ZBOG KORUPCIJE: SIPA podnijela Izvještaj protiv Tegeltije i Buhe. Obavješteno Tužiteljstvo BiH!

Policijski službenici SIPA-e podnijeli su jučer izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv Milana Tegeltije, predsjednika VSTV-a BiH i Milijane Buhe, bivše članice VSTV-a BiH, a o čemu je također jučer obavješten tužitelj Tužiteljstva BiH Kasim Halilčević, koji od petka poduzima aktivnosti.

Prema dokumentima i spisima SIPA-e, prijavljenim se na teret stavlja, da postoje osnovi sumnje, da su:

Kao službena lica, izabrana i imenovana u organ sudske vlasti Bosne i Hercegovine u smislu člana 1. stav c) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, sa određenim ovlaštenjima u skladu sa Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i drugim pozitivnim zakonskim i podzakonskim aktima, a postupajući suprotno Kodeksu sudske i tužilačke etike obavezujućeg za sve sudije i tužioce, pa i članove VSTV-a BiH, postupajući suprotno Zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, ostvarujući obilježja koruptivnih krivičnih djela propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, po međusobnom i prethodnom dogovoru, a u namjeri da nanesu štetu Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i pravosuđu Bosne i Hercegovine u cjelini, grubo kršeći odredbe zakona, omalovaže svoje kolege sudije i tužioce, kao i ostale članove VSTV-a BiH, ostvarujući i kreirajući za pravosuđe BiH obilježja nepotizma, i promoviranju podobnih, a ne sposobnih kadrova, postupajući suprotno Poslovniku o radu, koji uređuje postupak imenovanja sudije ili tužioca, postupajući suprotno načelu nepristrasnosti i profesionalnosti, a kao službena lica u instituciji Bosne i Hercegovine – VSTV-u BIH, iskorištavanjem svoga službenog položaja ili ovlaštenja, prekoračivši granice svog službenog ovlaštenja, i ne postupajući u skladu sa Zakonom, a u namjeri da zajedno pribave korist, a drugome nanesu štetu, i povrijede njihova prava zagarantirana Ustavom Bosne i Hercegovine i Europskim konvencijama za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda,

na način, da su, i to:

Prijavljena Milijana Buha i Milan Tegeltija – zajedno, u svojstvu članice VSTV-a BiH i u svojstvu Predsjednika VSTV-a BiH, u vremenskom periodu od 2018., 2019. i 2020. godine, nastavno i zauzvratno, a kako bi podržala u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, sve prijedloge i Odluke prijavljenog Predsjednika VSTV-a BiH Milana Tegeltije, kao službeno lice u instituciji BiH – VSTV-u BiH, protupravno u svojstvu članice VSTV-a BiH zahtijevala od prijavljenog Milana Tegeltije u svojstvu Predsjednika VSTV-a BIH, kontra uslugu i korist za sebe i svoju sestru Sanju Čegar, da bude imenovana na poziciju sudije Osnovnog suda u Banjaluci, koja u tome sudu obnaša dužnost stručnog suradnika, tražeći na taj način protupravnu korist za sebe i svoju sestru, a svjesna i znajući, da s obzirom na funkciju koju obnaša – članice VSTV-a BiH, da se takva radnja ne bi smjela izvršiti, zadovoljavajući takvim radnjama pravni standard nepotizma i sukoba interesa, istodobno primajući obećanje od prijavljenog Milana Tegeltije u vidu koristi, da će u okviru svoje funkcije izvršiti zahtjev prijavljene Milijane Buhe, kad se stvori pogodan trenutak, objašnjavajući i Sanji Čegar navedeno, savjetujući Milijanu Buhu riječima: “Taktiku ćete prepustiti meni jer se vi u to ne razumijete”, kaže predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija na kraju telefonskog razgovora sa Milijanom Buhom, doskorašnjom članicom VSTV-a koja je insistirala da njena sestra Sanja Čegar bude imenovana za sudiju Osnovnog suda u Banja Luci. “U nekom drugom sudu se puno lakše ulazi. Razmisli malo. Hoćeš li sad sebe da ugroziš? Je l’ me razumiješ? Vidi jednu stvar, ako Sanja konkuriše za Sud u Banja Luci gdje je konkurencija ogromna, svi će znati da je ona tvoja sestra, je li tako? I to će sasvim sigurno otići u medije. I šta će se, onda, desiti? Ti član Savjeta. Tražit će da daš ostavku. Kako to se bira tvoja sestra, ovo, ono. Ja ti govorim, brinem o tebi, prije svega. Jesi li ti uopće razmišljala o tome? (kad mi istekne mandat) Pa, kad ti istekne mandat nije problem, ali dok si u Savjetu mi je problem. Znači, ja brinem o svemu. Meni si prvo ti, meni si prvenstveno ti, znači da očuvam tvoju poziciju da se ne ugrozi, a Sanju ćemo rješavati. Je l’ me razumiješ? Ja prvo brinem da se tvoja pozicija ne ugrozi. Pa, naravno, sad sam ti rekao, ako prije toga, čak i u prvom mandatu, ako se otvori negdje pozicija, tipa Gradiška, Prijedor, pi…. materine, ovo, ono, šta je košta da bude tamo godinu dana i da je kasnije prebacimo ovamo. Ja sam Sanji rekao sve. Samo moramo biti pametni i taktično to odigrati”, govorio je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija.

