FOTO: Mili Marušić

Na temelju Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o odobravanju prodaje službenih motornih vozila Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke putem javnog nadmetanja broj : 01-118-2/19-6 od 07. veljače 2019. godine i rješenja o imenovanju Povjerenstva za prodaju službenih motornih vozila putem javnog nadmetanja broj : 02-1-38/10-4, Povjerenstvo za prodaju službenih motornih vozila objavljuje :

JAVNI POZIV

Za prodaju službenih motornih vozila Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke metodom javnog nadmetanja

Predmet prodaje putem javnog nadmetanja su slijedeća vozila:

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe.

Javna prodaja vozila će se održati u Gradskoj vijećnici Ljubuški ( ulica Vukovarska bb) dana 26.03.2019.godine s početkom u 09,00 sati.

Od 09,00 sati pristupa se zaprimanju jamčevine za svako pojedinačno vozilo i to u iznosu od 10 % od početne cijene vozila i ponuda. Ponuditelj će prilikom uplate jamčevine uz „primitak“ kao dokaz o uplati jamčevine , predati i obrazac ponude u koji mora čitko popuniti cijenu koju nudi ( brojkama ) zaokruženu na deseticu izraženu u KM za pojedinačno vozilo. Ponuda ne može biti manja od ponuđene početne cijene vozila. Obrazac ponude i jedna kopija „primitka“ sa pakira u omotnicu i predaje Povjerenstvu za prodaju.

Nakon uplate jamčevine i predaje ponuda svih ponuditelja , pristupa se otvaranju ponuda za svako vozilo. Svaka ponuda se čita javno i evidentira u zapisnik . Povjerenstvo za prodaju javno konstatira čija je ponuda najviša i proglašava ponudu tog ponuditelja pobjedničkom. U slučaju da, dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, samo ti ponuditelji će dobiti nove obrasce u koje će čitko upisati nove cijene, s tim da ranije uplaćena jamčevina vrijedi do okončanja nadmetanja. Ovaj postupak će se ponavljati sve dok se ne dobije najviša ponuda. Takva ponuda se evidentira u zapisnik, te se prihvaća kao konačna.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena , jamčevina će biti vraćena odmah nakon završetka javnog nadmetanja.

Troškove prenosa vlasništva, transporta kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima plaća kupac. Ponuđač koji da ponudu sa najvećom cijenom ( najpovoljniji ponuđač) , dužan je izvršiti uplatu u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

Ako odabrani kupac ne potpiše ugovor o prodaji vozila i ne uplati licitirani iznos u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora jamčevina se ne vraća. Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke zadržava pravo zaključivanja ugovora sa sljedećem najpovoljnijem ponuđačem. Ponuditelju s kojim se sklopi ugovor o prodaji, jamčevina će biti vraćena nakon uplate cjelokupne cijene.

Kupac sa kojim Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke zaključi ugovor o kupoprodaji je dužan u roku od tri dana od dana uplate kupoprodajne cijene preuzeti kupljena vozila.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“ , što isključuje sve naknade prigovore kupaca.

Vozila se mogu pregledati dan ranije 25.03.2019.godine od 09,00-14,00 sati , na lokaciji ispred pravne osobe „M.R.M“ Mostarska Vrata , Ljubuški.