Na temelju članka 16a. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13) i članka 3. Uredbe o postupku imenovanja državnih službenika rukovoditelja samostalne uprave i samostalne upravne organizacije Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 10/13), Vlada Županije Zapadnohercegovačke objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za prijem rukovodećeg državnog službenika – ravnatelja Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke

1.RAVNATELJ UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova:

-neposredno rukovodi Upravom,

-zastupa i predstavlja Upravu,

-organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Uprave,

-koordinira i usmjerava rad sektora,

-donosi opće i pojedinačne akte za koje je zakonom i drugim propisima ovlašten,

-odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornosti državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa,

-obavlja i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj, kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke, i to:

-VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja koje se vrednuje s 240 ECTS bodova, društvenog ili tehničkog smjera,

-sedam (7) godina radnog staža u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,

-položen ispit za državne službenike,
-poznavanje rada na računalu.

POTREBNI DOKUMENTI (originali ili ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci)

Uz potpisanu Prijavu na natječaj, potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

1.Životopis sa adresom stanovanja i kontakt telefonom,

2.Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine,

3.Izvod iz matične knjige rođenih,

4.Sveučilišna diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),

5.Potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,

6.Uvjerenje/certifikat o poznavanju rada na računalu,

7.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za državne službenike ili Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu ili dokaz o završenom magistratu pravnih znanosti ili dokaz o završenom doktoratu pravnih znanosti,

8.Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak,

9.Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odredbama članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

10.Ovjerena izjava da u posljednje tri godine od dana objave ovoga natječaja nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini.

NAPOMENA:

Kandidat koji bude izabran na poziciju dužan je prije preuzimanja dužnosti, dostaviti liječničko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za predmetno radno mjesto.

O datumu, vremenu i mjestu provođenja natječajne procedure (intervju), kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja, bit će obaviješteni pismenim putem.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno ili osobno na protokol Vlade Županije Zapadnohercegovačke – Povjerenstvu za provođenje javnih natječaja za popunu rukovoditelja samostalnih uprava i samostalnih upravnih organizacija Županije Zapadnohercegovačke sa naznakom za „Javni natječaj za popunu rukovodećeg državnog službenika – ravnatelja Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke“ – ne otvaraj, na adresu: Ul. Stjepana Radića 37b, 88220 Široki Brijeg. Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku. Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com). Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Broj: 01-797-7/20
Široki Brijeg, 31. srpnja 2020.

Predsjednik
Zdenko Ćosić