Dakle, prijavljeni Milan Tegeltija, kao službeno lice u instituciji Bosne i Hercegovine, u svojstvu Predsjednika VSTV-a BiH obećao Milijani Buhi i njezinoj sestri Sanji Čegar, imenovanje na poziciju sudije, poručujući, da „taktiku imenovanja iste prepuste njemu, jer se oni u to ne razumiju…jer on brine o svemu“, a u namjeri da prijavljeni Milan Tegeltija u okviru svoje funkcije izvrši radnju koja se po Zakonu ne bi smjela učiniti, u namjeri pribavljanja privatne koristi za Milijanu Buhu i njezinu sestru, svjestan, da postupa neprofesionalno i pristrano, te da takvim obećanjem dovodi u pitanje transparentnost prilikom imenovanja i unapređenja nositelja pravosudnih i tužilačkih funkcija u BiH, i svjestan i znajući, da ne smije koristiti svoj položaj predsjednika VSTV-a BiH, kako bi drugima obećavao i privatne koristi nudio, te svjestan da će nanijeti štetu pravosuđu i drugima, a prijavljena Milijana Buha neposredno od prijavljenog Milana Tegeltije zahtijevala korist i obećanje od prijavljenog Milan Tegeltije primila i dobila k znanju uzela, da će prijavljeni Milan Tegeltija korišćenjem svog stvarnog ili pretpostavljenog službenog ili društvenog ili uticajnog položaja ili drugog statusa posredovati, kao službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine, da se izvrši radnja, koja se ne bi smjela izvršiti, a koja radnja bi predstavljala privatnu korist za prijavljenu Milijanu Buhu i njezinu sestru korištenjem službenog položaja u privatne svrhe, dajući prijavljeni Tegeltija na taj način do znanja, da u pravosuđu BiH ima mjesta za podobne, a ne za sposobne, a prijavljena Milijana Buha u svojstvu članice VSTV-a BiH, koristeći svoj službeni položaj u VSTV-u BiH i očito dobro poznanstvo sa prijavljenim Tegeltijom, zahtijevala od prijavljenog Milana Tegeltije, da isti korišćenjem svog stvarnog ili pretpostavljenog službenog položaja u VSTV-u BiH, izvrši radnju, koja bi donijela privatnu korist njoj i njezinoj sestri Sanji Čegar, na što je Tegeltija i pristao, svjesni obadvoje, da postupaju protuzakonito, neprofesionalno i pristrano, usljed čega su, takvim svojim prethodno opisanim radnjama, nanijeli nesagledivu štetu bh. pravosuđu pred domaćim i međunarodnim institucijama u BiH, poljuljali povjerenje javnosti u pravosudne strukture, i u konačnici narušili transparentnost prilikom imenovanja i unapređenja nositelja pravosudnih funkcija, te dali do znanja, da bez veze i štele napretka u BiH pravosuđu nema!

