Radna grupa za usuglašavanje Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji na čijem je čelu federalni ministar za pitanja branitelja i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević jučer je u sjedištu Vlade FBiH održala sastanak na kojem je sagledala sva dostavljena mišljenja županija i službeno usuglasila tekst zakona koji je realan i provodiv.

Podsjećamo, Zastupnički dom Parlamenta FBiH 28. veljače 2019. godine većinom glasova odobrio je Nacrt zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji, kao i dodatni zaključak. Njime je zadužio Federalnu vladu da u roku od 30 dana, zajedno s predstavnicima Koordinacije branitelja i braniteljskog kampa, kao i s odgovarajućim parlamentarnim tijelom, u daljnjoj proceduri usuglasi konačni prijedlog teksta zakona, koji će biti provodiv u praksi.

Konačni tekst Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji u zadatom roku usuglasili su predstavnici Saveza branitelja Federacije BiH, Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO HB i braniteljskog kampa sa predstavnicima Odbora za braniteljska i invalidska pitanja Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Vladom Federacije BiH i isti je upućen u dalju proceduru.

Prihvativši izvještaj Radne grupe za usuglašavanje Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji koju je, na temelju zaključka Zastupničkog doma Parlamenta FBiH od 28.2.2019. godine, osnovala 13.3.2019. godine, Vlada Federacije BiH je, na hitnoj sjednici zadužila Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida OOR-a da za nacrt tog zakona, u roku od 30 dana, pribavi potrebna mišljenja županija, jer je riječ o zajedničkoj nadležnosti federalnih i županijskoh vlasti, i da joj ga nakon toga dostavi na razmatranje.

Federalno ministarstvo za braniteljska pitanja je 8. travnja tekst zakona uputilo županijskim skupštinama. Ministar Bukvarević je ovim povodom 26.04.2019. godine održao sastanak na kojem su svi županijski ministri dali podršku donošenju zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji.

U međuvremenu, do Vlade Federacije BiH je došao zahtjev Koordinacije braniteljskih udruženja Armije RBiH u kome su inzistirali da primjena zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji počne od 1. srpnja, a ne kako je ranije rečeno, 1. listopada ove godine.

Iz tog razloga Vlada FBiH je na sjednici održanoj 11. travnja donijela zaključak kojim se osigurava nedostajućih 15 milijuna KM, da bi zakon stupio na snagu 1.7.2019. godine. Sredstva će biti osigurana rebalansom od 40 milijuna KM, koja su planirana na ekonomskim kodovima s kojih se izvršavaju sudske presude i rješenja o izvršenju, kao i pripadajuće zatezne kamate i troškovi postupka, i bit će prebačena na poziciju Federalnog ministarstva za braniteljska pitanja.

Time su se stvorili uvjeti da se zakon o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji usvoji do tada i stupi na snagu.

Neki od zaključaka sa jučerašnjeg sastanka su da Vlada FBiH na prvoj narednoj sjednici razmatra tekst zakona i po skraćenoj proceduri isti uputi u dalju parlamentarnu proceduru te da uz tekst zakona obavezno uputi i prijedlog rebalansa Budžeta za 2019. godinu kako bi se osigurala sredstva za njegovu primjenu a branitelji konačno dobili zakonsko rješenje na koje čekaju od 2010. godine.

Također, Radna grupa je donijela zaključak u kojem sugeriraju svim sudionicima koji sudjeluju u donošenju zakona da ne mijenjaju njegovu suštinu u parlamentarnoj proceduri i da donesu zakon u ovom obliku bez dodatnih amandmana.

Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida OOR-a će usuglašeni tekst zakona danas dostaviti Vladi FBiH koja bi ga trebala uputiti u dalju parlamentarnu proceduru, priopćeno je iz Kabineta ministra Salke Bukvarevića.

SirokiBrijeg.info