NAJAVA: Anketiranja na teritoriju grada Širokog Brijega o uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologija

Obavještavamo vas da će se u razdoblju od 15. do 28. svibnja ove godine, sukladno s Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine na teritoriju grada Širokog Brijega provesti Anketa o uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologija u kućanstvima i pojedinačno.

Anketiranje na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.

Anketa IKT-K provodi se na uzorkom izabranim kućanstvima na području Grada.

Anketom o uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologija u kućanstvima i pojedinačno prikupljaju se podaci o pristupu informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, uporabi računala, korištenju interneta, uporabi elektronskih servisa javne uprave, trgovini putem interneta, elektronskim vještinama, te o socio-demografskim karakteristikama ispitanika.

Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerljivi i isti će se koristiti isključivo u statističke svrhe, navedeno je u priopćenju.

SirokiBrijeg.info