Dakle, naprijed citirano ponašanje prijavljenih je, ne samo samovolja i grubo kršenje zakona, nego je i zastrašujuće, jer pokazuje kako se u stvarnosti, pod uslovom da se ima veza i pomoć Tegeltije, na nezakonit način može postati sudija u sudu koji želi određena osoba, u ovom slučaju – Osnovnom sudu u Banjaluci. Prijavljeni Tegeltija daje očigledno nezakonit savjet Milijani Buhi da se njena sestra najprije prijavi na konkurs za osnovne sudove u Gradišci i Prijedoru, te je odmah zatim, grubo kršeći zakon, još i uvjerava da će njena sestra proći na tom konkursu, da je zatim potrebno da bude strpljiva i da se tamo zadrži godinu, a onda će je prijavljeni da “prebaci ‘vamo”, što se odnosi na krajnje željeni cilj imenovane, a što potvrđuje istinitost onoga što je 25. 11. 2020. godine predočila Misija OSCE-a u BiH, ukazavši da „za karijerno i lično napredovanje u bh. pravosuđu veze mogu biti od većeg uticaja nego rezultati”.

Dakle, odnošaj Milana Tegeltije prema Milijani Buhi i obratno označava odnos dva lica u kome su oni nedopuštenim i zabranjenim postupanjem, van institucionalno, kao službene osobe, u namjeri stjecanja privatne koristi za Buhu i njezinu sestru, koristeći svoj javni položaj i moć u privatne svrhe u vidu karijerizma, kršeći pravne i moralne norme ponašanja propisane kodeksom sudske i tužilačke etike i drugim pravnim aktima, povrijedili javni interes, te uzrokovali destrukciju povjerenja u funkcionisanje pravne države i njenih pravosudnih organa, u kojem su poručili, da „vrhovništvo ne pripada zakonu, nego samovolji pojedinaca“, a što je naišlo na osudu OHR-a, Američke ambasade BiH, Delegacije EU u BiH i drugih nevladinih organizacija u BiH za borbu protiv korupcije.

Dakle, prijavljeni su svojim radnjama doprinijeli po ozbiljne reperkusije ili štetne posljedice za Bosnu i Hercegovinu ili druge štetne posljedice van teritorije Bosne i Hercegovine, jer su o najnovijoj koruptivnoj aferi prijavljenih pisali i mediji u RH-a, i u očima svijeta, Međunarodne zajednice u BIH, i drugih regionalnih država, osramotili su Bosnu i Hercegovinu i pravosudnu instituciju Bosne i Hercegovine, koja ih plaća, i štetu joj nanijeli, srozavši do temelja svojim radnjama moralni dignitet, kredibilitet i integritet VSTV-a BiH, i pravosuđa u cjelini, a što upravo potvrđuju saopćenja Delegacije EU u BiH, OHR-a, Američke ambasade u BiH i drugih ne vladinih organizacija u BiH (TI BiH) za borbu protiv korupcije, i u konačnici sama reakcija javnosti na najnoviju koruptivnu aferu u režiji prijavljenih.

Prijavljeni Tegeltija i Buha su pokazali i upornost iskazali, u potpunom nepoštovanju Zakona i zakonskih propisa, ostvarujući očigledna obilježja neprimjernog vaninstitucionalnog ponašanja i djelovanja, gazeći načela nepristranosti i profesionalizma, a što potvrđuje sve prethodno navedeno, i dalje navedeno u obrazloženju ove prijave.

Dakle, svjesni i znajući, da su im povjerena određena ovlaštenja u državnoj službi, te da su dužni postupati sa ciljevima i interesima te službe, (a ne u privatne i lične svrhe), saglasno sa Ustavom, zakonima i propisima zasnovanim na zakonu i opštim aktima, posebno onim kojima su utvrđena prava i dužnosti lica koja vrše određenu službu, te da su dužni prema drugima postupati profesionalno i nepristrano, zloupotrebom službene dužnosti, vršenje službe preusmjerili protivno zakonu, ciljevima i interesima te službe, a što posebno egzistira u namjeri prijavljenih koja se manifestuje u htijenju, jer je namjera prijavljenih već dovršena, da kao službena lica iskorištavanjem svog službenog položaja, a što podrazumijeva istovremeno iskorištavanje i službenih ovlaštenja koja proizilaze iz njihova položaja, imenuju Sanju Čegar, sestru prijavljene Milijane Buhe, a kad se stvori pogodan trenutak, za sudiju suda, a što se odnosi na krajnje željeni cilj imenovane Sanje Čegar i prijavljene Buhe.

