DONOSIMO VAM: Zahtjev malih dioničara Aluminija – Mostar za preispitivanje stava Vlade u svezi najma imovine Aluminij d.d.

Udruga malih dioničara Aluminija d.d. Mostar poslala je Zahtjev premijeru Federacije BiH Fadilu Novaliću i Ministru energije, industrije i rudarstva FBiH Nerminu Džindiću za preispitivanje stava Vlade u svezi najma imovine Aluminij d.d..

Zahtjev koji je originalnoj formi u posjedu portala SirokiBrijeg.info, cjelokupnoj javnosti donosimo na uvid kako bi se malo bolje informirali o kakvim “zakulisnim igrama” određenih političkih struktura se ovdje radi.

Dodajmo još k toma, kako je ovaj zahtjev poslat 9 dana prije Odluke skupštine o davanju Ljevaonice u najam, što možete vidjeti u priloženom dokumentu. Tj. Udruga je poslala upozorenje i pismo Vladi mnogo prije nego što je transakcija izglasana. Unatoč tomu Skupština je odlučila da iznajmi dijelove firme.

Poštovani Premijeru, Ministre,

U vrlo teškoj I kriznoj situaciji u kojoj se nalazi F BiH I cijeli svijet, kada su jedini I osnovni prioriteti sačuvati zdravlje I živote građana u borbi sa pošasti zvanom virus “Covid 19”, nismo se mogli nadati niti vjerovati da će se ovakva situacija, koristiti za pokušaj I donošenje odluka od institucija vlasti tj Vas kao Vlade, a koje su pogubne, na granici zakonitosti , te smatramo da nisu legitimne , a riječ je o posljednjoj medijskoj objavi da je Vlada F BiH suglasna I biti će suglasna da iznajmi Aluminij d.d. novoosnovanoj kompaniji Aluminij industries doo.

Prethodno ste i sami Ministre, rekli da Vlada neće podržati ovaj prijedlog , da je riječ o novoosnovanoj firmi, koja nema niti otvoren račun u banci, nema poreznu prijavu, a čitali smo u medijima gdje je sjedište navedene firme te koji i kakvi interesi stoje iza ove firme, što bi trebalo Vama kao Vladi da dade spoznaju da namjera, legitimnost i legalnost cjelokupnog ovog projekta je upitna.

Izražavamo nezadovoljstvo I negodovanje kao suvlasnici Aluminija d.d., što se ovakva krizna situacija u F BiH pokušava iskoristiti, da bi se vama kao Vladi nametnula i provukla rješenja za Aluminij koja su štetna za samu kompaniju, a rekli smo, smatramo da su nelegitimna. Vi kao Vlada I suvlasnik Aluminija d.d., u situaciji kada vlasnička glavnica Aluminija ne postoji, kada je kompanija ugašena, kada je kompanija jedino u rukama vjerovnika, kršite pozitivne zakonske akte ukoliko budete išli u smjeru donošenja odluke o najmu, jer za to nemate pravo, bez pristanka I suglasnosti vjerovnika /kreditora donositi takve odluke. Ono što Vi kao Vlada trebate I možete učiniti jeste sljedeće:

Konačno sprovesti svoju Odluku o financijskoj konsolidaciji kojom ste definirali okvir da se “Kompanija” restrukturira I pokrene proizvodnju vlastitim snagama I uz nadzor I pomoć Vlade ili

Prodati svoj Vlasnički udio koji imate u Aluminiju d.d. ili..

U suradnji sa NO I Upravom Kompanije ići ka opciji stečaja ali sa prethodno definiranim planom da se u stečaju pokrene proizvodnja uz poticaj Vlade F BiH koja će definirati ekonomske politike na kojima proizvodnja primarnog aluminija može funkcionirati, te osiguranje obrtnog kapitala za pokretanje proizvodnje.

