tekstualni dio Nacrta Prostornog plana i
grafički dio s kartografskim privicima