Home Vijesti Politika Upućen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH

Upućen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH

0
Upućen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH

Vlada Federacije BiH je, na jučerašnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH, jer je utvrđeno postojanje određenih pravnih rješenja koja otežavaju njegovu primjenu.

Izmjenama i dopunama je ovaj zakon usuglašen s ostalim propisima, kao što je Zakon o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti FBiH, posebno u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje osnovice za obračun plaće za državne službenike i namještenike u tijelima vlasti FBiH. Također je usuglašen s novim Zakonom o radu i Zakonom o izvršenju proračuna FBiH.

Rješenja ponuđena inoviranim Zakonom rezultat su njegove primjene, te primjedaba i sugestija datih u raspravama u Parlamentu FBiH, u postupku konzultacija provedenih sukladno Uredbi o pravilima za sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata.

Naime, tijekom izrade Zakona obavljene su izravne konzultacije sa županijskim ministarstvima unutarnjih poslova i drugim zainteresiranim subjektima. Nositelj aktivnosti u vezi postupka konzultacija i razmatranja primjedaba i sugestija je bila Federalna uprava policije, koja praktično primjenjuje Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH.

Nadzor nad primjenom Zakona provode federalna ministarstva unutarnjih poslova, i financija i Policijski odbor koji rješava u drugostupanjskom postupku na rješenja ravnatelja Federalne uprave policije i drugih tijela nadležnih za donošenje odluka.

Ljubuski.net