Na osnovu člana 6. Pravilnika o ugovorima o djelu, Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine objavljuje

PONOVLJENI JAVNI OGLAS

za angažman 1 pravnog savjetnika (Županijski sud u Širokom Brijegu) po ugovoru o djelu za potrebe implementacije aktivnosti 1.3.2 – Analiza vertikalnih (trickle-down) efekata harmonizacije sudske prakse na svim sudskim nivoima u BiH

Opis aktivnosti izabranih pravnih savjetnika

Visoko sudsko i tužiteljsko Vijeće BiH (VSTV BiH), u okviru projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ – IPA 2017 (u nastavku: Projekat),, provodi niz aktivnosti koje za cilj imaju povećanje ukupne djelotvornosti pravosuđa u BiH, te povećanje povjerenja javnosti u pravosudni sistem države, kao i povećanje odgovornosti i transparentnosti pravosuđa u BiH radi pružanja boljih usluga građanima i privrednim subjektima.

Jedna od planiranih aktivnosti u okviru projekta, u to komponente Efikasnost pravosuđa je i analiza vertikalnih (trickle-down) efekata harmonizacije sudske prakse na svim sudskim nivoima u BiH, i to u ciljnim sudovima Županijskog sudu u Širokom Brijegu i Okružnom sudu u Bijeljini (Aktivnost 1.3.2).

Neujednačena, i nekonzistentna praksa sudova je prisutna, naročito na nižim sudskim instancama. Nije neuobičajno da dva sudska vijeća drugostupanjskog suda imaju različita tumačenja istovjetnog pravnog pitanja ili odredbe, što za rezultat ima donošenje različitih sudskih odluka. Takvo postupanje se reflektira na postupanje prvostepenih sudova koji svoja postupanja trebaju uskladiti sa praksom drugostepenog suda. Kreira se nesigurno ozračje za postupanje sudaca prvostepenih sudova zbog diferencirane sudske prakse nadređenog suda. Ovo posebno dolazi do izražaja ako se uzme u obzir da se suci prvog stepupnja vode osnovnim postulatom da nastoje ishoditi najbolje moguće ocjene rada, a što u velikoj mjeri ovisi o procentu potvrđenih/ukinutih odluka. Zaključno, nekonzistentna sudska praksa nema samo negativne posljedice na jednakost građana, već i na evaluaciju godišnjeg rada sudaca, njihovo karijerno napredovanje i nepostojanje jasnih smjernica u svakodnevnom radu.

Osnovni zadatak pravnog savjetnika je da u ciljnim sudovima analiziraju odabrane sudske odluke prvostepenih i drugostepenog suda, sa akcentom na predmete koji imaju istovjetnu/sličnu činjeničnu i pravnu osnovu. Cilj analize je da se neutraliziraju ključne, neuralgične, točke nekonzistentne sudske prakse u direktnoj suradnji i nominaciji spornih pitanja sa predsjednicima ciljnih sudova i sucima. U tom smislu, pravni savjetnik će analizirati i secirati duktuse odluka u oblastima koje u praksi sudova stvaraju posljedicu u vidu neujednačenog postupanja, kako bi se uočile i jednostavnije otklonile pravne dileme i neusaglašena mišljenja među sucima i sudskim vijećima. Za prevazilaženje problema neujednačenosti sudske prakse, potrebno je da se ispravno detektuju problemi u čemu najznačaniji doprinos može dati pravni savjetnik, koji će u nominovanim pravnim oblastima (od sudaca i predsjednika ciljnih sudova) imati zadatak da u zaokruženim cjelinama (velikom broju analiziranih odluka) izdvoji sporne stavove i omogući drugostepenim sudskim instancama kreiranje poopćivih stavova. Pravni savjetnik će biti pod kontinuiranim nadzorom rukovoditelja komponente za efikasnost pravosuđa, ali će istovremeno biti u suradnji sa predsjednicima sudova i predsjednicima sudskih odjeljenja, koji će imati priliku da po analiziranim odlukama u svakoj od nominiranih oblasti i po različitim pravnim pitanjima delegiraju pitanja i Vrhovnim sudovima entiteta kako bi se kreirala konzistentna vertikalna sudska praksa na sve tri sudske instance.

Pravni savjetnik će sudjelovati u pripremi dokumenata i drugih akata potrebnih za održavanje sastanaka između pravnih odjela ciljnih sudova i nadležnih vrhovnih sudova, a povodom harmonizacije sudske prakse. Također, sudjelovat će u organizaciji periodičnih sastanaka i informiranju Stalne komisije za efikasnost i kvalitetu sudova pri VSTV BiH, povodom rezultata analize i istovremeno će predlagati konkretne mjere harmonizaciju sudske prakse na sva tri sudska nivoa.

