Home Kultura Knjiga Gimnazija fra Dominika Mandića raspisuje natječaj za izbor učenika generacije završnih razreda srednje škole

Gimnazija fra Dominika Mandića raspisuje natječaj za izbor učenika generacije završnih razreda srednje škole

0
Gimnazija fra Dominika Mandića raspisuje natječaj za izbor učenika generacije završnih razreda srednje škole

I ove godine Gimnazija fra Dominika Mandića raspisuje natječaj za izbor učenika generacije završnih razreda srednje škole. Učenikom generacije može postati onaj učenik koji ispunjava sljedeće uvjete:

  1. Ima odličan uspjeh u svim razredima srednje škole;
  2. Ima primjereno vladanje u svim razredima srednje škole;
  3. Tijekom školovanja isticao se u radu sekcija i slobodnih aktivnosti;
  4. Kandidat je učenik Gimnazije najmanje 3 godine

Prigodom vrednovanja za izbor učenika generacije u obzir se uzimaju rezultati u radu odobrenih sekcija u školi, natjecanja u znanju i stvaralaštvu iz pojedinih predmeta i osvajanja nagrada na posebnim natjecanjima, zatim sudjelovanja i osvajanja nagrada na raznim natječajima likovnog, glazbenog, jezičnog i tehničkog stvaralaštva te raznim sportskim aktivnostima provedenim u organizaciji matične škole, Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, Zavoda za školstvo ili neke druge institucije koja se bavi odgojem i obrazovanjem u skladu sa zakonom.

Elementi koji se vrednuju pri rangiranju kandidata za učenika generacije su:

  ELEMENTI MAKSIMALAN BROJ BODOVA
1. Uspjeh u učenju tijekom školovanja 100
2. Aktivnosti i doprinos u radu sekcija škole 40
3. Uspjeh u natjecanjima u znanju iz pojedinih predmeta 96
4. Uspjeh na natječajima, revijama, smotrama, izložbama i sl. 84
5. Uspjeh u športu 50
6. Rukovođenje odjelom 12
7. Mišljenje Nastavničkog vijeća škole 20
8. Najmanji broj neopravdanih izostanaka 4
  UKUPNO 406

Broj bodova za uspjeh u učenju je dakle zbroj prosječnih ocjena (zaokružen na dvije decimale) na kraju svake školske, odnosno nastavne godine za završni razred pomnožen s 5. Za svaku godinu rada u sekcijama slobodnih aktivnosti na osnovi vođene evidencije kandidat po sekciji u svakom razredu dobiva 5 bodova, pri čemu se boduju najviše dvije sekcije po razredu. Rad učenika u Učeničkom vijeću škole, boduje se kao rad u sekciji.

Za sudjelovanje i osvojeno mjesto na školskom, općinskom, županijskom, međužupanijskom natjecanju županija koje nastavu izvode na hrvatskom jeziku i po hrvatskom planu i programu u BiH, federalnom, državnom, europskom i svjetskom natjecanju u znanju iz pojedinih predmeta, kao i za osvojeno mjesto na natječajima likovnog, jezičnog, dramskog, recitatorskog, literarnog i tehničkog stvaralaštva (revije, izložbe, smotre i slične manifestacije) ili za uspjeh u športskim natjecanjima kandidat može dobiti sljedeći broj bodova:

  Razina natjecanja Broj bodova
1. mjesto 2. mjesto 3. mjesto Sudjelovanje
A Školsko natjecanje 3 2 1 0,5
B Općinsko natjecanje 4 3 2 1
C Županijsko natjecanje 5 4 3 2
D Međužupanijsko natjecanje županija koje rade na hrvatskom jeziku u BiH 6 5 4 3
E Federalno natjecanje 7 6 5 4
F Državno natjecanje 8 7 6 5
G Olimpijade znanje, europska i svjetska natjecanja 10 8 7 6

Ukoliko se održava samo ekipno natjecanje, kandidatu koji je bio član skupine pripada 30% bodova od bodova predviđenih za pojedinačni plasman ako se radi o natjecanju iz znanja, a 20% bodova ako se radi o drugim natjecanjima. Maksimalan broj bodova koji se može dodijeliti kandidatu iz natjecanja u znanju po ovoj osnovi je 96 bodova, za natjecanja u umjetničkom, jezičnom i tehničkom stvaralaštvu je 84 boda, a za natjecanje u športskim aktivnostima je 50 bodova.

Za svaku godinu rukovođenja odjelnom zajednicom kandidat dobiva 3 boda, a učenik koji ima najmanji broj izostanaka dobiva 4 boda za sve godine.

Učenik koji je stekao uvjete za proglašavanje učenikom generacije u paralelnoj i matičnoj školi u isto vrijeme, može određene prinadležnosti (eventualne novčane nagrade i druga priznanja) ostvariti samo u jednoj školi i to, u pravilu, u matičnoj školi.

Praćenje, prikupljanje prijedloga i sumiranje rezultata u školi vrši Povjerenstvo za izbor učenika generacije koje imenuje Nastavničko vijeće škole. Povjerenstvo sačinjava pet članova: pedagog-psiholog škole koji je ujedno i predsjednik Povjerenstva, dva nastavnika, predstavnik roditelja kojeg predlaže Vijeće roditelja i jedan učenik kojeg predlaže Vijeće učenika. Za člana povjerenstva ne mogu biti birani: razrednici završnih razreda, roditelj čije je dijete kandidat za učenika generacije i kandidati za učenika generacije.

Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova prednost ima učenik koji ima veći broj bodova za uspjeh u učenju. Ukoliko i po ovoj osnovi učenici imaju jednak broj bodova, prednost ima učenik koji ima veći broj bodova na natjecanjima, nadalje prednost ostvaruje učenik koji ima više bodova u natječajima, smotrama i slično, a ako i dalje učenici imaju isti broj bodova prednost ima učenik koji ima veći broj bodova po osnovi uspjeha u športu. Ako i dalje učenici imaju jednak broj bodova odluku donosi Nastavničko vijeće.

Prigovor ili žalba na odluku Nastavničkog vijeća podnosi se Školskom odboru škole u roku od tri dana nakon proglašenja učenika generacije, stoji u natječaju za izbor učenika generacije završnih razreda srednje škole Gimnazije fra Dominika Mandića Široki Brijeg, kojeg možete također preuzeti kliknuvši na — NATJEČAJ.

SirokiBrijeg.info