ŠIROKI BRIJEG – Pred Županijskim sudom u Širokom Brijegu za dan 25.9.2017. godine zakazano ročište radi izjašnjenja o krivnji optuženih Wolfganga Pichlera, Tonia Fabria, Dragana Baškarada i Joze Sliškovića zbog kaznenog djela Zlouporaba položaja ili ovlasti iz čl. 383 st. 3 KZ F BiH, te Slave Ivankovića-Lijanovića zbog kaznenog djela Zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 247 st. 2 u vezi sa st. 1 t. d) KZ F BiH, kazao je za portal SirokiBrijeg.info, viši stručni suradnik i službenik za odnose sa javnošću ŽT ŽZH Široki Brijeg, Josip Aničić.

Nadalje, kako nam je kazao, optužnicom ovog tužiteljstva optuženici se terete da su poduzeću „Lijanovići“ d.o.o. Široki Brijeg pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od 5.000.000,00 KM (pet milijuna konvertibilnih maraka), a društvo Heta d.o.o. Sarajevo koje je preuzelo kredite od društva Hypo Alpe Adria Leasing d.o.o. (u daljnjem tekstu: HAAL) oštetili za iznos od 4.696.949,82 KM.

Agencija za bankarstvo F BiH, zbog nedovoljnog i neadekvatnog osiguranja ranije plasiranih kredita poduzećima u skupni „Lijanovići“, izdala je naredbu da se prestane sa odobravanjem novih kredita. Unatoč tome, s ciljem da poduzeće „Lijanovići“ d.o.o. Široki Brijeg dođe do novčanih sredstava odgovorne osobe u HAAL-u (direktor Pichler, izvršni direktor Fabrio i prokurista i voditelj podružnice Baškarad) u dogovoru sa direktorom poduzeća „MI Farmer“ Jozom Sliškovićem i direktorom poduzeća „Lijanovići“ Slavom Ivankovićem-Lijanovićem nezakonito su osigurali zajam za pravnu osobu „MI Farmer“, iako su znali da će novčana sredstva koristiti poduzeće „Lijanovići“.

S obzirom da nisu postojali uvjeti za sklapanje kupoprodajnog ugovora, Slišković kao kupac i Ivanković-Lijanović kao prodavatelj su zaključili predugovor o fiktivnoj kupoprodaji nekretnine objekta „Lijanovići“ u Glamočanima, općina Laktašima, iako su znali da je ta nekretnina već založena. Predmetnim predugovor ugovorena je kupoprodajna cijena od 5.000.000,00 KM, te da će se plaćanje izvršiti preko HAAL-a, nakon čega će se predmetna nekretnina predati u posjed i slobodno raspolaganje pravnoj osobi „Farmer“.

Iako u stvarnosti nikada nije potpisan kupoprodajni ugovor za nekretnine poduzeća „Lijanovići“ u Laktašima, jer predmetna nekretnina zbog već postojeće založenosti nije mogla biti predmetom kupoprodaje, HAAL je dana 28.6.2017. godine na transakcijski račun poduzeća „Lijanovići“ uplatio iznos od 5.000.000,00 KM, kojim je Slavo Ivanković-Lijanović je raspolagao protivno njegovoj namjeni.

SirokiBrijeg.info