Samo da znate: Usvojen zakon da Svi u FBiH postaju donatori organa!

Vlada Federacije BiH utvrdila je i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja.

Izmjene i dopune Zakona učinjene su na temelju inicijative koju je Federalnom ministarstvu zdravstva uputilo Udruženje dijaliznih i transplantiranih bolesnika FBiH, navodi se u priopćenju Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Spomenuta udruga ukazala je na određene nedostatke postojećeg zakona koji bitno ograničavaju mogućnost darivanja organa i njihova korištenja u svrhu transplantacije.

Udruga, također, skreće pažnja na posebno nepovoljan položaj dijaliznih pacijenata, teške uvjete u kojima se dijaliza odvija, na činjenicu da se broj ovih pacijenata stalno povećava te na financijske aspekte dijalize.

U inicijativi je navedena potreba da kroz Zakon bude osiguran tzv. “pretpostavljeni pristanak”.

Stoga se jedna od predloženih novina u Zakonu odnosi na član 30. koji sada propisuje da je dopušteno uzimati organe i tkiva od umrle osobe, radi presađivanja u svrhu liječenja, pod uvjetom da se donator za života nije tome protivio u pisanom obliku.

Punoljetna osoba sposobna za rasuđivanje daje pisanu izjavu o nedoniranju organa i tkiva poslije smrti u svrhu liječenja izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite ili mjerodavnoj županiji, odnosno Federalnom ministarstvu zdravstva.

Slijepa osoba, gluha osoba koja ne zna čitati, nijema osoba koja ne zna pisati i gluhoslijepa osoba daje izjavu o nedoniranju pred dva svjedoka uz pomoć zakonskog zastupnika, odnosno staratelja.

Pisana izjava o nedoniranju organa može biti opozvana u svakom trenu.

Do uspostave registra osoba koje nisu suglasne s doniranjem organa i tkiva poslije smrti, dopušteno je uzimati organe i tkiva samo uz pisani pristanak bračnog ili izvanbračnog partnera, punoljetnog djeteta, roditelja, punoljetnog brata ili sestre umrle osobe.

Pisanu izjavu o nedarivanju organa i tkiva izabrani liječnik, odnosno mjerodavno županijsko ministarstvo, dostavlja Federalnom ministarstvu, odnosno Centru, a ona predstavlja profesionalnu tajnu. Sadržinu obrasca, način i postupak dostavljanja, način vođenja evidencije te postupak opoziva izjave o nedarivanju organa i tkiva će posebnim propisom utvrditi federalni ministar zdravstva.

Inače, u inicijativi Udruženja dijaliznih i transplantiranih bolesnika FBiH kazano je kako Bosna i Hercegovina, odnosno Federacija BiH, raspolaže stručnim timovima osposobljenim za transplantacije, ali da ih postojeći zakon ograničava.

Njegove izmjene i dopune predviđaju “pretpostavljeni pristanak”, što proširuje krug mogućih donatora i, u konačnici, vodi većim šansama da budu osigurani odgovarajući organi za potrebe transplantacije.

Treba napomenuti da danas većina europskih zemalja ima zakone iz oblasti transplantacije bazirane na pretpostavljenom pristanku, što se pokazalo najučinkovitijim i najpraktičnijim rješenjem jer se time povećava mogućnost za liječenje transplantacijom.

Takve zdravstvene sisteme imaju, primjerice, Austrija, Španjolska, Luksemburg, Finska, Poljska, Portugal, Belgija, Francuska, Mađarska, Norveška, Hrvatska i mnoge druge zemlje, navodi se u priopćenju.

SirokiBrijeg.info