Gimnazija fra Dominika Mandića raspisuje natječaj za izbor učenika generacije završnih razreda srednje škole

I ove godine Gimnazija fra Dominika Mandića raspisuje natječaj za izbor učenika generacije završnih razreda srednje škole. Učenikom generacije može postati onaj učenik koji ispunjava sljedeće uvjete:

  1. Ima odličan uspjeh u svim razredima srednje škole;
  2. Ima primjereno vladanje u svim razredima srednje škole;
  3. Tijekom školovanja isticao se u radu sekcija i slobodnih aktivnosti;
  4. Kandidat je učenik Gimnazije najmanje 3 godine

Prigodom vrednovanja za izbor učenika generacije u obzir se uzimaju rezultati u radu odobrenih sekcija u školi, natjecanja u znanju i stvaralaštvu iz pojedinih predmeta i osvajanja nagrada na posebnim natjecanjima, zatim sudjelovanja i osvajanja nagrada na raznim natječajima likovnog, glazbenog, jezičnog i tehničkog stvaralaštva te raznim sportskim aktivnostima provedenim u organizaciji matične škole, Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, Zavoda za školstvo ili neke druge institucije koja se bavi odgojem i obrazovanjem u skladu sa zakonom.

Elementi koji se vrednuju pri rangiranju kandidata za učenika generacije su:

  ELEMENTI MAKSIMALAN BROJ BODOVA
1. Uspjeh u učenju tijekom školovanja 100
2. Aktivnosti i doprinos u radu sekcija škole 40
3. Uspjeh u natjecanjima u znanju iz pojedinih predmeta 96
4. Uspjeh na natječajima, revijama, smotrama, izložbama i sl. 84
5. Uspjeh u športu 50
6. Rukovođenje odjelom 12
7. Mišljenje Nastavničkog vijeća škole 20
8. Najmanji broj neopravdanih izostanaka 4
  UKUPNO 406

Broj bodova za uspjeh u učenju je dakle zbroj prosječnih ocjena (zaokružen na dvije decimale) na kraju svake školske, odnosno nastavne godine za završni razred pomnožen s 5. Za svaku godinu rada u sekcijama slobodnih aktivnosti na osnovi vođene evidencije kandidat po sekciji u svakom razredu dobiva 5 bodova, pri čemu se boduju najviše dvije sekcije po razredu. Rad učenika u Učeničkom vijeću škole, boduje se kao rad u sekciji.

Za sudjelovanje i osvojeno mjesto na školskom, općinskom, županijskom, međužupanijskom natjecanju županija koje nastavu izvode na hrvatskom jeziku i po hrvatskom planu i programu u BiH, federalnom, državnom, europskom i svjetskom natjecanju u znanju iz pojedinih predmeta, kao i za osvojeno mjesto na natječajima likovnog, jezičnog, dramskog, recitatorskog, literarnog i tehničkog stvaralaštva (revije, izložbe, smotre i slične manifestacije) ili za uspjeh u športskim natjecanjima kandidat može dobiti sljedeći broj bodova:

  Razina natjecanja Broj bodova
1. mjesto 2. mjesto 3. mjesto Sudjelovanje
A Školsko natjecanje 3 2 1 0,5
B Općinsko natjecanje 4 3 2 1
C Županijsko natjecanje 5 4 3 2
D Međužupanijsko natjecanje županija koje rade na hrvatskom jeziku u BiH 6 5 4 3
E Federalno natjecanje 7 6 5 4
F Državno natjecanje 8 7 6 5
G Olimpijade znanje, europska i svjetska natjecanja 10 8 7 6

Ukoliko se održava samo ekipno natjecanje, kandidatu koji je bio član skupine pripada 30% bodova od bodova predviđenih za pojedinačni plasman ako se radi o natjecanju iz znanja, a 20% bodova ako se radi o drugim natjecanjima. Maksimalan broj bodova koji se može dodijeliti kandidatu iz natjecanja u znanju po ovoj osnovi je 96 bodova, za natjecanja u umjetničkom, jezičnom i tehničkom stvaralaštvu je 84 boda, a za natjecanje u športskim aktivnostima je 50 bodova.

Za svaku godinu rukovođenja odjelnom zajednicom kandidat dobiva 3 boda, a učenik koji ima najmanji broj izostanaka dobiva 4 boda za sve godine.

Učenik koji je stekao uvjete za proglašavanje učenikom generacije u paralelnoj i matičnoj školi u isto vrijeme, može određene prinadležnosti (eventualne novčane nagrade i druga priznanja) ostvariti samo u jednoj školi i to, u pravilu, u matičnoj školi.

Praćenje, prikupljanje prijedloga i sumiranje rezultata u školi vrši Povjerenstvo za izbor učenika generacije koje imenuje Nastavničko vijeće škole. Povjerenstvo sačinjava pet članova: pedagog-psiholog škole koji je ujedno i predsjednik Povjerenstva, dva nastavnika, predstavnik roditelja kojeg predlaže Vijeće roditelja i jedan učenik kojeg predlaže Vijeće učenika. Za člana povjerenstva ne mogu biti birani: razrednici završnih razreda, roditelj čije je dijete kandidat za učenika generacije i kandidati za učenika generacije.

Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova prednost ima učenik koji ima veći broj bodova za uspjeh u učenju. Ukoliko i po ovoj osnovi učenici imaju jednak broj bodova, prednost ima učenik koji ima veći broj bodova na natjecanjima, nadalje prednost ostvaruje učenik koji ima više bodova u natječajima, smotrama i slično, a ako i dalje učenici imaju isti broj bodova prednost ima učenik koji ima veći broj bodova po osnovi uspjeha u športu. Ako i dalje učenici imaju jednak broj bodova odluku donosi Nastavničko vijeće.

Prigovor ili žalba na odluku Nastavničkog vijeća podnosi se Školskom odboru škole u roku od tri dana nakon proglašenja učenika generacije, stoji u natječaju za izbor učenika generacije završnih razreda srednje škole Gimnazije fra Dominika Mandića Široki Brijeg, kojeg možete također preuzeti kliknuvši na — NATJEČAJ.

SirokiBrijeg.info