Zapadno-hercegovačka županija dobila je negativno mišljenje od strane Ureda za reviziju institucija FBiH za poslovanje u 2015. godini, a jedan od razloga za to je i činjenica da ZHŽ u proteklim godinama prilikom isplate plaća nije vršila uplatu pripadajućih poreza i doprinosa tako da obveze po toj osnovi na kraju 2015. iznose 35.254.454 KM.

Od tog iznosa na 2015. se odnosi 9.227.969 KM, što nije sukladno članku 11. Zakona o doprinosima i članku 27. Zakona o porezu na dohodak i njihovim provedbenim propisima. Revizori navode u izvješću kako pripadajući doprinosi nisu isplaćivani istovremeno sa isplatom plaća, a posljedica ne postupanja sukladno zakonima su neizmireni doprinosi u 2015. u iznosu od 8.809.051KM, neizmireni porez na dohodak tekuće godine 418.918 KM te bilancno evidentirane obveze ranijih godina koje iznose 26.026.486 KM. Također doprinosi za beneficirani staž policijskih službenika se kao i prethodnih godina ne obračunavaju i ne iskazuju u momentu nastanka obveze, iako je pravo na isto regulirano Zakonom o policijskim službenicima županije. Prema podacima MUP-a procijenjeni, a neevidentirani dug po ovom osnovu iznosi najmanje 3.700.000 KM.

Rashodi

Pored navedenog revizori navode kako je iskazani financijski rezultat, a samim tim i neraspoređeni višak rashoda nad prihodima manje iskazan za iznos neevidentiranih obveza i rashoda od najmanje 7.416.222 KM, a akumulirani deficit i za neizmirene obveze temeljem doprinosa iz ranijeg razdoblja u iznosu 8.114.608 KM.

Također rashodi i izdaci u 2015. godini manje su iskazani za najmanje 1.800.000 KM (transferi kod Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi i beneficirani staž za 2015. godinu kod MUP-a), jer nisu knjigovodstveno evidentirani u razdoblju nastanka obveze, što nije sukladno članku 76. Zakona o proračunima u FBiH i članku 16. Uredbe o računovodstvu proračuna u FBiH

Tekući transferi nisu u svim slučajevima realizirani sukladno Zakonu o izvršavanju proračuna županije za 2015. godinu, s obzirom da nisu doneseni niti primijenjeni jasno definirani i mjerljivi kriteriji koji bi trebali služiti pri odabiru korisnika i utvrđivanja iznosa odobrenih sredstava.

Revizori zamjeraju i što su prihodi precijenjeni za namjenska sredstva (naknade za šume) u iznosu od 645.056 KM, obzirom da su ista utrošena za tekuće izdatke, radi čega su i oprihodovana.

-Međutim, ova sredstva koja treba da se koriste isključivo za namjenske svrhe samo u tom slučaju mogu imati karakter prihoda, a sve do tada trebaju se evidentirati na poziciji vremenski razgraničenih prihoda, stoji u izvješću. U izvješću se navodi i kako nije izvršeno usklađivanje sredstava i izvora sredstava iskazanih u knjigovodstvu sa stvarnim stanjem u dijelu novčanih sredstava, potraživanja, obveza i stalnih sredstava.

Negativan stav

-Po našem mišljenju konsolidirana financijska izvješća proračuna županije Zapadnohercegovačke, ne prikazuju istinito i fer po svim bitnim pitanjima stanje imovine i obveza na dan 31.12.2015. godine i rezultate poslovanja za godinu koja se završava na taj dan, sukladno prihvaćenim okvirom financijskog izvješćivanja, zaključuje Ured za reviziju. Navode i kako financijske informacije i transakcije prikazane u konsolidiranim financijskim izvješćima proračuna ZHŽ-a tijekom 2015. godine, nisu bile u svim materijalno značajnim aspektima usklađene sa odgovarajućim zakonskim i drugim propisima.

Dnevni list