Opis poslova pravnog savjetnika koji će biti angažuran na realizaciji projektnih aktivnosti

Pravni savjetnik će, u skladu sa planiranim projektnim aktivnostima i potpisanim ugovorima o djelu, uz koordinaciju aktivnosti od strane projektnog osoblja VSTV-a, obaviti sljedeće poslove:

-izraditi analize usklađenosti sudske prakse u ciljnim sudovima;

-surađivati sa ciljnim sudovima u pogledu analize sudske prakse;

-izraditi analize nasumično odabranih predmeta s ciljem utvrđivanja postojanja utvrđene sudske prakse;

-sudjelovati u pripremi dokumenata i drugih akata potrebnih za održavanje sastanaka između pravnih odjela ciljnih sudova i nadležnih vrhovnih sudova;

-sudjelovati u održavanju zajedničkih sastanaka pravnih odjela ciljnih sudova i nadležnih vrhovnih sudova povodom ujednačavanja sudske prakse;

-sudjelovati u pripremi i izradi uputstva koja će se koristiti u implementaciji softverskih rješenja predviđenih Projektom;

-izraditi izvještaje s ciljem informiranja Stalne komisije za efikasnost i kvalitetu sudova o aktivnostima u pogledu ujednačavanja sudske prakse na svim nivoima;

-zalagati se i pratiti provođenje preporuka Stalne komisije za efikasnost i kvalitetu sudova u ciljnim sudovima;

-izvještavati (neposredno nadređenog rukovoditelja) o implementaciji projektnih aktivnosti u sudu i o realizaciji utvrđenih rezultata;

-izvještavati predsjednika suda o implementaciji projektnih aktivnosti u sudu

-sudjelovati u analizi i identifikaciji problema pravne prirode u realizaciji Projekta i predlagati rješenja;

Angažman i naknada

Angažman pravnog savjetnika je predviđen za potrebe realizacije prve faze projektnih aktivnosti sa mogučnošću produženja trajanja suradnje i na naredne faze projektnih aktivnosti u zavisnosti od potreba Projekta, prema planu i dinamici utvrđenoj ovim javnim pozivom i internim aktima VSTV BiH.

Naknada, prava i obaveze osoba koja se angažiraju za potrebe ove aktivnosti bliže se reguliraju ugovorom o djelu, u skladu sa općim aktima VSTV BiH.

Potpisivanjem ugovora, pravni savjetnik će se obavezati da će ispuniti sve obveze koje su predmet ugovora i to u zadanom roku.

Pravo sudjelovanja u javnom oglasu imaju fizičke osobe koja ispunjavanju slijedeće uvjete:

-VSS, pravni fakultet (VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sustava studiranja s najmanje 240 ECTS bodova);

-najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

-osnovno poznavanje softverskih rješenja koja su u primjeni u pravosudnom informacijskom sustavu Bosne i Hercegovine;

-odlično poznavanje pozitivnih zakonskih propisa koji reguliraju nadležnosti i rad pravosudnih institucija;

-odlične pravno analitičke sposobnosti i sposobnost pisanog izražavanja;

-odlično poznavanje formalnopravnih propisa;

-sposobnosti timskog rada i razvijene vještine socijalne interakcije;

-poznavanje engleskog jezika poželjno;

-sposobnost planiranja;

-sposobnosti pripremanja pravnih dokumenata i prezentiranja;

-poželjno radno iskustvo u pravosuđu.

Ponuda treba sadržavati:

-motivacijsko pismo;

-potvrdu o stečenom radnom iskustvu u struci u trajanju od tri (3) godine na istim ili sličnim poslovima;

-diplomu o završenom fakultetu (u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji));

-obrazac ponude (popuniti Aneks 1);

-biografiju (popuniti Aneks 2)

Ponuđači, odnosno osobe sa gore navedenim kvalifikacijama, obavezne su ispuniti Aneks 1 i Aneks 2, koji se nalazi na stranici: https://vstv.pravosudje.ba i uz kopiju diplome, potvrde o stečenom radnom iskustvu i ostale dokumente, dostaviti ga isključivo putem mail-a, na slijedeću e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba, najkasnije do 26.09.2019. godine do 16:00 sati. sa naznakom “Prijava na javni oglas Pravni savjetnik u Kantonalnom sudu Široki Brijeg”.

Izbor pravnih savjetnika će se izvršiti nakon obavljenog intervjua. Samo ponuđači koji ispunjavaju tražene uvjete će biti pozvani na intervju.

Samo kvalificirani kandidati, odnosno kandidati koji se ocijene najpovoljnijim u smislu rezultata testa/intervjua, referenci, odnosno radnog iskustva i drugih bitnih elemenata predmetnog javnog poziva, će biti pozvani da dostave financijsku ponudu.

Zainteresirani ponuđači ponudu trebaju dostaviti isključivo putem e-mail-a: VSTVpersonal@pravosudje.ba.

Korespondencija vezana za predmetni oglas će se voditi isključivo putem e-maila, te se ponuđačima neće dostavljati pismena obavještenja o pitanjima o kojima su obaviješteni elektronskim putem.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave ponuđača koji ne ispunjavaju uvjete ovog oglasa neće se uzimati u razmatranje.

Plaćanje naknade za izvršenje ugovorenog djela će se vršiti sukcesivno u tranšama koje dospijevaju u skladu sa internim aktima VSTV BiH, a putem Jedinstvenog računa trezora BiH.

VSTV BiH zadržava pravo da ne zaključi ugovor sa ponuđačima koji su dostavili financijsku ponudu, odnosno da pregovara o ponudi ili da se obrati drugom izvršiteljima da dostavi ponudu. VSTV BiH zadržava pravo da bez odlaganja raskine ugovor sa stručnjakom u slučaju neizvršavanja, nekvalitetnog izvršavanja, ili nepoštivanja rokova izvršenja ugovorenog djela.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

SirokiBrijeg.info