Idući u smjeru najma djela Aluminija d.d. Abraham Grupi, idete I protiv sebe I svojih stavova koje ste prethodno javno iskazivali, a to je da jedino da Aluminij može preuzeti neka velika kompanija sa bonitetom, kapitalom I da je iz branše aluminijske industrije jer ste uvjereni da netko tko se bavi ili se bavio ovom industrijom može imati šanse da pokrene proizvodnju I imat će razumijevanje Vlade I potporu da preuzme Aluminij.

U ovom sadašnjem slučaju, kompanija koja stoji iza novoosnovane firme kojoj bi se Aluminij dao u najam, jeste galerija, fondacija, tj grupacija koja nikada nije i nema nikakvog iskustva u proizvodnji , a pogotovo proizvodnji primarnog aluminija. Da čudnije ne može biti ide se u smjeru da se Aluminij preda novoosnovanoj kompaniji sa sjedištem u Mostaru- koja je sukladno medijskim objavama I istraživanjem obavijena kontraverzama I povezanosti sa određenim lokalnim političkim strukturama koje imaju jak utjecaj na Vas Premijeru I Ministre da donesete Odluku za koju I sami znate da može u konačnici biti pogubna I predmetom istražnih radnji I sudskih sporova.

Čudno je što zadnjih dana čitamo medijske objave da je Vlada odobrila navedeni ugovor, pa demante da nije, pa Vašu Premijeru izjavu u kojoj kažete- citiram: “Vlada FBiH ima manjinski udio te da će pristati na svaki angažman samo pod jednim uvjetom, a to je da ugovor bude prekinut prvi put kada se plaća ne isplati radnicima” završen citat.

Želimo Vam skrenuti pozornost premijeru da je u samom ugovoru koji Vam je dostavljen I navedeno da se ugovor može raskinuti ako se plaća ne isplati radnicima. Znači Vi ste već prešutno tj unaprijed rekli da ćete podržati ovaj Ugovor.

Javnost mora znati da se sve ovo radi pod pritiskom u izvanrednoj situaciji u kojoj se nalazi Država, te bi se ovim činom napravio povijesni pravni presedan jedne Vlade da najveću kompaniju u Državi na ovakav način pod brojnim kontraverznim okolnostima i uvjetima predaje u ruke firmi koja ništa ne ulaže u kompaniju, nema boniteta, iskustva, kapitala itd.

Ovu transakciju promatrajte da ne postoji izraelsko-kineski konzorcij, jer zaista ne postoji jer oni nisu ugovorna strana. Ugovorna strana je domaća firma Aluminij industries doo sa kapitalom od 2000 KM.

Plan pokretanja proizvodnje I visina ulaganja uopće nije prezentiran Vama kao Vladi niti vlasnicima. Postavlja se pitanje kako neka novoosnovana firma može pokrenuti proizvodnju sa kapitalom od 2000 KM, a Vlada Federacije I sam Aluminij to ne može samostalno (niste ni pokušali).

Kontraverzno je da je prvotna odluka NO bila da se Aluminij iznajmljuje I kineskom konzorciju- a što je minister Džindić spominjao, međutim, ugovorna strana je Aluminij industries a ne Abraham Group , a ne kineski konzorcij. Spominjanje kineskog konzorcija je bacanje prašine u oči, jer se cjelokupna ova transakcija I povezuje sa kineskim konzorcijem koji nema nikakve veze u ovoj ugovornoj stvari.

Novi ugovor je revidiran, te je u istomu navedeno da će Partner (najmoprimac) osigurati depozit kod Notara u visini jedne mjesečne place koje će služiti u svrhu osiguranja isplate place, te je navedeno da će izdati bankarsku garanciju u visini dvije mjesečne najamnine tj 60 ths KM. Sve navedeno nije niti 150 ths KM garancija, a imovina koja se iznajmljuje vrijedna je stotine mil KM I to firmi koju nitko nije procijenio niti bonitetno niti tržišno , jer se navodni međunarodni konzorciji kriju iza lokalne firme koja je tek osnovana. Da li je bonitetno procijenjen taj međunarodni Konzorcij?

