Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH u potrazi za stručnim suradnicima

Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša

-STRUČNI SAVJETNIK ZA PROSTORNO PLANIRANJE – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno

-STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE- 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

-sudjeluje u stručnom radu na izradi i praćenju provedbe dokumenata prostornog uređenja, izvješća i programa,

-samostalno obrađuje pojedine elaborate i stručna pitanja,

-prati i ocjenjuje stanje u prostoru iz svog djelokruga i daje inicijative za unapređenje stanja- programske smjernice,

-posebno vodi brigu o osobito vrijednim i zaštićenim prostorima,

-sudjeluje u izradi, izrađuje i daje suglasnost na prostorne planove užeg i šireg područja,

-daje stručnu pomoć pri izradi odgovarajućeg propisa,

-obavlja i druge poslove koje mu odredi ravnatelj Zavoda.

Opis poslova:

-priprema i analizira podatke i dokumente potrebne za izradu proračuna,

-obavlja poslove pripreme i izrade izvješća i obračuna (periodičnih i godišnjih),

-izrađuje analitičke, informativne i druge materijale iz oblasti materijalnog, računovodstvenog i financijskog poslovanja i oblasti javnih nabavki,

-izrađuje potrebnu dokumentaciju i vodi propisane evidencije iz oblasti materijalnog, računovodstvenog i financijskog poslovanja i oblasti javnih nabavki,

-obavlja poslove vezane za javnu nabavu,

-sudjeluje u ažuriranju web stranice Ministarstva iz oblasti javnih nabavki,

-obavlja i druge poslove iz oblastimaterijalnog, računovodstvenog i financijskog poslovanja u skladu sa zakonskim propisima,

-obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka koje mu odredi šef unutarnje ustrojbene jedinice za opće i računovodstvene poslove.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačkei to:

Za pozicije 01:

VSS – najmanje VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, građevinske ili arhitektonske struke,

-3 godine radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme,

-položen ispit za državne službenike

Za poziciju 02:

-VSS- najmanje VII stupanj stručne spreme ili završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova- ekonomske struke,

-1 godina radnog staža u struci nakon stjecanja stručne spreme ili najmanje pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika u tijelima državne službe,

-položen ispit za državne službenike

Prijava kandidata na natječaj:

Kandidat se prijavljuje na natječaj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrascaPovjerenstva za državnu službu Županije (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Kandidat koji nije izuzet od polaganja ispita općeg znanja dužan je uz prijavu na javni natječaj dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme/obrazovanja, na propisanom obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Kandidat koji obavlja poslove namještenika u tijelima državne službe i koji je stekao visoku stručnu spremu, dužan je uz prijavu na javni natječaj dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene preslike):

a)sveučilišnu diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

b)dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdani nakon objave javnog natječaja,

c)dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni pismeno ili putem službene stranice Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od daljnje natječajne procedure.

Kandidat koji ne položi ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gubi pravo na sudjelovanje u daljnjoj natječajnoj proceduri o čemu se, prilikom priopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pismeno informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informira o postignutom rezultatima. Kandidat ima pravo uvida u rezultate koje je postigao na ispitu.

Kandidat koji je uspješno položio stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostavi Povjerenstvu valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog natječaja, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještavanja o rezultatima koje je postigao, neće biti uvršten na Listu uspješnih kandidata.

Povjerenstvo za državnu službu Županije, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu na oglasnoj ploči Povjerenstva.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavijesti o izboru, ne dostavi Povjerenstvu za državnu službu, valjane dokaze (originale ili ovjerene preslike) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog natječaja, biti će brisan s Liste uspješnih kandidata.

Javni natječaj se provodi sukladno Uredbi o uvjetima, načinu i programu za polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:11/09 i 24/17)

Prijavu, sa traženim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke

ul. Stjepana Radića 37b

88220 Široki Brijeg

s naznakom za:

„Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša“

NE OTVARATI

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke 2. i 3. ovog natječaja neće biti razmatrane.

Predsjednik
Marica Bošnjak dipl. iur