Zabrana prodaje i korištenja GMO proizvoda na BiH tržištu

Zastupnički dom Parlamenta FBiH usvojio je Zakon o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji, nakon što ga je prethodno usvojio Dom naroda.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjivat će se istekom godine dana od dana stupanja na snagu.

Za Federaciju BiH usvajanje ovog zakona ima za primarni cilj pravno reguliranje oblasti organske proizvodnje radi osiguranja uslova da taj sektor može biti razvijan u skladu s promjenama koje su se desile u poljoprivrednoj politici, u proizvodnji i na tržištu, te ispunjavanja dugogodišnjih zahtjeva subjekata koji se bave organskom proizvodnjom u BiH.

Ovaj zakon se primjenjuje uz važeće propise o proizvodima kojima se uređuje proizvodnja, prerada, distribucija, deklariranje, označavanje i kontrola, uključujući propise o ljudskoj i hrani za životinje.

Zakonom je zabranjeno korištenje genetski modificiranih proizvoda (GMO) i/ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potiču od GMO-a kao hrane, hrane za životinje, pomoćne supstance u procesu proizvodnje, sredstava za zaštitu bilja, đubriva, poboljšivača tla, vegetativno reproduktivnog materijala i sjemena za uzgoj, te mikroorganizama i životinja u organskoj proizvodnji.

Ovaj zakon će doprinijeti ispunjavanju obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno usklađivanju domaćeg sa zakonodavstvom EU.

SirokiBrijeg.info