Udruga Dial, smatra sa aspekta pozitivnih zakonskih akata FBiH da Vlada F BiH, a u ovom slučaju Vlada je kao suvlasnik I ima većinu zastupničkih glasova na Skupštini nema pravni legitimitet niti osnovanost uzimajući u obzir stanje firme, da dio ili cijele proizvodne kapacitete može iznajmiti. Odluka Vlade o financijskoj konsolidaciji je prijemosnica koja nije dopustila da Kompanija ode u stečaj. U navedenoj Odluci jasno su definirani koraci I uloge, Uprave NO, Ministarstva, Vlade koji trebaju biti sprovedeni u procesu restrukturiranja poduzeća. Navedeno ništa nije urađeno niti sa jedne strane.

Navedeni najam se kosi u svim stavkama sa Odlukom Vlade o financijskoj konsolidaciji. Protivno samoj Odluci o financ. konsolidaciji koja ne dopušta Vladi kao suvlasniku da izglasa ovaj Ugovor je dužina najma 15+15 godina, a financijska konsolidacija traje do kraja 2021 g, te Vlada ne može a ni skupština odlučivati izvan tog definiranog roka, jer novi rok financijske konsolidacije nije postavljen tj produžen..

Pitamo Vas znači li navedeno ako dođe do “Slučaja” najma da će Vlada produžiti Odluku o financijskoj konsolidaciji za dodatnih npr 13 godina + 15 godina.

U samom ugovoru o najmu je navedeno da se najamnina isplaćuje na konsolidacijski račun Aluminija d.d.. Da li to znači da će taj račun biti aktivan narednih 15 god + 15 god.

Molimo Vas da nam pismeno odgovorite I sljedeće:

-Kako će Aluminij d.d. funkcionirati ako iznajmi imovinu, kada će mjesečno imati trošak amortizacije preko 1 mil KM, te cca preko 100 ths KM ostalih operativnih troškova (place radnicima koji će ostati na održavanju objekta, djelatnici u financijama, upravi NO, ljudskim resursima itd), jer Aluminij dd će poslovati u hladnom pogonu I imat će dio zaposlenih kao I ostale troškove od kojih je amortizacija najveća stavka?

-Pojasnite nam kako će Aluminij d.d. izmirivati svoje troškove tj bar place I režijske troškove sa najamninom od 30 000, KM. ?

-Posavjetujte se sa stručnjacima, koji će vam reći, da se visina najma neke imovine kreće u iznosu minimalno trošak amortizacije + neka dobit (profitna marža). U ovom slučaju riječ je o poklanjanju Aluminija d.d. novoosnovanoj firmi bez jasne strukture izmirenja duga prema vjerovnicima, financiranja Aluminija d.d. u hladnom pogonu?

-Molimo da nam odgovorite sukladno kojim zakonima ste vi Kao suvlasnik Aluminija koji imate većinu na Skupštini gdje planirate donijeti odluku preglasavanjem, legitimni I ovlašteni da donesete ovakvu odluku. Naš pravni stav je da je donošenje odluke o najmu protivno zakonu. Protivno jer se kosi sa Vašom Odlukom o financijskoj konsolidaciji, protivno jer ne osigurava opstojnost Aluminija u hladnom pogonu, protivno Zakonu o financijskom poslovanju F BiH «Službene novine Federacije BiH», broj 48/16.

Protivno je svim dosadašnjim vašim izjavama I nastupima kojima ste istupali da se Aluminij može dati jedino investitoru sa jakom snagom bonitetom te da je iz navedene branše, a u ovom slučaju to je novoosnovana nekapitalizirana firma iza koje stoji inozemna grupacija koja je fondacija I galerija.?? I sam ministar gosp. Džindić je prethodno tražio dostavu pisama namjere I ugovora sa dobavljačima kao I kupcima da se vidi od koga će se sirovine nabavljati I kome će se proizvodi prodavati- Ovdje to nemamo.

