uvidio, rizik i odgovornost za mogućnost završetka školovanja i zapošljavanja preuzima učenik i roditelj.

Napomena: Ponavljači se izravno (bez bodovanja) primaju samo u prvom upisnom krugu. (u istom rangu).

– U prvi razred se upisuju učenici koji do 1. rujna nemaju navršenih 17 godina.

Ravnatelj:
Mario Knezović, prof.