Home Vijesti Ekonomija & Gospodarstvo Raspisan JAVNI NATJEČAJ za popunu tri radna mjesta državnih službenika u MUP-u ŽZH

Raspisan JAVNI NATJEČAJ za popunu tri radna mjesta državnih službenika u MUP-u ŽZH

0
Raspisan JAVNI NATJEČAJ za popunu tri radna mjesta državnih službenika u MUP-u ŽZH
FOTO: Mili Marušić

Na temelju članka 27. a u svezi s člankom 84. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13), Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, u ime Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke

1. STRUČNI SAVJETNIK ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U SEKTORU ADMINISTRACIJE – 1 (jedan) izvršitelj

2. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ANALITIČKE POSLOVE I PLANIRANJE U UPRAVI POLICIJE – 1 (jedan) izvršitelj

3. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA U UPRAVI POLICIJE – 1 (jedan) izvršitelj

Radna mjesta se popunjavaju na neodređeno vrijeme.

01. Opis poslova:

Priprema plan prijema uposlenika (policijskih službenika, državnih službenika i namještenika) u radni odnos; vodi postupak prijema na način da sačinjava javne natječaje i oglase za prijem namještenika, te interne oglase; priprema potrebne podatke za raspoređivanje i premještanje uposlenika na utvrđena radna mjesta; analizira unutarnje ustrojstvo, raspodjelu poslova na ustrojbene jedinice, broj radnih mjesta, izvršitelja, opis poslova i i radnih mjesta i priprema prijedloge za poboljšanje; ostvaruje suradnju sa Agencijom za državnu službu u pitanjima koja su u nadležnosti Agencije, a odnose se na oblast ljudskih resursa; vodi evidenciju i izrađuje analize o ocjenjivanju uposlenika; izrađuje analitičke i druge informativne materijale iz oblasti radnih odnosa, upošljavanja, ocjenjivanja i usavršavanja; prati i istražuje promjene i pojave u oblasti radnih odnosa, sačinjava mjesečna izvješća o svom radu i daje prijedloge za izradu plana rada Odsjeka; radi i druge poslove po nalogu šefa i obvezan je da se stručno osposobljava za sve poslove iz djelokruga rada Odsjeka u okviru svoje stručne spreme, za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.

02. Opis poslova:

Vrši analize dostavljenih statističkih podataka, analitičko-informativnih materijala od strane ustrojbenih jedinica Uprave policije i na temelju istih sačinjava analitičko-informativne materijale iz pojedinih oblasti rada Uprave policije, te predlaže izradu obrazaca za kvalitetnije i potpunije prikupljanje statističkih podataka; radi analize, procjene i informacije iz djelokruga ada Uprave policije, objedinjava planove rada i izvješća o radu ustrojbenih jedinica Uprave policije; sačinjava radnu verziju prijedloga Programa rada i Izvješća o radu Uprave policije; predlaže elemente koje treba sadržavati Program rada i Izvješće o radu Uprave policije u cilju postupanja svih subjekata po jedinstvenim metodološkim pravilima prilikom izrade plana rada Odsjeka; radi i druge poslove po nalogu načelnika i obvezan je da se stručno osposobljava za sve poslove, u okviru svoje stručne spreme za koje ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, iz djelokruga rada Odsjeka; za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.

03. Opis poslova:

Obavlja poslove unutarnjeg nadzora nad zaštitom osobnih podataka u Upravi policije; ostvaruje blisku suradnju sa organizacijskim jedinicama Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine nadležnim za poslove koordinacije u oblasti zaštite osobnih podataka, kao i sa svim organizacijskim jedinicama Uprave policije u oblasti zaštite osobnih podataka; nalaže određene mjere u cilju osiguranja zaštite osobnih podataka; sačinjava izvještaje, analize, mišljenja i informacije iz djelokruga svoga rada; obavlja i druge poslove koje odredi šef Odsjeka i načelnik Odjela za profesionalne standarde.

UVJETI:

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova i to:

Za poziciju 01:

– VSS, diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja pravne ili ekonomske struke;

– 3 godine radnog staža nakon stjecanja VSS;

– položen ispit za državnog službenika i

– poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02:

– VSS diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja pravne, kriminalističke, političke ili ekonomske struke,

– dvije godine radnog staža nakon stjecanja VSS,

– poznavanje rada na računaru i

– položen ispit za državnog službenika.

Za poziciju 03:

– VSS, diploma visokog obrazovanja najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje s 240 ECTS bodova) drugog ili trećeg ciklusa obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja pravne struke,

– dvije godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon stjecanja VSS;

– položen ispit za državnog službenika i

– poznavanje rada na računaru.

POTREBNI DOKUMENTI ( originali ili ovjerene kopije)

Za pozicije broj 01, 02 i 03:

1. Sveučilišna diploma ( nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06. 4. 1992. godine),

2. Potvrda /uvjerenje o radnom stažu u struci nakon stjecanja VSS,

3. Potvrda/ uvjerenje o položenom ispitu za državnog službenika,

4. Uvjerenje/Certifikat o poznavanju rada na računaru i

5. Uredno popunjen Prijavni obrazac Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke (može se preuzeti u prostorijama Povjerenstva za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu, ul. Stjepana Radića 37b ili na službenoj stranici Vlade Županije Zapadnohercegovačke (www.vladazzh.com).

NAPOMENA:

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu, magistri i doktori pravnih znanosti izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz članka 32. stavka 2. točke a) Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj:16/08, 7/09, 8/12 i 8/13).

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvijete natječaja biti će obaviješteni pismeno ili elektronskom poštom.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja predviđenih člankom 28. Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od prijama obavještenja o rezultatima natječaja.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u dnevnim listovima (računajući od posljednje objave) putem pošte preporučeno na adresu:

Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke
ul. Stjepana Radića 37b
88 220 Široki Brijeg
s naznakom za: „Javni natječaj za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke“
NE OTVARATI

Natječaj je objavljen i na službenoj stranici Vlade (www.vladazzh.com)

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Nepotpune, neuredne, nepravodobne prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz ovog natječaja, kao i dostavljene preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.