  • Molimo da obratite pozornost da je navedeni Ugovor isključivo pisan u “Kondicionalu” (izricanje želje), nije nigdje prikazana financijska poluga niti snaga kako na koji način I kojim kapitalom će se pokrenuti proizvodnja tj inicijalni kapital koji će biti uložen u kompaniju od strane najmoprimca.

-Transakcija bi bila možebitno vjerodostojnija da je Partner kapitalizirao novoosnovanu firmu sa cca 10-15 mil KM kapitala- prepoznata bi bila iskrena namjera.

Transakcija bi bila možebitno vjerodostojnija da je predloženo ili da Vi predložite da matična kompanija tzv Abraham Grupa iz Izraela položi međunarodna bankarska jamstva za najmaninu I place radnika za period od dvije godine

Transakcija bi bila vjerodostojnija da je Partner (najmoprimac) sama kompanija iz Izraela a ne novoosnovana firma sa kapitalom od 2000 KM

Transakcija bi bila vjerodostojnija da se ne ide u najam- te ni dan danas se čudimo kako vi kao Vlada uopće razmatrate model najma, kada ste morali I trebali što je jedino ispravno, ponuditi svoj vlasnički udio na prodaju. Zašto to ne učinite, zašto idete u smjeru kontraverznog najma, a jednostavno ne ponudite na tržištu prodaju svog vlasničkog udjela.

Zašto Abraham Grupa ide u smjeru najma a ne u smjeru kupovine vlasničkog udjela Vas kao Vlade? Zašto se jednostavna transakcija prodaje vlasničkog udjela pretvara u kontraverznu transakciju najma – obavijenog velom tajni I nepoznatih skrivenih namjera koje su u pozadini.

Primijetit ćete sam ugovor o najmu je kompletno predavanje kompanije u ruke najmoprimca koji se ugovorom ogradio da je on u budućnosti jedini legitimni prvo kupac.

U samom ugovoru ne nudi se rješenje izmirenja dugova vjerovnicima, već samo “Kondicional” iskazuje se namjera I želja da će pregovarati sa vjerovnicima da prihvate ovaj Ugovor (tj Partner se osigurava da vjerovnici neće pokrenuti ovrhu nad imovinom) te da će razgovarati o otkupu potraživanjima. Znači iskazane su samo želje bez jasne financijske I vremenske strukture. Mnogo toga visi u zraku.

Protivimo se navedenom ugovoru jer smo uvjereni da on ne donosi rješenje za Aluminij d.d., te se pitamo, ako su namjere iskrene, zašto supotpisnik navedenog ugovora nije i M.T. Abraham Group S.A. kao jamac koji će položiti bankarska jamstva kao što smo naveli u visini dvogodišnje najamnine I plaća radnika.

Svjesni smo činjenice da je Vama kao Vladi Aluminij d.d. veliko breme, te želite da ga “skinete sa vrata”, ali gospodo zašto na ovakav način, zašto pod političkim pritiscima i trgovinom utjecajima, sada u situaciji kada je cijela Država u izvanrednom stanju.

Kroz desetine pisama, strategija, analiza koje smo Vam dostavili I ukazivali kako I na koji način se može spasiti I ponovo pokrenuti Aluminij d.d., ignorirali ste nas, tj ignorirali ste strategije, prijedloge, I rješenja koja su realna I provediva.

U konačnici svjedoci smo da idete u smjeru da Aluminij d.d. koji je jedan od najvrjednijih proizvodnih subjekta u BiH ispolitizirate do kraja I praktički ga poklonite u ruke interesnim skupinama, a čega ste i sami svjesni.

Stoga, mi mali dioničari kao suvlasnici Aluminija d.d. ne podržavamo ovaj “Ugovor” jer je protivan svim tržišnim I zakonskim aktima, te ćemo se za zaštitu prava našeg udjela u vlasničkoj glavnici boriti kroz kaznene postupke, tužbene zahtjeve, obraćanje međunarodnoj zajednici te svekolikoj javnosti i medijima da prikažemo I dokažemo da ovakve transakcije u koje se upušta Vlada F BiH su protivne zakonskim aktima i nesavjesne u korištenju položaja i ovlasti onih sudionika koji bi možebitno izglasali ovakvu transakciju.