Čime bi, počinili krivična djela korupcije i krivična djela protiv službene osobe:

krivično djelo „Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja“ iz člana 220. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa krivičnim djelom „Primanje poklona i drugih oblika koristi“ iz člana 217. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, krivično djelo „Davanje poklona i drugih oblika koristi“ iz člana 218. KZ BiH, krivično djelo „Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem“ iz člana 219. KZ BiH, krivično djelo „Davanje nagrade i drugog oblika koristi za trgovinu uticajem“ iz člana 219a KZ BiH, krivično djelo „Pripremanje krivičnog djela“ iz člana 248. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 26. KZ BiH, članom 30. stav 1. KZ BiH, članom 31. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 35. KZ BiH.

Dakle, zajedno postupali u namjeri, da izvrše prethodno opisane radnje, te su bili u potpunosti svjesni svojih djela i htjeli su njihovo izvršenje, pri čemu na strani istih egzistiraju otegotne okolnosti, da su pravnici, a imajući u vidu način i realizaciju pripreme plana, da su postupali sa posebnim umišljajem, pri čemu „dolus“ postaje sastavni dio izvršene protupravne radnje, i ni u kom slučaju se ne isključuje!

Krivično djelo mjeri se po namjeri učinioca, a namjera prijavljenih je očita.

Odlučeno je i prijavljeno, kao u izreci prijave, a na osnovu odredbi iz člana 214. stav 1. i 2. Zakona o krivičnom postupku BiH u vezi sa članom 215. stav 1. Zakona o krivičnom postupku BiH, te se poziva da Tužilaštvo BiH, da u skladu sa članom 12. stav 1. Zakona o Tužilaštvu BiH, u vezi sa članom 35., 36., 216. i 217. ZKP-a BiH – navodi se.

Prema SIPA-inom spisu, proizlazi, da na osnovu člana 35. i 36. ZKP-a BiH propisano je, da Tužilac ima pravo i dužan je da: odmah po saznanju da postoje osnovi sumnje da je počinjeno krivično djelo preduzme potrebne mjere u cilju njegovog otkrivanja i sprovođenja istrage, pronalaženja osumnjičenog, rukovođenja i nadzora nad istragom, kao i radi upravljanja aktivnostima ovlašćenih službenih lica vezanim za pronalaženje osumnjičenog i prikupljanje izjava i dokaza, stavljen je:

P R I J E D L OG

Tužiocu za prikupljanje dokaza, analize i vještačenja audio snimka

Prijavljeni Milan Tegeltija je dana 27. 11. 2020. godine, gostujući u Centralnom dnevniku na Face televiziji kazao da je najnoviji snimak, koji je procurio u javnost o obećanju imenovanja članici VSTV-a, zapravo montiran i da nije vjerodostojan, iako je prethodno tvrdio, da je „sve čisto kao suza“, potvrdivši da je vodio razgovor sa prijavljenom Milijanom Buhom. Gostujući na FACE.tv je kazao „Dakle, ovo je visokosofisticirana montaža za koju smatram da je napravila OSA ili neki njeni dijelovi i apsolutno ih izravno optužujem jer mi je Mehmedagić osobno rekao da se to radi”, naveo je Tegeltija.

Optužio je Tegeltija i OHR da su „ga možda oni snimali“, implicirajući na snimak. “Ako tvrde da je autentičan i originalan možda su ga oni i snimili pa to mogu tvrditi”, optužio je predsjednik VSTV-a OHR. Ukratko, Milan Tegeltija je 27. 11. 2020. godine, dakle za 24 sata ustvrdio da je “vodio razgovor sa Milijanom Buhom o Sanji Čegar”, da je “razgovor montiran”, da je OSA snimala razgovor i, na kraju, da je OHR snimao razgovor.