I još samo jedna konstatacija /prijedlog:

Vlada F BiH je usvojila energetsku bilancu za 2020 g gdje ste naveli da će se u F BiH proizvesti cca 9,5 mil MW/h električne energije, a potrebe potrošnje F Bi Hsu nešto više iznad 6 mil MWh.

Cca 3 mil MWh biti će viškovi. Danas su tjedne I dnevne cijene el energije na burzi cca 23 EUR/MWh do 28 EUR/MWh, mjesečne su od 28 EUR do 35 EUR /MWh. Mnogo stotina tisuća MW h el energije propadne jer se el energija nema kome prodati, jednostavno voda se pušta kroz brane hidrocentrala. Danas naše dvije elektroprivrede u F BiH prodaju el energiju I ispod 20 EUR /MWh ako je imaju kome prodati.

Posjedujemo ogromne viškove el energije, hidro potencijal je veliki, mnogo struje se ne proizvede iz hidro ptencijala jer se nema kome prodati ta struja, a Aluminij je ugašen zbog nesposobne Uprave I NO, visine cijene struje od 78 EUR te inertnosti Vlade I regulatora koji su ga pretvorili nebrigom te raznim opterećenjima u bankomat za regulatorne kase, pa onda u političkog i ekonomskog mrtvaca.

Pitamo se jeste li svjesni toga? Jednostavno zašto ekonomskom politikom ne donesete odluke da se bar cca 500 000 MWh od navedenih 3 mil MW /h viškova dade Aluminiju, to je potreba cca ¼ kapaciteta elektrolize. I to bi bilo dovoljno – ne trebate više, ali pokažite da ste Vlada koja zna upravljati gospodarstvom, te da ste jednakopravni I da sprovodite ekonomske mjere.

Ako je ikada moment sada je moment, da sačuvate, preuzmete Aluminij u svoje upravljačke ruke I pokrenete ovu prerađivačku industriju. Sve je u vašim rukama. Subvencijama I potporama ste pomogli i pomagali Rudnike, EP BIH, JP EP HZ HB… čak zabranjenim subvencijama od strane EU.

Mi ne predlažemo subvencije, već jednostavno brigu, skrb, razumno, pravedno, ekonomski opravdano donošenje ekonomskim politika za subjekte koji su na prenosnoj mreži među kojima je i Aluminij. Aluminij sa 64-100 ćelija te uz stavljanje ljevaonice u puni pogon može biti visoko profitabilno poduzeće, ali to neće nikada postati bez vas Vaše uloge kao Vlade. Svjesni ste svega što vam govorimo, ako navedeno nije istina slobodno nas demantirajte i javno istupite protiv naših tvrdnji.

Pandemija Corona virusa će zasigurno smanjiti broj zaposlenih za više od 10%, stopa BDP će u 2020 god otići debelo u minus. F BiH I BIH će doživjeti ogromnu stagnaciju uslijed navedene pandemije, svako radno mjesto nam je bitno, svaki projekt, svaka marka koja će otići u Budget I koja će povećati BDP. Realni sektor će biti na koljenima, Vi kao Vlada suočeni ste I suočit ćete se sa nesagledivim ekonomskim posljedicama (kao I cijeli svijet). Pitamo se ako imate šansu da od Aluminija bez štete za ikoga, bez ikakvih značajnih ulaganja , ponovo napravite Giganta koji će osvjetlati obraz Vama kao Vladi I biti svijetao primjer vašeg dobrog upravljanja – zašto to ne učinite?

Izbacite politiku iz Aluminija d.d. jer ga je politika i uništila, našoj Federaciji i BiH potrebna su radna mjesta i stvaranje nove vrijednosti, a to sve imate u Aluminiju samo pokažite odlučnost i dobru volju.

S poštovanjem!

Predsjednik Udruge DIAL
Zlatko Topić