-Kako bi se utvrdilo, da li je snimak vjerodostojan ili montiran, te da li Tegeltija govori ili ne govori istinu, potrebno je da Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, van Bosne i Hercegovine, po Naredbi za vještačenje, vještači navedeni audio snimak objavljen u medijima, a koji je dostupan svima, jer će se samo na taj način moći doći do potrebnih odgovora na brojna postavljena pitanja, ali u konačnici i do istine;

-Vještačenje audio snimka je potrebno obaviti van Bosne i Hercegovine, te istu zadaću povjeriti nepristranom i profesionalnom vještaku, da u skladu sa strukom i naukom sačini svoj nalaz po Naredbi Tužilaštva i Suda BiH, i dadne svoje mišljenje u odnosu na audio snimak, a to iz razloga jer smo svjedoci, da su u predmetu „Dženan Memić“ i „David Dragičević“ izvršena od strane potkupljivih i podobnih, i neprofesionalnih vještaka, koji djeluju na području BiH brojna lažna vještačenja sa ciljem prikrivanja krivičnih djela, a o čemu Tužilaštvo BiH po prijavi Muriza Memića sprovodi zvaničnu istragu;

-Za vještačenje audio snimka predlažemo: Kanadu, Njemačku ili Austriju;

-Dokazi koji potkrepljuju navode iz prijave, da Državna agencija za istrage i zaštitu – SIPA-e, po službenoj dužnosti, uz naredbu i suglasnost tužioca, izvrši uviđaj u sredstvima javnog informisanja, te obligatorno prikupe slijedeće dokaze, ali i druge koje ocijene neophodnim:

-Javni članak sa portala Istraga.ba: „Poslušajte kako Milan Tegeltija obećava imenovanja u pravosuđu: „Neka se prijavi za Gradišku i Prijedor, pa ćemo je kasnije prebaciti“ od 26. 11. 2020. godine, a koji članak su prenijeli svi bh. mediji, što je vidljivo pristupom na internetu;

-Youtube, Milan Tegeltija: Potkivanje 2, link:

-Javni članak sa portala Klix.ba: „Ambasada SAD-a ponovo reagovala: Integritet VSTV-a je u kritičnom stanju“ od 27. 11. 2020. godine, a koje saopćenje Ambasade SAD-a su prenijeli svi mediji

-Javni članak sa portala Klix.ba: „OHR: VSTV zaslužuje drugačijeg, profesionalnijeg predsjednika“ od 27. 11. 2020. godine, a koje saopćenje OHR-a su prenijeli svi mediji

-Javni članak sa portala Klix.ba: „Ambasada SAD-a nakon Tegeltijinog snimka: Ozbiljno istražite navode o korupciji“ od 27. 11. 2020. godine, a što su prenijeli svi drugi mediji

-Javni članak sa portala Klix.ba: „Sudije i tužioci traže da se utvrdi, da li Tegeltija zaslužuje da bude predsjednik VSTV-a“ od 27. 11. 2020. godine, a koje saopćenje su prenijeli brojni mediji u BiH

-Javni članak sa portala Klix.ba: „Tegeltija obećavao imenovanje članici VSTV-a, a sada se pravda činjenicom, da ono nije realizovano“ od 26. 11. 2020. godine, a koje saopćenje su prenijeli brojni mediji

-Javni članak sa portala Istraga.ba: „Jučer, danas, sutra: Tegeltija u četvrtak priznao da je razgovor točan, u petak tvrdi, da je montaža“ od 28. 11. 2020. godine

-Javni članak sa portala Radiosarajevo.ba: „Bura u pravosuđu/Debevec podnio disciplinsku prijavu protiv Mijović“ od 22. 09. 2020. godine

-Javni članak sa portala Istraga.ba: „Afera Potkivanje 2: Transparency Internationalu 2017. godine prijavljeno, da će sestra Milijane Buhe nezakonito postati stručna saradnica“ od 27. 11. 2020. godine

-Javni članak sa portala Oslobođenje: „Odlazak Tegeltije je čudo potrebno pravosuđu: Ako je čestit sam će otići“ od 27. 11. 2020. godine

-Javni članak na N1: „Vehabović za N1 o novoj aferi u VSTV-u: Što prije provesti dubinsko pospremanje“ od 27. 11. 2020. godine

-Javni članak sa portala Oslobođenje.ba: „OTKRIVENO šta je u pismu tužiteljice Simeunović: Tadić, Nešković i Misirača su dogovarale, šta da mi ponude za odustajanje od kandidature za VSTV, odbila sam…“ od 24. 09. 2020. godine

-Javni članak sa portala Jutarnji.hr: „Inzko zbog novog skandala traži ostavku predsjednika Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH“ od 27. 11. 2020. godine

LINK pogledajte OVDJE

Josip Šimić-Đinđić / Dnevno.ba